gündeminiz
Image
Sosyal Medya

"Ah?rlar? y?kt?k, yurt yap?yoruz''

gündeminiz

Be?ikdüzü Belediyesinden, eski köy enstitüsü binas?na 'Ah?r' benzetmesi

"Ah?rlar? y?kt?k, yurt yap?yoruz''

"Yurt binas? için bugüne kadar verdi?imiz büyük u?ra?lar?n sonunda bu yat?r?m? ilçemize kazand?rmay? ba?ard?k. Büyük mücadeleler verilerek bu a?amaya gelmenin hiç de kolay olmad???n? Be?ikdüzü halk?m?z?n bilmesini istiyoruz."

O Ah?r dedi?iniz Be?ikdüzü Köy Enstitüsü bu ülkeye binlerce Ö?retmen yeti?tirdi. Bu alan köylüye tar?m?n ça?da? yap?lmas?n?n e?itimini veriyordu. Ve buras? 1971 y?l?nda ö?retmen Okulu iken, Ö?retmen lojman? haline dönü?türüldü.
Burada yurt yapmak olumlu bir ad?m ama buras? için Ah?rlar? y?kt?k demek çok ay?p.Dilimizi bu tür çirkinliklerden korumam?z laz?m.


Geçmi?imizi bu kadar alaya almayal?m. Çünkü sadece bu topraklarda 1000 y?ll?k tarihimiz var. Bu tarihin içinde Büyük Selçuklu, Anadolu Selçuklu, Osmanl? ?mparatorlu?u ve Nihayet Türkiye Cumhuriyeti var. Bunlar birbirinin devam? ve tamamlay?c?lar?d?r.

Yusuf ÇOBAN

0 Yorum