gündeminiz
Image
Tarihe not

'Erdo?an'a 46 raporu vermek laz?m' diyen Alt?oklar: Hakaret etmedim, bir t?p hekimi olarak te?his koydum

gündeminiz

 

Mustafa Alt?oklar, Cumhurba?kan? Erdo?an için heyet raporu istedi Kat?ld??? televizyon program?nda Gezi olaylar?n? de?erlendirirken dönemin ba?bakan? Tayyip Erdo?an için “46 raporu verilmeli” diyen ünlü yönetmen Mustafa Alt?oklar,

 

 hakaret etti?i gerekçesiyle hakk?nda aç?lan davan?n ikinci duru?mas?na kat?ld?. Cerrahpa?a T?p Fakültesi mezunu olan Alt?oklar, “Erdo?an’a hakaret etmedim, ele?tiri de yapmad?m.

 

Bir t?p hekimi olarak te?his koydum.” dedi. Erdo?an’?n duygu durumundan ülke ad?na endi?e duydu?unu belirtti.

Mahmut Kurnaz’?n Zaman’da yer alan haberine göre, yönetmen Mustafa Alt?oklar hakk?nda Tayyip Erdo?an’a hakaret etti?i gerekçesiyle dava aç?lm??t?.

 Bak?rköy 4. Asliye Ceza Mahkemesi’nde davan?n ikinci duru?mas? düzenlendi. Alt?oklar ve avukat? Zeynel Öztürk, duru?mada haz?r bulundu. Alt?oklar, bir hekim olarak daha mesle?in ilk y?llar?nda mahkemelerin karara ba?layacaklar? dosyalar? kendisine göndererek davalar?yla ilgili ?ah?slar?n ak?l sa?l???n?n yerinde olup olmad???na dair rapor talep ettiklerini anlatt?.

 Alt?oklar, “Benim ve benim gibi pratisyen hekimlerin verdikleri kanaat raporlar? do?rultusunda adaletin gere?ini yerine getirdiler.” dedi.

Alt?oklar, Erdo?an’a dedikleri için ise “Sözlerimde hakaret unsuru bulmamaktay?m, ele?tirmeye niyet dahi etmedim, hele hakaret yoluyla suç i?lemeye kast?m hiç olmad?. Çünkü ben te?bih yapmad?m, te?his koydum. Mü?tekide ‘narsisistik ki?ilik bozuklu?u’ oldu?unu söylerken ne bir benzetme, ne bir yak??t?rma, ne bir a?a??lama dü?üncem olmad?. Hekimlik eti?i hastalar?n?n durumlar?n? alay konusu yapmaz, a?a??lamaz, hele hakaret amaçl? asla kullanmaz.” ifadelerini kulland?.

Alt?oklar, “?lk cumhurba?kan?m?z Mustafa Kemal Atatürk’ün sol gö?sünde, Çanakkale’de ald??? ?arapnel yaras? nedeniyle ömrü boyunca yan?k skar? ta??d???n?, ikinci Cumhurba?kan?m?z ?smet ?nönü’nün sa??r oldu?unu, yine Cumhurba?kanlar?m?zdan Süleyman Demirel’in obes oldu?unu, Ba?bakanlar?m?zdan Bülent Ecevit’in parkinson oldu?unu söylememle veya ?afak Pavey’de extremite yoksunlu?u; Meclis Ba?kanvekili Sad?k Yakut’ta vitiligo varl??? ya da sab?k Ba?bakan’?n uzaktan gördü?üm kadar?yla omurga sorunundan bahsetmem hakaret say?lmazken; bir psikiyatrik kanaat te?hisimin hakaretten say?lmas? esas itibariyle ikirciklidir.” dedi. Savunmas?n?n geni? halini kendi ki?isel blogunda payla?an Alt?oklar, 1987-1991 y?llar? aras?nda  Gazi Üniversitesi T?p Fakültesi Fiziksel T?p ve Rehabilitasyon Anabilim Dal?’nda ara?t?rma görevlisi olarak akademik kariyer yapm??t?.

Alt?oklar’a göre, narsisistik belirtileri:

1. Kendisinin özel, e?i bulunmaz ve herkesten çok daha önemli oldu?unu dü?ünür. 

2. S?n?rs?z ba?ar?, güç, zekâ, güzellik ve yetenekleri oldu?unu sürekli deklare eder.

3. Üstün, seçilmi? ve ilahi kuvvetlerce vazifelendirilmi? olarak bilinmeyi bekler.

4. Kendilerine hayrand?r. Çok be?enilmek ve sürekli d??ardan onay görmek ister.

5. Her ?eyi yapmaya hak kazanm?? ve özellikle kay?r?lacak bir ki?i oldu?unu dü?ünür.

6. Kendi ç?karlar? için, amaçlar?na ula?mak için ba?kalar?n?n zay?f yanlar?n? kullan?r.

7. Empati yapamaz, ba?kalar?n?n duygular?n? ve gereksinimlerini tan?maz.

8. Her ba?ar?l?y? k?skan?r ya da ba?kalar?n?n kendisini k?skand???na inan?r.

9. Küstah, kendini be?enmi? davran?? ya da tutumlar sergiler.

Kaynak, internet medyas? güncelleme

0 Yorum