gündeminiz
Image
kültür sanat

U?ur Mumcu Anma ?d?lleri sahiplerini buldu!

gündeminiz

Eski?ehir'de Ça?da? Gazeteciler Derne?i'nin (ÇGD) U?ur Mumcu Anma Ödülleri düzenlenen törenle sahiplerine verildi

 

CHP Genel Ba?kan? Kemal K?l?çdaro?lu'na verilen 'Hukuk Sava?ç?s?' ödülünü CHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Bülent Tezcan ald?. 
ÇGD Eski?ehir ?ubesi'nin Tepeba?? Belediyesi ve Atatürkçü Dü?ünce Derne?i'nin katk?lar?yla düzenledi?i 25'inci U?ur Mumcu Anma Ödülleri töreni Zübeyde Han?m Kültür Merkezi'nde yap?ld?. 
Törene CHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Bülent Tezcan, CHP Eski?ehir Milletvekilleri Gaye Usluer ve Utku Çak?rözer, Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa, Eski?ehir Barosu Ba?kan? R?za Öztekin, Tepeba?? Belediye Ba?kan? Ahmet Ataç, Han Belediye Erdal ?anl? ile çok say?da davetli kat?ld?. 

'ADALET ÇA?IMIZIN EN ÖNEML? ?HT?YACI'

CHP lideri Kemal K?l?çdaro?lu'na verilen 'Hukuk Sava?ç?s?' ödülünü Eski?ehir Tepeba?? Belediye Ba?kan? Ahmet Ataç'tan alan CHP Genel Ba?kan Yard?mc?s? Bülent Tezcan ?unlar? söyledi:
"Genel ba?kan?m?z yurt d???nda oldu?u için beni vekaleten görevlendirdi. Adalet Yürüyü?ü; siyaset, demokrasi, mücadele tarihimizin çok farkl? ve çok önemli bir dönüm noktas?yd?. Say?n K?l?çdaro?lu Adalet Yürüyü?ü'ne ba?larken, 'Ben milyonlarla beraber yürüyece?im' demedi. 'Ben özgürlü?ün olmad??? bir ülkede, adaletin olmad??? bir ülkede, darbe ko?ullar?n?n, sivil darbe ko?ullar?n?n ya?and??? bir ülkede ana muhalefet partisi genel ba?kan? olman?n ötesinde demokrasi isteyen, özgürlük isteyen, esarete isyan eden herkesin sesi olarak Güven Park'tan ?stanbul'a yürümeye ba?l?yorum' dedi. Milyonlar döndü; 'Biz seni yaln?z b?rakmayaca??z' dedi, yaln?z b?rakmad?. Tarihin en büyük adalet yürüyü?ünü yüreklerini birle?tirip gerçekle?tirdiler. Adalet bir ki?i, bir halk için de?il. Adalet bütün dünya için ça??m?z?n en önemli ihtiyac? haline geldi." 

Oya Berbero?lu, e?i Enis Berbero?lu'na verilen 'Bas?n' ödülünü CHP Milletvekili Gaye Usluer'den al?rken. "Bu onura Enis'i lay?k görenlere çok te?ekkür ediyorum. Enis daha önce gazetecilik döneminde de kitaplar?, habercili?i ile U?ur Mumcu y?l?n Ara?t?rmac? Gazetecilik ödülünü de alm??t?. ?imdi yine U?ur Mumcu Anma ödülünü al?yoruz, çok mutluyuz. Adaletin yerini bulmas?n? tabii ki istiyoruz. Kendi ad?ma da, halk ad?na da Türkiye'nin normalle?mesini istiyorum. Bütün haks?z, suçsuz yere hapiste bulunan herkesin en temel hakk? olan özgürlü?üne kavu?mas?n?, ifade özgürlü?üne kavu?mas?n? diliyorum" diye konu?tu. 

 

0 Yorum