gündeminiz
Image
Özel haber

?ocuklar? Uyu?turucunun Pen?esine D??m?? Baban?n Feryad?: "Sesimizi Duy K?l??daro?lu?"

gündeminiz

"Uyu?turucu ba??ml?s? gençler, uyu?turucu baronlar?n?n kollar?nda can çeki?iyor. Hükümet uyu?turucu sat?c?lar?n? “kol ve bacaklar?n? k?rmakla “tehdit ederken onlar sokaklarda cirit at?yor. ?ktidar feryad?m?z? duymuyor, siz de mi duymayacaks?n?z K?l?çdaro?lu…"

“Uyu?turucu ba??ml?l???, çocuklar?m?z?n kaderi olmamal?d?r. Yeter art?k…. AMATEM kay?tlar?na göre Türkiye’de 600 bin uyu?turucu ba??ml?s?n?n oldu?u belirtiliyor. Bu rakam?n gerçek mi de?il mi çocuklar? uyu?turucu ba??ml?s? olan anne babalara sorun? Bizim mahalle de en az yüz uyu?turucu ba??ml?s? ben tespit ediyorsam, yurdun en ücra kö?esine kadar yay?lan uyu?turucu ba??ml?lar?n?n rakam?n? siz dü?ünün” diyor, çocuklar? uyu?turucu ba??ml?s? olan baba...

Zaman zaman, i?kembe çorbas? içmeye gitti?im bir çorbac?da gecenin geç bir vakti, saç?, sakal? a?arm?? bir bey i?kembe salonunda bo? masalar?n olmas?na ra?men benim masaya oturdu. Konu uyu?turucudan aç?ld?. Ben sordum o cevaplad?. ?smini sordu?umda bir an dü?ündü ve ?srarla lütfen ismimi yazmay?n. Benim ba??m? uyu?turucu mafyas? ile belaya sokmay?n dedi?inde anlad?m ki, uyu?turucu mafyas?ndan korkuyor !

Dertli baba, "?kiz o?ullar?m var, askerden geleli 5 y?l oldu i?siz güçsüz aylak aylak dola??yorlar. ?? buluyorum en fazla bir ay çal???yorlar. Bonzai denen maddeye al??m??lar. Allah dü?man?m?n bile ba??na vermesin"  diyerek sözlerine ba?l?yor. O?ullar?n?n uyu?turucu bata??ndan kurtulmas? için verdi?i amans?z mücadeleyi anlat?rken oldukça çarp?c? aç?klamalarda da bulunuyor.


Kaç y?ld?r bu illetle mücadele ediyorsunuz?

- Yakla??k 6 y?ld?r, madde ba??ml?s? iki çocu?umun tedavisi ile u?ra??yorum. Tedavileri için bir daire paras? harcad?m. Evde aile huzurumuz kalmad?. Bir insan çocu?unun ölmesini ister mi? Öyle bir noktaya geldim ki, öldüklerinde bir gün bilemedin bir hafta üzülür ve a?lars?n, biz ailecek y?l?n 365 günü a?l?yor kan kusuyoruz.

Sizce, devletin uyu?turucu ile mücadelesi nas?l?

-Bakan Soylu, bizlerin gözlerinin içine bakarak ayak, kol k?rmaktan bahsediyor. Say?n Bakan, 2002 y?l?nda uyu?turucu ba??ml?s? 10 bin, bana göre bugün 4 milyonun üzerindedir. Bakan Soylu’ya, AKP iktidar?na uyu?turucu ile mücadele etmek yeni mi akl?n?za geldi diye sormak benim hakk?m de?il mi?

Uyu?turucu satanlar? polise ?ikayet ediyorum, yakal?yorlar bir saat sonra serbest b?rak?l?yor. Bunun ad?na uyu?turucu ile mücadele diyorlar öyle mi!...

Yasa da bir bo?luk mu var ki serbest b?rak?l?yor?

- Minareyi çalan k?l?f?n? haz?rlar. Uyu?turucu yasas?nda bir bo?luk var ki emniyet b?rak?yor. Polis uyu?turucu sat?c?lar?na bask?n yap?yor, ben içiciyim dediklerinde serbest b?rak?l?yor. Buradan, Cumhurba?kan?m?z Erdo?an’a sesleniyorum, “ Her konuda KHK KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME” ç?karan Cumhurba?kan?m?z, neden uyu?turucu yasas? ile KHK ç?karmaz?

Çocuklar kendilerinden ba?ka, ev halk?na, mahalle sakinlerine zarar veriyor mu?

- Kriz an?nda kendilerinde de?iller, ne yapt?klar?n? bilmez halde oluyorlar. Evin içini sava? alan?na çeviriyorlar. 3 bin liral?k telefonu uyu?turucu alabilmek için 50 liraya sat?l?r m?? Sat?yorlar i?te…

Tedavi için hastaneye yat?rd?n?z m??

- Hastaneye kaç sefer yat?rd???m?n say?s?n? ben bile unuttum. Tedavi oluyorlar, bir hafta sonra tekrar ba?l?yorlar. Uyu?turucu sat?c?lar? rahat b?rakm?yor ki!...

Çocuklar?n uyu?turucuya nas?l al??t???n? hiç dü?ündünüz mü veya ara?t?rd?n?z m??

- Çocuklar?n uyu?turucuya al??mas?nda belki bizim de hatam?z vard?r. Hayat mücadelesi verirken çocuklarla fazla ilgilenmemi? olabilirim. Fakat, ya?ad???m?z çevrenin etkisi çok büyük oldu?unu dü?ünüyorum.

Nas?l yani?

- O?lumun birini tedavi oldu?u hastaneden taburcu ettim, mahalleye geldik uyu?turucu sat?c?lar? tokala??rken uyu?turucu verdiklerini duydum.

Ne tür uyu?turucu kullan?yorlar, nas?l buluyorlar?

- Bakkal, manav, k?rtasiye, kahvehane, minibüs, taksilerde, sokak aralar?nda Bonzai ekmekten ucuza sat?l?yor.

Devlet, iktidar, muhalefet ele ele verip çocuklar?m?z? uyu?turucu illetinden kurtarmal?d?rlar. Buradan, iktidara da, ana muhalefete de sesleniyorum. Siyaseten de olsa, aran?zdaki polemikleri b?rak?n. Uyu?uturcu ile mücadelede kesin çözüm istiyoruz çözüm.

CHP geçen yasama döneminde TBMM’ye Uyu?turucu Ara?t?rma Komisyonu kurulmas? için 23 önerge vermi?, bu önergelerin AKP’li vekillerin oylar? ile kabul edilmemi? olmas?na ne diyorsunuz?

- Ben bu ya?a geldim CHP’ye hiç oy vermedim. Fakat, 16 y?ld?r ülkeyi yöneten iktidar?n, bakanlar?, milletvekilleri verilen bu ara?t?rma önergesini hiç mi merak etmeyerek ret oyu verdilerse yaz?klar olsun onlara? Bizi temsil etsinler diye kimleri Meclis’e göndermi?iz.

Sizin arac?l???n?zla, CHP Lideri K?l?çdaro?lu’na sesleniyorum, Ey K?l?çdaro?lu, her konuda çal??tay düzenliyorsunuz birde “Uyu?turucu Çal??tay?” düzenleyin. Genç ya?ta evlatlar?m?z? uyu?turucu yüzünden topra?a veriyoruz. Milyonlarca vatan evlad?m?z, çocuklar?m?z uyu?turucu yüzünden genç ya?ta ölüme aday.

Uyu?turucu sat?c?lar?n?n kökünü kaz?mak kolay m??

- Uyu?turucu baronlar? döviz milyarderleridir. Günümüzde para kimdeyse güç ondad?r. Hangi siyasi iktidar gelirse gelsin, uyu?turucu mafyas?n?n kökünü kaz?yamaz. Bana göre Türkiye’de 3 milyonun üzerinde uyu?turucu ba??ml?s? var, bunlar?n bir anda soka?a dökülmelerini dü?ünemiyorum bile. Hepsinin madde ba??ml?s? olduklar?na dair belgeleri var cezas? hafif onlar? tut tutabilirseniz. Madde ba??ml?s?n?n suç i?leme, adam öldürme, gasp yapma özgürlü?ü olursa bir ülkede…

Emniyet, uyu?turucu ile mücadele de yeterli de?il mi?

- Siyasi irade uyu?turucu ile mücadelede kararl? olmad??? sürece her geçen gün uyu?turucu ba??ml?lar?n?n say?s? artar. Emniyet mensuplar?n?n eli kolu ba?l?. Siyasi irade kararl?l?k göstersin. 24 saatte uyu?turucunun kökünü kaz?rlar. Emniyet, Türkiye’nin hangi mahallesinde, hangi soka??nda hatta hangi evinde uyu?turucu sat?ld???n? kolayca tespit eder. Yeter ki yetki polislerimize kanunla donat?lm?? yetki verilsin.

Polisin son günlerde ciddi anlamda uyu?turucu operasyonlar? yapmas?na ne diyorsunuz?

- Batakl?ktaki sinekleri tek tek öldürmekle çözüm bulamazs?n?z. Önemli olan o batakl??? kurutmakt?r. Emniyet kaç y?ld?r uyu?turucuya büyük çapl? operasyon yapmam??t?r? Saman alevi gibi operasyonlar kamuoyunun gaz?n? almakt?r.

BÖLÜM 1
Celil Cengiz ÇOLAK

Gündeminiz.com Yay?n Koordinatörü

 

0 Yorum