gündeminiz
Image
Tarihe not

ADALAR, 20 Kas?m 2002?de AT?NA?da S?M?T?S ?ERDO?AN G?R??MES?NDE SATILDI.. PEK? NE KAR?ILI?INDA.."

gündeminiz

Herkes soruyor; “-ADALARI NE ZAMAN SATTINIZ?” diyor..
Sorunun cevab?n? AKP’den beklemeyin..
Sorunun cevab? tarihin ar?ivlerinde..
?imdi tarihin o ar?ivlerine bir pencere açal?m..
3 kas?m 2002 seçim sonuçlar? aç?klanm??..

AKP yüzde 34.3’lük oy ile TBMM’nin %66 s?n? ele geçirmi?ti.
AKP’nin tek ba??na iktidar olmas? Yunanistan’da bayram havas? yaratm??t?..
Tayyip Bey yasakl? idi, b?rak?n Ba?bakan olmay?, milletvekili bile de?ildi..
Ama olsundu..

Ve Tayyip Bey ilk yurt d??? ziyaretini Yunanistan’a yapm??t?..
18 Kas?m 2002 tarihinde.. Tayyip Bey Yunan ba?bakan? Simitis ile görü?meye giriyor..
O s?rada ilginç bir ?ey oluyor..

Reklam

Görü?mede bulunmas? gereken Türk yetkililer görü?meye al?nm?yor..
Türkiye’nin Yunanistan Büyükelçisi Yi?it Alpogan,
D??i?leri Bakanl??? Müste?ar Yard?mc?s? Ak?n Alpturan
Ve D??i?leri Bakanl??? Türkiye-Yunanistan ?li?kileri Masas? Yetkilisi Baki ?lkin
kap?n?n d???nda bekletiliyorlar..

Ve dahas?.. Görü?me tutana?a kaydedilmiyor..
Ve çok garip bir ?ey: Görü?mede Türk taraf?n?n bir tercüman? dahi yok..
Görü?me sonunda her iki tarafta çok memnun..
Tayyip Bey görü?me sonras? yapt??? aç?klamada;

“-Demokrasi’nin do?du?u, Eflatun’un, Sokrates’in gelip geçti?i güzel ?ehir Atina’da bulunmaktan memnuniyet duyuyorum…
Yunanistan’? tarihi rakibimiz olarak de?il, en yak?n kom?umuz ve yar?nlar?m?z?n stratejik orta?? olarak görüyoruz.” diyor..

Toplant?n?n bitiminde gazeteciler Tayyip Bey’e soruyorlar ; “-Siz ?ngilizce bilmezsiniz, Simitis’te Türkçe bilmez.. ?çerde nas?l anla?t?n?z?..” diyorlar..
Erdo?an? cevab? herkesi ?a??rtacak cinsten: “-Ben Rum patronlar?n yan?nda yeti?tim..” oluyor..
*

 

Yunan ba?bakan? Simitis çok daha mutlu görünüyor.. “-Türkiye ile Yunanistan aras?ndaki K?br?s , Ege k?ta sahanl??? gibi sorunlar?m?z?n çözümünde olumlu geli?meler sa?lad?k..” diyor.. Ve çok ilginç bir söz daha sarfediyor..; “-Kar??m?z da ilk kez bir ATT?LLA görmedik..” diyor. (Bizim gözümüzde SAVA?ÇI olan Atilla, Avrupal?lar?n gözünde yokedici, mütecaviz, barbar anlamlar?na geldi?ini bilirsiniz)

Yunan ba?bakan?n?n görü?meden ne denli sevindirik oldu?unu ertesi günlerde Yunan bas?n?na verdi?i ?u aç?klamalardan anl?yoruz.. “
“-Yunan halk?na müjdem var. K?br?s’tan sonra Ege, f?r hatt? ve k?ta sahanl??? konular?nda da anla?ma tamam. Bunun için Türk Hükümeti yetkililerinden söz ald?k..” diyor..
Yunan bas?n?nda yer alan bu aç?klamalar sizce her ?eyi anlatm?yor mu..?

O günlerde AKP’’nin gündemindeki en önemli sorun AB ‘den müzakere tarihi alabilmek..
Bu konudaki en önemli engelin de Yunanistan vetosu oldu?unu dü?ünürsek..
Ve k?sa süre sonra da Yunanistan vetosunun kalkt???n?, Türkiye’nin AB’den müzakere tarihi ald???n?..,

Ankara’da güpegündüz havai fi?ekli kutlamalara ba?land???n? hat?rlat?rsak..
Adalar?m?z?n ne kar??l???nda verildi?i aç?k de?il mi..

 

Haber kaynaklar?;

Erdo?an’dan Simitis’e “RAK?P DE??L ORTAK OLALIM”

http://www.hurriyet.com.tr/erdogandan-simitise-rakip-degil-…

Erdo?an “-BEN RUM PATRONLARIN YANINDA YET??T?M..”
http://www.haberturk.com/…/514918-ben-rum-patronlarin-yanin…

VER DE KURTUL !..

https://26august.wordpress.com/2013/08/29/ver-de-kurtul/

Rahmi Turan ADALARIMIZI SATTINIZ MI SÖYLESEN?ZE
http://www.sozcu.com.tr/…/adalari-sattiniz-mi-soylesenize-…/

https://gazeteinsan.com/einsan/adalar-20-kasim-2002de-atinada-simitis-erdogan-gorusmesinde-satildi-peki-ne-karsiliginda/

0 Yorum