gündeminiz
Image
gündem

YA ?STANBUL... YA KANAL...Tarihe not d???yorum... Yapamayacaks?n?z...

gündeminiz

Türkiye’nin en tepeden inme projesi Kanal ?stanbul’un yap?m?na her geçen gün biraz daha yakla??lmaktayken, toplumun sessizli?inin nedenini merak ediyorum.
Ve de ö?renmek istiyorum…

Eyy Çevreciler…


?stanbul çevresi ve özellikle kuzey bölgelerindeki meralar, fundal?klar, kumullar, sulak alanlar nadir bitki ve böcek türleri bak?m?ndan son derece zengin bir mozaik olu?turmaktad?r. Ayn? bölgedeki ormanlar, ?stanbul’un sahip oldu?u do?al ya?am ortamlar? aras?nda en geni? alan? kaplamaktad?r. Kanal ?stanbul’un yap?m?yla bunlara herhangi bir zarar verilecek mi, gerekli tedbirler al?nd? m? diye sorgulama yap?yor musunuz???

Eyy ?stanbul Halk?…
Tüketti?iniz suyun temin edilebilmesi için ödedi?iniz vergilerden 1983 y?l?ndan beri milyarlarca lira harcanm??t?r. Bu kadar yat?r?m yap?lmas?na ra?men, en üst yöneticilerimizin söyledi?ine göre hala kurak bir y?l ya?an?rsa susuz kalma ihtimalimiz bulunmaktad?r. Kanal ?stanbul projesi yap?ld??? takdirde, ?stanbul’un 7 içme suyu havzas?ndan birinin yok edilece?ini ve çok yak?n bir zamanda yap?lm?? ”Sazl?dere Baraj?n?n” ortadan kald?r?laca??n? ve halen kullanmakta oldu?unuz suyun % 7 oran?nda azalaca??n? biliyor musunuz???

Eyy ?stanbul Bo?az? A??klar?…
?stanbul kanalizasyon master planlar?na göre; ?stanbul kanalizasyon projesi, ?stanbul Bo?az?’n?n alt ve üst ak?nt?lar?na ba?l? olarak çözülmü?tür. ?stanbul Bo?az?’n?n ak?nt?lar? üzerinde onlarca y?ld?r devaml? ara?t?rma yapan en tecrübeli bilim adamlar? yeni bir kanal yap?m?n?n bu ak?nt?lar? bozabilece?i endi?elerini dile getirmi?tir. Öyle olmas? halinde her gün ?stanbul’da üretilen milyonlarca ton at?k su ?stanbul Bo?az?’n? ve Marmara Denizi’ni birkaç y?l içerisinde tan?nmaz hale getirecektir. ?stanbul’un böyle bir riskle kar?? kar??ya kalmas?n? nas?l kar??l?yorsunuz???

Eyy ?ehir Planlamac?lar?…
Türkiye’nin nufüsunun % 20’sine yak?n?n? bar?nd?ran bir ?ehirde, hiçbir imar plan?nda yer almam?? olan bir projenin – hem de tüm tarihi boyunca yap?lm?? ve yap?lacak olan en yüksek maliyetli projenin – damdan dü?er gibi ?stanbul’un gündemine getirilmesine ne diyorsunuz???

Eyy Deprem Ara?t?rmac?lar?…
Son on y?lda ?stanbul’da deprem riskiyle ilgili bir çok ara?t?rma yay?nland?. Yay?nlanan bu raporlar, zaman zaman birbirleriyle ters dü?melerine ra?men, olabilecek bir deprem felaketinin zarar?n?n en aza indirmesini hedeflemektedir. Kanal ?stanbul projesi gerçekle?ti?inde takriben 300 milyon metreküp toprak hafriyat?n?n yap?ld??? bir çatlak yarat?lacakt?r. Bunun olas? bir depreme etkisi olup olmayaca?? ara?t?r?ld? m????

Eyy Hukukçular…
Bildi?imiz kadar?yla 1936 y?l?nda imzalanan Montrö Anla?mas?‘na göre bar?? zamanlar?nda her devletin ticaret gemileri ?stanbul Bo?az?’ndan serbestçe geçebilecektir. Türkiye’nin Bo?az’dan de?il, Kanal’dan geç deme hakk? var m?d?r? E?er yoksa, kimse sormuyor mu, bu kanala harcanan milyarlarca dolar para nas?l geri kazan?lacakt?r? Hukukçular?m?z?n bu konularda toplumumuzu ayd?nlatmas? gerekmez mi???

Eyy Stratejistler…
Karadeniz’den Marmara Denizi’ne kadar 40 kilometrelik bir kara parças?n? sadece köprülerle geçilebilir bir hale getirirseniz ve tanklar?n dahi geçebilece?i serbest kara parçalar? kalmaz ise; bu ?stanbul’un askeri koruma planlar?na tesir eder mi?
Genelkurmay’?n bunun do?rular?n?, al?nan riskleri en az?ndan gizli oturumlarda halk?n seçti?i vekillerine aç?klamalar? gerekmez mi???

Eyy Planlamac?lar…
Kanal ?stanbul projesinin maliyetinin 30 – 40 milyar dolar mertebesinde oldu?u konu?ulmaktad?r. Bu büyüklükteki bir projenin fizibilite raporunun yap?lm?? olmas? ?art de?il midir? S?n?rl? kaynaklar?m?z?n planl? bir ?ekilde tahsis edilmesi gerekmez mi?


Örne?in, e?itim projelerine harcanmas? halinde Türkiye’nin önemli eksikliklerinden birinin giderilmesi mümkün müdür? E?itim projelerinin yarataca?? maddi ve manevi kazanc?n boyutlar?n?n ne olaca??n?n kamuoyuna aç?klanmas?n?n gerekti?ini dü?ünüyor musunuz???

Eyy Mimarlar…
100 metreye yak?n hafriyat derinli?i olan kanallarda estetik sa?laman?n zorlu?u, Panama Kanal?, Korint Kanal? gibi benzer kanallarda görülmektedir. ?stanbul Kanal?’n?n temsili resimlerinde bu kanal?n sanki ?stanbul Bo?az? gibi bir tabiat ?aheseri olaca?? mesaj? yay?lmaktad?r. Bu do?ru mudur? Mesleki görü?lerinizi toplumla payla?man?z iyi olmaz m????

Eyy Bankac?lar…
Bu güne kadar tüm uluslararas? projelerin % 70’inin finansman?n? sa?lam?? olan kurulu?lar?n tümü “Ekvador Prensipleri” denen uluslararas? bir sözle?meyi imzalam??lard?r.


Nedir bu Ekvador Prensipleri?
Uluslararas? finansman ihtiyac? olan projelerin, çevre ve sosyal ya?am risklerinin tam olarak analiz edilmi? olmas?n? ?art ko?maktad?r. Kanal ?stanbul projesinin de bu ?artlar? yerine getirmesi için ba??ms?z ara?t?rma kurumlar?na görev verilmesi gerekti?ini hat?rlatt?n?z m????

Eyy De?erli ??adamlar?m?z…
Yat?r?m yapt???n?z her konuyu enine boyuna inceleyerek, fizibilite raporlar?na, i? planlar?na, nakit ak?? tablolar?na göre karar veriyorsunuz. Üzerinde kamuya aç?klanm?? hiçbir ciddi ara?t?rma olmayan böyle bir projenin yap?laca?? devlet büyüklerimizce devaml? olarak gündeme getirilmektedir. Bu böyleyken en fazla sizlerin ödedi?i vergilerle yap?lacak yat?r?mlar? incelemeniz ve bu konuda yeterli ara?t?rma yap?l?p yap?lmad???n? sorgulaman?z gerekmez mi???

Eyy Sivil Toplum Kurulu?lar?…
Ulusal veya uluslararas? sivil toplum kurulu?lar?n?n ço?u giderlerini büyük ?irketlerden ald?klar? sponsorluk gelirleriyle kar??larlar. ?stanbul Kanal?’n?n yaratabilece?i kaosun ara?t?r?lmas? gerekirken; önemli STK’lar?m?zdan ve medya kurulu?lar?ndan ses ç?kmamas? acaba bu sponsorluk gelirlerinin kesilebilece?i korkusundan m? kaynaklanmaktad?r??? WWF TÜRK?YE bu konuda onlarca bilim adam?na bir rapor haz?rlatt?. Acaba neden yay?nlamaya korkuyor? WWF i destekleyen bankalar?n sponsorlu?unun kesilmesinden mi korkuyor? 


Bu kadar bilinmeyene ra?men, Kanal ?stanbul’un yap?m?na devam edildi?i takdirde, projenin isminin “Ç?lg?n Proje” yerine “Çatlak Proje” olarak de?i?tirilmesini önerenler hakl? olmaz m????
Bana öyle geliyor ki sadece iki alternatifimiz var; 
Ya ?stanbul… Ya Kanal…

Atom Damal?

?SK? eski Genel Müdürü

0 Yorum