gündeminiz
Image
magazin

Murat ?V??, yarg?lanacak

gündeminiz

Sosyal medya üzerinden ünlenen Murat Övüç, kanser hastas? bir çocuk için sosyal medyada ba?latt??? yard?m kampanyas? sonunda toplanan paralar? himayesinde tutarak aileye vermedi?i iddias?yla yarg?lanacak.

 

M.K. isimli bir çocuk beynindeki tümör nedeniyle 2013’ten beri tedavi görüyordu. Tedavi masraf? için minik çocu?un babas?, sosyal medya fenomeni Murat Övüç’ten yard?m istedi. Övüç, baban?n talebini kabul edip, çocu?un foto?raflar?n? çekerek sosyal medyada yard?m kampanyas? ba?latt?. Övüç’ün yard?mlar?n bir k?sm?n? çocu?un babas?na verdi?i ancak paran?n geri kalan k?sm?n? annesi ?erife Övüç’ün banka hesab?na yat?rd??? iddia edildi.

 

 

“YARDIM PARALARINI VERMEZSEN SEN? TELEV?ZYONA VER?R?M”

Yard?m paralar?n?n eksik verildi?ini ö?renen minik çocu?un yengesi, iddiaya göre Övüç’e ula??p, “E?er yard?m paralar?n? vermezsen seni televizyona veririm. 50 bin TL getirirsen bu i?i burada kapat?r?z” diyerek tehdit etti. ?ki taraf da birbirinden ?ikâyetçi oldu. Sabah’tan Dilek Yaman’?n haberine göre, ?stanbul Cumhuriyet Ba?savc?l???’n?n ba?latt??? soru?turma kapsam?nda savc? kar??s?na ç?kan Övüç kendisine iftira at?ld???n? ileri sürdü. Soru?turma geçti?imiz günlerde tamamland?. Savc?l?k, M.K.’nin yengesi Zeynep Girgin ve Murat Övüç hakk?nda, kar??l?kl? mü?teki-?üpheli olarak yer ald?klar? bir iddianame düzenledi. ?ddianamede, Övüç’ün “güveni kötüye kullanma” iddias?yla yarg?lanmas?, yengenin ise “?antaj” suçlamas?yla hâkim kar??s?na ç?kmas? talebiyle dava aç?ld?.

 

SÖZCÜ

0 Yorum