gündeminiz
Image
Sağlık

Paras? olmayanlar ?zel hastanelerin aciline bile gidemeyecek

gündeminiz

Sa?l?k Uygulama Tebli?i'nde (SUT) de?i?iklik yap?lmas?, Resmi Gazete'de önceki gün yay?nland?. SUT'taki bu de?i?iklikler dikkat çekti...

 

 

 

 

Sa?l?k Uygulama Tebli?i'nde (SUT) de?i?iklik yap?lmas?, Resmi Gazete'de önceki gün yay?nland?. SUT'taki bu de?i?iklikler dikkat çekti.

AC?L H?ZMETLER 24 SAATLE SINIRLANDIRILDI

Emekli Mülkiye Ba?müfetti?i Mahmut Esen konuyla ilgili olarak, "Tebli?in 4’üncü md. ile yap?lm?? düzenlemelerle özel hastanelere acil sa?l?k hizmetlerinde de hastadan ilave ücret al?nmas? olana?? getirilmi?tir. Di?er yandan ayakta yap?lan tedavilerde 5510 say?l? Yasa kural?na kar??n %200'de üzerinde ilave ücret almalar?n?n önü aç?lm??t?r" diye belirtti.

Düzenlemeyle beraber, iki de?i?ikli?e dikkat çeken Esen, "Acil hizmetlerden ücretsiz yararlan?lmas? 24 saatle s?n?rland?r?lmaktad?r" derken, di?er bir de?i?iklikle de, "Özel hastanelerin ayakta yap?lan tedaviler için hastadan ald?klar? ilave ücretleri gösterir belge verme zorunlu?u kald?r?lm??t?r" dedi.

VARD?YALI POL?KL?N?K DÖNEM?

Mahmut Esen, sa?l?k hizmetlerinde yap?lan de?i?iklikle ilgili ?unlar? kaydetti:

 

 

"Hastan?n taburcu edilmesi yerine acil servislerde 24 saat içinde stabilizasyonu (denge/istikrara kavu?turulmas?) esas? getirilmi?tir. Hastan?n ba?vurudan itibaren 24 saat içinde stabilize edilerek ilgili klini?e yat??? veya ba?ka bir hastaneye sevk edilmesiyle acil hal sona erecektir.

Acil servislerdeki acil giri?imsel i?lemler ile 24 saat içinde acil gözlem ünitelerinde uygulanan tüm sa?l?k hizmetleri için ilave ücret al?nmayacakt?r. 24 saat dolduktan sonra ilave ücret al?nabilecektir. Bu ücretin al?nabilmesi için acil halin sona erdi?i ve devam eden i?lemlerin ilave ücrete tabi oldu?una ili?kin hasta/yak?n?na yaz?l? bilgi verilmesi gerekmektedir.

Di?er yandan hasta say?s? fazla olan kamu hastanelerinde acillerdeki yo?unlu?u azaltmak için saat 23.00'e kadar 'vardiyal? poliklinik' uygulamas? ba?lat?laca?? aç?klanm??t?r.

SUT’ta yap?lan de?i?iklik ve Sa?l?k Bakanl??? yetkililerinin yukar?daki aç?klamalar? birlikte de?erlendirildi?inde, özel hastanelerin acil servisindeki ilave ücret ödeme durumu olmayan hastalar?n da 24 saat sonra kamu hastanelerine sevk edilecekleri anla??lmaktad?r.

Acil servislerdeki ba?vuru say?s?n?n çoklu?unun; acil durumlar?n yan? s?ra, acil d???ndaki muayeneler için vatanda?lar?n 6- 15 TL aras?nda de?i?en muayene katk? ödemelerini gerektiren ekonomik nedenlerden kaynakland??? gözard? edildi?i anla??lmaktad?r"

AYAKTA TEDAV?LERDE BELGE KALDIRILDI

Sözle?meli özel sa?l?k kurulu?lar?nca verilmi? olan sa?l?k hizmet bedellerinin; SGK’ya, ilave ücretleri de sigortal?ya fatura edildi?ini hat?rlatan Esen, yap?lan bir di?er de?i?ikli?e de ?u ?ekilde de?indi:

"Özel sa?l?k kurum ve kurulu?lar?na; ilave ücret ald?klar? durumlarda, sigortal?n?n talebi üzerine, hastaya sunulmu? hizmetleri, SGK ve sigortal?dan tahsil edilen bedelleri gösteren SUT eki, (EK-1/B) 'Hastaya Sunulmu? Olan Hizmetleri ve ?lave Ücreti Gösterir Belge'yi düzenlenerek, ayn? gün hastaya verme zorunlu?u vard?.

SUT’ ta yap?lan son de?i?iklik ile özel hastaneler, sözü edilen belgeyi, sadece yatakl? tedavi sonucu taburcu olan hastalara verilebilecektir. Ayakta tedavilerde bu belgenin verilmesi zorunlulu?u kald?r?lm??t?r.

Bu suretle ayaktan tedavilerde hastalar?n, kendilerinden al?nm?? fazladan al?nm?? ilave ücretleri görme/kan?tlama, özel sa?l?k kurumu yetkililerine yapt?r?m uygulanmas?n? isteme olana?? ortadan kald?r?lm??t?r. SUT’ta belirlenmi? ve yer yer sembolik say?labilecek rakamlarda kalm?? sa?l?k hizmet bedellerini güncellemekten (fazla tedavi ücreti ödemekten kaç?nan) SGK; özel sa?l?k kurumlar?n?n yasaya ayk?r? bir ?ekilde fazla ilave ücret almalar?n? ola?an hale getirdi?i anla??lmaktad?r. Bu yaz?n?n sahibinin TBMM Kamu Denetçili?ine (Ombusdmanl?k) kadar uzanan ?srarl? ?ikayetlerinin sonucunda oldu?u gibi özel hastanelere, sözle?melerinin feshi bir yana, para cezas? dahi uygulanmas? olana?? kalmam??t?r.

Di?er yandan milletvekilleri ve bakmakla yükümlü olduklar? ki?ilere yap?lan tedavi yard?m? ödemelerinde ise, herhangi yasal bir s?n?rlama olmad???, sa?l?k hizmeti bedellerinin piyasa fiyatlar? üzerinden TBMM Ba?kanl?k Divan?nca belirlendi?i bilinmektedir. [i]"

Odatv.com

 

 

0 Yorum