gündeminiz
Image
Özel haber

??sizlik, ge?im darl???, madde ba??ml?l??? aileleri par?al?yor

gündeminiz

 

Çocuklar? uyu?turucu ba??ml?s? aileler konu?du:”Türkiye’nin en büyük sorunu uyu?turucudur. Uyu?turucu baronlar? terör örgütüdür. ?ktidar?, muhalefeti, sivil toplum kurumlar? ile tek vücut, tek yürek devletin yan?nda olarak mücadele etmelidir. Aksi takdirde Türkiye’yi daha büyük tehlike bekliyor”. 

 

Madde ba??ml?l??? aileleri parçal?yor. Uyu?turucu kullan?m ya?? 12 ya??na kadar dü?erken, i?sizlik,  ekonomik  gelir yetersizli?i,  aile içerisindeki huzursuzluk insanlar?  madde ba??ml???na sürüklüyor.

 

Bir madde ba??ml?s?,  sanayi de torna dükkan?m vard?. ??lerim de çok iyiydi.  Öyle bir süreç ya?ad?m ki çal??anlar?n maa?lar?n? ödeyemez hale geldim. Bunal?ma girdim. Her ak?am içiyordum. Para yeti?tiremez oldum.  Daha sonra, Bonzai ile tan??t?m.  Bir ?i?e biraya, adeti 2 liradan  3 adet almaya ba?lad?m.  Mutlu bir yuvam vard?, e?im de beni terk etti. Kald?m ortada.   Uyu?turucunun zararlar?n? çok iyi biliyorum. Benim bu dünyadan art?k beklentim kalmad? ölümü bekliyorum.

 

E?im güvenlik görevlisiydi,   bana ve çocuklar?ma cehennem azab? çektiriyordu her ak?am. Hele de Bonzai  krizine girdi?inde evde ne varsa k?r?p geçiriyordu, daha sonra  bize de ?iddet uygulamaya ba?lad?. Her gece  uykuda bizi öldürür korkusuyla ya?ad?m. Çünkü, kriz geldi?inde ne yapt???n? bilmiyordu. Çareyi bo?anmakta bulduk.

 

Sokak aralar?nda, bina giri?lerinde  bali koklayanlar, di?er madde kullananlar her geçen gün art?yor. Biz bile onlardan çekinir hale geldik. Ya küçük çocuklar ne yaps?n?  Para istiyorlar, isterseniz vermeyin. Ceplerinde kesici aletlerle dola??yorlar.  Vatanda? olarak, hem onlar?n o hallerine ac?yor, hem de korkarak  istedikleri paray? veriyoruz. 

 

 

Türkiye, Ortado?u,  Suriye, terör örgütleri ile u?ra??rken,  meydan? bo? bulan uyu?turucu baronlar? ,  kasalar?n? milyar dolarla doldurdu.  Uyu?turucu terörü devletin birinci meselesi olmal?d?r. Aksi takdirde, yüzbinlerce madde ba??ml?s? canl? bomba haline dönü?ebilir.

 

Gökyüzünde uçan ku?un renginden haberdar olan M?T’in, uyu?turucu baronlar?ndan haberi  yok mu?  Yeter ki, uyu?turucunun kökünü kurutmakta kararl? olsun devlet.

….

Madde ba??ml?s?  borçlu, alacakl?y?  telefonla ar?yor, ?u saatte ?uraya gel borcumu ödeyece?im diyor.   Bulu?tuklar?nda  alacakl?ya  14 kur?un s?k?yor ve geçip gidiyor.  Polis k?sa sürede  yakal?yor, mahkemeye ç?k?yor, madde ba??ml?s?y?m  kendim de de?ildim, ne yapt???m? bilmiyordum diyor. Bir süre hapiste yatt?ktan sonra serbest kal?yor.  Kur?unlar?n hedefi olan alacakl?, aylar süren tedavi sonucu   sakat kalarak sa?l???na kavu?uyor.

Her madde ba??ml?s?, bir gün sokaklarda gasp yap?p, adam öldürmeyece?inin  garantisini  kim verebilir?

 

Lise ö?rencisi, Mahalle arkada?lar?, bir kere içmekten bir ?ey olmaz diye  bonzai içiriyorlar. Kendinden geçen, ne yapt???n?, ne konu?tu?unu bilmez bir halde, “Arkada?lar?na hem içiriyorsunuz hem de kar??ma geçip gülüyorsunuz “ diye küfürler ediyor. O s?rada, bir ba?ka arkada?? da telefondan video kayd? yap?yor. Çocu?u orada  b?çaklayarak öldürüyorlar.  Daha sonra da youtube de yay?nl?yorlar.

Çocu?u madde ba??ml?s? bir baba ise, uyu?turucu içmi? hayaller görüyor. Kendi kendine konu?uyor. Aynan?n kar??s?n da ka??n? gözünü oynat?yor.  Elleri ile karate hareketleri yap?yor. Bir baba olarak içim kan a?layarak onu izliyorum. Konu?mak istiyorum konu?muyor. Bir ara bakkala gittim, eve geldi?imde, muslu?a su hortumunu takm?? evin duvarlar?n?, koltuklar?, hal?lar? evde ne varsa su içinde b?rakm??. Ne yapt?n o?lu dedi?imde, ev pislenmi?ti temizledi?ini söylemez  mi?

 

  Madde kullanan ki?inin kendisiyle de?il ?eytan?yla konu?ursunuz. Dostluk yoktur, madde arkada?l??? vard?r. 4  ki?inin oldu?u yerde bir ki?i ölür, onu orada b?rak?r gidersin. Uyu?turucuya kulluk edersin.

 

Geçmi? y?llarda PKK terör örgütünü küçümseyerek, o y?llarda gerekli önlem almayan, y?lan?n ba??n? küçükken ezmeyen siyasi iktidarlar, "üç, be? çapulcu” demi?lerdi yakla??k 30 y?ld?r terör örgütü ile mücadele ediyoruz. Binlerce ?ehit verdik. Ülkenin maddi kayb?n? ise dü?ünün...

Uyu?turucu baronlar? terör örgütüdür.  Geçmi? siyasi iktidarlar gibi, bu iktidar da ayn? hataya dü?ürse ve  uyu?turucu baronlar?n?n kökünü kaz?maz ise Türkiye’yi daha büyük tehlike bekliyor.

 

Çocuklar? madde ba??ml?s? olan aileler, devletin yan?nda yer alarak örgütlenmelidir.  Muhalefet partileri, sivil toplum kurumlar? ile uyu?turucu terörü ile tek vücut, tek yürek olmal?d?r.

Celil Cengiz ÇOLAK

gundeminiz.com Yay?n  Koordinatörü

0 Yorum