gündeminiz
Image
Spor

Be?ikta?'a FET? ?oku

gündeminiz

Maliye Bakanl???'n?n, Be?ikta? Kulübü'nden loca kiras? için ödenen yakla??k 500 bin dolar? faiziyle birlikte geri istedi?i iddia edildi.

Milliyet'in haberine göre, Maliye Bakanl???, Feza Gazetecilik A.?.'nin (Zaman Gazetesi) OHAL kapsam?nda kapat?lm?? olmas? sebebiyle, Be?ikta?’a daha önce loca bedeli olarak ödenen 499 bin 765 dolar?n geriye al?nmas? için talepte bulundu.

?stanbul 14. Asliye Hukuk'ta görülen dava için siyah-beyazl?lar gerekli cevab? mahkemeye gönderdi.

Bir yandan sportif zeminde yar??an, di?er yandan da halka aç?k bir ?irket olmas?ndan dolay? sorumluluklar? bulunan Be?ikta?, 6 ayl?k finansal raporunu Kamuyu Ayd?nlatma Platformu'na (KAP) sundu.

Siyah-beyazl?lar?n ayr?nt?l? raporunda ilginç bilgiler ortaya ç?karken, Be?ikta?'?n da dolayl? yoldan terör örgütü FETÖ'nün ma?durlar? aras?nda oldu?u görüldü.

 

??te siyah-beyazl?lar?n raporu ve içindeki baz? davalar ?öyle:

1) Maliye Bakanl??? taraf?ndan ?stanbul 14 Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yap?lan ba?vuruda, Feza Gazetecilik A.?.'nin (Zaman Gazetesi) OHAL kapsam?nda kapat?lm?? olmas? sebebiyle ?irkete ödenmi? olan 499 bin 765 ABD Dolar? tutar?ndaki loca bedelinin 24 A?ustos 2016 tarihinden itibaren i?leyecek faizi ile birlikte tahsili istendi. Siyah-beyazl?lar, dava dilekçesine kar?? cevaplar?n? mahkemeye sundu.

Bilindi?i gibi siyah-beyazl?larda localar üç y?ll?k kiralan?yor ve bunlar?n bedeli 35 bin dolar ile 300 bin dolar aras?nda de?i?iyor.

2) Vincent Aboubakar, 252 bin 137 Avro tutar?ndaki alaca??n tahsili talebiyle icra takibi ba?latt? ve takip kesinle?ti.

3) Ryan Babel'in menajeri Semih Usta taraf?ndan Be?ikta? aleyhine TFF Uyu?mazl?k Çözüm Kurulu (UÇK) nezdinde dava aç?ld?. Kurul, 14 Kas?m 2017'de Usta'ya 100 bin euronun faiziyle birlikte ödenmesini, ayr?ca yarg?lama giderinin de kar??lanmas?n? istedi.

K?RA ?Ç?N ?CRA TAK?B?

4) Vodafone Stad?'n?n yap?ld??? dönemde Atatürk Olimpiyat Stad?'nda oynayan Be?ikta?'a sahay? kiralayan ?stanbul Olimpiyat Oyunlar? Haz?rl?k ve Düzenleme Kurulu, siyah-beyazl?lar aleyhine 354 bin TL tutar?ndaki as?l alaca??n tahsili talebiyle icra takibi ba?latt?.

Takip konusu as?l alaca??n 30 bin liral?k k?sm?na itiraz eden Be?ikta? Kulübü, 70 bin TL'lik k?smi ödeme yapt?.

Kaynak Yeniça?: Be?ikta?'a FETÖ ?oku

 

0 Yorum