gündeminiz
Image
Özel haber

Madde ba??ml?s? gen?: ?Uyu?turucuya askerde al??t?m?

gündeminiz

Uyu?turucu ile mücadele ilk önce askeri birliklerinin bulundu?u bölgelerden ba?lamal?d?r. Her uyu?turucu içici torbac? olmaya adayd?r. Acemi birliklerinde rütbeli askerler de uyu?turucu  kullan?yor. Merdiven  altlar?nda uyu?turucu imalat? yap?yorlar. Ortado?u’dan TIR’larla geliyor.

Uyu?turucu ba??ml?s? 25 ya??ndaki  ikizlerin  biri  eroin, biri bonzai içiyor.  Eroin içen, hastane de tak?lan  çip sayesinde eroin ba??ml?l???ndan kurtulmu?. Bonzai içen ise   tedavi için hastaneye yatm?? ama yine de b?rakamam??.  Kendisi ile  konu?tu?umda “b?rakmak için mücadele ediyorum. Ben onu b?rakmazsam onun beni genç ya?ta kara topra?a gönderece?ini biliyor”

Uyu?turucuya nas?l ba?lad?n?

S.Ç: Lise 3’ten okulu b?rakt?m. Kuran Kurslar?nda okudum. Aile olarak maddi durumumuz çevremize göre çok iyi. Askere gitmeden önce mütevazi bir hayat?m vard?.  Lise y?llar?nda sigaraya ba?lad?m.  Acemi birli?inde, uyu?turucu dan bahsediyorlard? ama biz acemi oldu?umuzdan dolay? içemiyor veya bulam?yorduk.  ?lk Bonzai’ yi acemi birli?inde içtim. Acemi birliklerinde rütbeli subaylar?nda içti?i acemi arkada?lar aras?nda konu?uluyordu.  Ben içeni görmedim.

Uyu?turucuyu  k??laya  nas?l  sokuyorlar?

S.Ç: Uyu?turucunun en büyük pazar? askeriyelerdir.   Askeriyenin içinde de  asker torbac?lar var. ?lk önce  Uyu?turucuya yatk?n askerleri tespit ediyorlar  onlar? uyu?turucu  ba??ml?s? yapt?klar?nda  zincir halkas? büyüyor

Uyu?turucu bulmak nas?l kolay?

S.Ç: Çar?? iznine  ç?kt???mda  bulabiliyordum.   Alayda rütbeli subaylar?n mesaisi bittikten sonra yani saat 17’den sonra, torbac?ya telefon ediyordum tel örgünün yan?na geliyordu o ?ekilde de temin ediyordum.

Tel örgü de nöbetçiler devriye gezmiyorlar m?yd? veya torbac?y? görmüyorlar m?yd?? 

S.Ç: Nöbetçi askerler genelde arkada??m?z oluyordu.  Onlar?n baz?lar? Bonzai kullan?yordu, baz?lar? na da sigara getirdi diyordum. Genelde  torbac? tel örgünün yan?na hava karard?ktan sonra ve  bizim tespit etti?imiz tenha noktaya  gelir orada al?rd?m.

Bonzai içti?iniz de uyuyorsunuz, kendiniz de de?ilsiniz,  subaylar hiç mi fark etmiyorlard??

S.Ç:Gündüz içmezdim. Ko?u? yat saatine yak?n içer ve uyurdum.   Uyu?turucu kullanan askerlerin de çok büyük bir bölümü hemen hemen hepsi  benim gibi yat saatine yak?n içerler ve uyurlar. Onun için sorun olmazd?.

Periyodik olarak,  ?ahsi dolaplar?n?z denetlenmiyor muydu?

S.Ç: Tabi sürekli denetlenirdi.   Ama ben dolapta uyu?turucu bulundurmazd?m. Kendime göre zula yerlerim vard?. Gerçi fazla  alm?yordum, ya bir ya iki içimlik al?yordum. Onun için yakalanma riskim yoktu.

Senin  askerlik yapt???n k??la da askerlerin yüzde kaç? sence bonzai veya uyu?turucu   kullan?yordu?

S.Ç:Kesin bir rakam veremem ama çok büyük bir bölümünün içti?ini dü?ünüyorum.  Terhis olan asker muhakkak  uyu?turucu ba??ml?s? asker arkada?lar?n?  geri de b?rakm??t?r. Bu sistem böyle devam ederken uyu?turucu baronlar? ceplerini doldururken gençlik yava? yava? ölüme gider.

K??laya uyu?turucu girmesi önlenemez mi?

S.Ç: Çok zor olmakla beraber önlenebilir. O da devletin  üst rütbeli   Genel Kurmay ve siyasi iktidar?n  görevi.  Ülkenin milli meselesi olmal?d?r.  Uyu?turucu terörüne kar?? top yekün seferberlik ilan edilmelidir.

Eskiden, çar?? da resmi asker elbiseli inzibatlar?n yerine  sivil askerler mi görev yap?yor?

S.Ç: Sivil askerler çar?? da dola?m?? olsalar torbac?lar uyu?turucu mu satabilirler? Veya vard?r da ben bilmiyorum.  Çar?? iznimde hiç rastlamad?m.

Uyu?turucu sat?c?lar? ile içiciler  aras?nda bir  parola var m?,  ülkenin her hangi bir iline gitsen uyu?turucu bulabilir misin?

S.Ç: Torbac?, uyu?turucu kullan?c?s?n?n yüzüne, gözlerine bakt???nda anlar.  O nedenle parolaya gerek yok. Ülkenin her hangi bir iline gitmekten bahsediyorsunuz, her hangi bir köyüne  bile gitseniz bulabilirsiniz. Ülkede o kadar yayg?n hale gelmi?.

Bonzai’nin Türkiye’de üretildi?ini iddia ediyorlar. Siz ne diyorsunuz?

S.Ç: Merdiven alt?nda üretildi?ini bende duydum. Ortado?u’dan uyu?turucu TIR’larla geliyor.  Türkiye’nin çe?itli bölgelerine da??l?yor.

Siz hiç uyu?turucu krizi geçirdiniz mi, sa?a sola sald?r?p yak?p y?kt?n?z m??

S.Ç.:?ki sefer uyu?turucu krizi geçirdim. Kimseye zarar vermedim. Zaten zarar verecek durumda da de?ildim. Halk aras?nda, uyu?turucu krizine girdim ne yapt???m? bilmiyorum tamamen yalan, kanundaki bo?luktan yararlanmak için söylenen sözdür. Kendinde  de?il se, neden kendisini köprüden veya bir ba?ka yerden a?a?? atm?yor?

Madde ba??ml?lar?n?n sizce ya? ortalamas? nedir?

S.Ç: Bana göre,  12 ya??ndan 65 ya??na kadar her meslek,  her kariyerde, her e?itim düzeyinde  insanlar?n kulland???n? dü?ünüyorum. ?ehirlerin k?rsal, yani dar gelirli kesimlerinde madde ba??ml?lar? daha  fazlad?r.

Uyu?turucu sat?c?lar?n?n Pazar paylar?n? yükseltmek için belirli bir startejileri var m?, genelde hangi ortamlar? seçeler?

S.Ç: Daha önce de söyledi?im gibi, ?ehrin varo?lar? , okul önleri,  kahvehaneleri tercihleridir. Oralarda gözlerine kestirdikleri, sigara içen birisine   ?lk önce, içinde bonzai olan bir sigara ikram ederek dostluk kurarlar.  Aradan geçen günler içerisinde   bonzaili sigara ikramlar? bir adetten pakete ç?kar tam ba??ml? hale geldi?ini anlad?klar?nda ona  para ile satmaya ba?larlar. Paras? olmayanlara da torbac?l?k teklif ederler.

Sizce, uyu?turucunun kökü kurutabilir mi?

S.Ç: Devlet isterse kurutur.  Maddi boyutu sizin, benim hayal etti?im rakamlar?n çok çok üstünde. Bas?nda okuyorum, Türkiye üzerinden Avrupa ülkelerine giden uyu?turucunun  500 milyar dolar civar?nda oldu?u iddia ediliyor bana göre bu rakam  deve de kulak.

Hadi diyelim devlet ciddi kararl?l?k göstererek uyu?turucunun kökünü kaz?rsa  ne olur?

S,Ç: Devletin böyle bir kararl?l?k gösterece?ini tahmin etmiyorum. Milyonlarca insan uyu?turucu ba??ml?s?, bunlar?n uyu?turucu krizine girdikleri ve  sokaklara ç?kt?klar?nda ülkenin halini dü?ünebiliyor musunuz?  Uyu?turucu terörü  böyle giderse ileride ülkenin   ba??na çok büyük dertler açar.

Bonzai içti?inde ne tür keyif al?yorsun?

S,Ç: Bir içimlik Bonzai ile iki büyük rak? içmi? gibi oluyorsun.  ?çkinin çok pahal? olmas?, insanlar?  ucuz uyu?turucu maddelerine yöneltiyor.

Bonzai’nin zararlar?n? biliyor musun?

S.Ç: Benim gibi her bonzai içen zararlar?n? bilir ama yine de içerler. Asl?nda uyu?turucudan kurtulmak hem çok basit, hem çok zor irade meselesi. Uyu?turucu ile mücadele ülkenin  en önemli meselesi olmal?d?r. Ba?bakan Yard?mc?s? Akda?, 2011 y?l?ndan bu tarafa yani 7 y?ld?r uyu?turucu kullananlar hakk?nda  ellerinde  ara?t?rma  rakamlar?n? olmad???n?   söylüyor.  Uyu?turucu ile mücadele böyle yap?l?yorsa benim diyece?im bir ?ey yok.

Uyu?turucu ba??ml?lar?na  tavsiyen var m??

S.Ç: Olmaz m? olur mu? uyu?turucular?n hepsi sentetik, içlerinde floransan tozu, fare zehiri insan?n beynini, vücudunun bütün organlar?n? param parça  eden bu zehirden kurtulmalar?n?,  içtikleri  sürece, her dakika ölüme bir ad?m daha yakla?t?klar?n? hat?rlamalar?n? tavsiye ederim.

 

Anlad???m kadar bekars?n. K?z arkada??n var m?, senin uyu?turucu kulland???n? biliyor mu?

S.Ç: Evet bekar?m. K?z arkada??m var. Ama benim uyu?turucu ba??ml?s? oldu?umu bilmiyor veya bana öyle geliyor.

 

Verdi?in röportaj için te?ekkür ederim. Umar?m bu illetten bir önce kurtulursun.

 

 

Celil Cengiz ÇOLAK

Gündeminiz.com

Yay?n Koordinatörü

 

 

 

 

 

0 Yorum