gündeminiz
Image
Tarihe not

Perin?ek'ten ?ok yaz?: T?rkiye i? sava?a girmi? bulunmakta!

gündeminiz

Do?u Perinçek, Türkiye’nin 2018 y?l?nda ABD ve Almanya taraf?ndan “cehenneme” çevrilece?ini iddia ederek, “Seçim-meçim yok asl?nda. Türkiye ‘iç sava?’a girmi? bulunmaktad?r. 2018 y?l? ‘sava??n soka?a inmesi’yle devam edecek” dedi.

Vatan Partisi Genel Ba?kan? Do?u Perinçek, AK Parti iktidar? taraf?ndan ç?kar?lan KHK’lara yönelik çok a??r ele?tirilerde bulundu. ABD’nin Almanya üzerinden Türkiye’yi bir cehenneme çevirmek istedi?ini iddia eden Vatan Partisi Genel Ba?kan? Perinçek, iktidar?n KHK’lar ile yang?na benzin ile gitti?ini ve 2018 y?l?n?n Türkiye için çok tehlikeli geli?melere gebe oldu?unu yazd?.

Perinçek’in Ayd?nl?k’taki kö?esinden Türkiye’nin gündemine oturacak olan yaz?s? ?öyle:

“ALMANYA, TÜRK?YE’Y? CEHENNEM YAPACAK”

“ABD’li diplomat?n biri, “2018 y?l?nda Türkiye’yi cehenneme çevirecekler” buyurmu?. Öyle söylenti falan de?il, diplomat?n a?z?ndan duyan dostumdan ö?rendim bunu. Diplomat efendi, zebaninin ad?n? da vermi?, “Almanya devleti Türkiye’yi cehennem yapacak” diyor.

Suçlu, suçunu kimin üzerine ataca??n? bile planlam??.

KORKU F?LMLER?

“Cehennem” gelmeden reklâmlar? geldi.

Gerçeklerle bütün ba?lant?lar?n? kesmi? bir iç sava? ç???rtkanl???yla kar?? kar??yay?z. Bilinçsizli?in kol gezdi?i her karanl?k kuytuda o korku filmi gösterime girdi. Seyreden de seyretmeyen de, her an kap?s?n? k?r?p girecek eli sat?rl? yobaz?n? bekliyor.

Deh?et yang?n?na odun ta??yanlar, niyetleri ne olursa olsun, iç çat??ma k??k?rt?c?lar?n?n hizmetindeler. Öyle ki kar??dan gelen sakall?, her an b?ça??n? koynundan ç?kar?p bo?az?n?z? kesebilir!

?ç çat??ma k??k?rtmalar?n?n en önemli dayana??, 696 Say?l? KHK’n?n 121. maddesi. Öyle yorumlar yap?l?yor ki, ne hukuk bilgisine rastlan?yor, ne de okudu?unu anlama yetene?ine. Bu hüküm, gazete ve televizyonlar?n yazd???na göre, “suçluya dokunulmazl?k”, “sivillere yarg? muafiyeti” getiriyormu?. “Yarg? bitti” söylemleriyle yarat?lan sanal deh?et ortam?nda, fele?ini ?a??ranlar?n güvenece?i bir savc? da yok, yarg?ç da. Tek güvenceleri var: ABD’nin adaleti!

Gelin mektuplardan, telefonlarda konu?ulanlardan, gazete kö?elerinden bir derleme yapal?m ve korku filmleri ya?ad???m?z gerçeklerle ne kadar uyumlu ona bakal?m.

‘AKP YANDA?LARINI SOKA?A SALACAK!’

?ki okuyucumuz ?öyle yaz?yor: “AKP’nin asla ve asla koltu?u terk etmeyece?i aç?kt?r. ?lk yap?lacak seçimlerden olumsuz sonuç almalar? halinde, yanda?lar?n? soka?a salacakt?r. KHK, onlar?n yapacaklar? katliamlar? me?ru hale getirmektedir. Vatan Partisi’nin, Ulusal Kanal’?n ve Ayd?nl?k’?n bunlar? görmemesi inan?l?r gibi de?il.

Gerçekler: AKP, önümüzdeki seçimleri kaybedecektir. Sokak gücüne dayanarak iktidarda kalma yetene?i yoktur. Türk devletinin yapt?r?m gücünün ve milletin sa?lam duru?unun kar??s?nda hiçbir sokak gücünün ?ans? bulunmuyor. KHK 121. Madde, “15-16 Temmuz 2016 günleri darbenin bast?r?lmas? kapsam?ndaki eylemlerin suç olu?turmayaca??n?” öngörüyor. Bu maddenin katliamlar? me?rula?t?rmak için uygulanmas? mümkün de?ildir. Siz kendi kendinizi ve çevrenizi korkutuyorsunuz. Çözümünüz yok, yaln?z ve yaln?z korku sal?yorsunuz. ABD’yi imdada ça??rmaktan ba?ka çareniz kalmam??. Çünkü millet, sizin dayand???n?z güç de?il, korktu?unuz güç! AKP’ye teslim olman?n toplumsal-ruhsal ko?ullar? i?te bu korku ortam?yla yarat?l?yor.

‘S?LAHLA EV BASIP ADAM ÖLDÜRMEK ARTIK SUÇ DE??L!’

Bir ba?ka eposta: Tayyip Erdo?an iktidar?, militanlar?n? silahland?rarak muhalefeti sokaklarda bo?maya haz?rlan?yor. Bundan sonra, AKP’li militanlar ellerine silah al?p bir evi bassalar ve oradakileri katletseler, ‘Terörü önlemek için öldürdük!’ deseler suçlanamayacaklar. 121. madde, bu dokunulmazl??? getiriyor.

Gerçekler: AKP iktidar?n? can ve mal güvenli?i sa?layamad??? için devirme plan?n?n uygulanmas?na 2016 y?l? sonunda ba?land?. Tutmad?, geri çekildi, ?imdi yeniden sahneleniyor. Seçimleri ask?ya ald?rtacak bir sokak sava?lar? senaryosu piyasaya sürülüyor. Muhalefeti sokaklarda bo?ma haz?rl??? yapan varsa, kendi iktidar?n?n sonunu getirir. Can ve mal güvenli?ini sa?layamayan bir hükümet iktidarda kalamaz. 696 say?l? KHK’n?n 121. maddesine dayanarak, hiç kimse ev basamaz ve adam öldüremez. Hiçbir mahkeme, bu tür eylemlerde suç i?lenmedi?ine karar vermez. Çünkü o madde, yaln?zca 15-16 Temmuz 2016 günlerindeki darbeyi bast?rma eylemleriyle s?n?rl?d?r. Maddeyi okumadan milleti dolduru?a getirenler, AKP’ye kar?? muhalefet yapm?yorlar, ancak ABD’nin cehennem plan?na hizmet ediyorlar.

‘RECEPLER VE RECEP PEKERLER AYA?INA VE BEYN?NE SIKACAK’

?nternette dola?an Paris ç?k??l? bir yaz?: Herif ‘sava??n? ilan’ etti bile. Sabah kap?n çal?nd???nda, kap?c? m?d?r sütçü mü diye dü?ünmene gerek yok. Polis de de?il jandarma da de?ildir gelecek olan. Boynu kal?nlar olacak boynu kal?nlar. ‘15 Temmuz gazileri’ de denilebilir. Recep’giller, yani Dr Recep’ler ve Recep Peker’ler. Art?k aya??na m? s?karlar, o bo? beynine mi, o kadar?n? bilemem. Hepsini geçtik, ama o 16 Nisan ‘Halkoylamas?’ gecesi, sokakta olacakt?n. ‘Millet’imizin ço?unlu?u’ ‘evet’ demi? olsa bile, ki yemin billah olsun ‘hay?r’ demi?ti, sen olmaz diyecektin. ‘Halka ra?men’se, halka ra?men olsun! ‘?ç sava?’ o gün ç?kacakt? ise, o gün ç?ks?nd?. Ancak sen ‘taarruz’da olacakt?n, onlar ‘savunma’da. Bugün ‘hâlâ’ Atatürkçü olan herkesin, ama yediden yetmi?e herkesin öyle davranmas? gerekir.

“YA HERRO YA MERRO DÖNEM?NE G?RD?K”

‘Erken seçim’, geç seçim falan olmayacak. Seçim-meçim yok asl?nda. Türkiye ‘iç sava?’a girmi? bulunmaktad?r. 2018 y?l? ‘sava??n soka?a inmesi’yle devam edecek. Bu kez, taarruz, ‘boynu kal?nlar’dan gelecek. Art?k ‘ya herro ya merro’ dönemine girmi? bulunuyoruz. Naçizane önerim olsun: CHP ve IYI Parti ve koalisyona girecek ba?ka hangi parti varsa, bir ‘Geçici Hükûmet’ kurmal?d?rlar. Bu ‘hükûmet’i tan?mad?klar?n? ilan etmelidirler.”

“?Ç SAVA? BA?LAMI? B?LE”

Gerçekler: Cehennem ate?i bu örnekte Paris’ten yak?l?yor. Dü?man da Norveç’teki NATO tatbikat? standartlar?na göre belirlenmi?: Recepler ve Recep Pekerler. Yani Tayyip Erdo?anlar ve Atatürk Devrimcileri. Paris’ten ö?reniyoruz, iç sava? ba?lam?? bile. 16 Nisan Halk Oylamas? gecesi soka?a ç?k?lsaym??, bu hallere gelinmeyecekmi?. Paris’te barikatlar?n tepesine ç?kan kahraman, sokak sava?? 16 Nisan gecesi ba?lat?lmad??? için hay?flan?yor. Neyse ki 2018 y?l?nda herkes soka?a inecekmi?. Çare de Saint Michael bulvar?ndan buyuruluyor: CHP ve IYI Parti, bu hükümeti tan?mamal? ve Geçici Hükümet kurmal?ym??. Peki hangi güçle? Parisli sava?ç?m?z var ya, revolverini çekti mi, kap?ya gelen sütçüyü beyninden vurup yere serecektir! 16 Temmuz gazisi olan sütçü, bu kez ?ehit mertebesine yükselecektir! Parisli kahraman, t?pk? FETÖ Gladyosu gibi 16 Temmuzdaki halktan korkuyor! Sokak sava?? ça?r?s? yapanlar, bak?yoruz FETÖ ve PKK ile ayn? cephedeler. Çünkü FETÖ’nün ve PKK’n?n son umududur iç sava?!

CEHENNEM SENARYOSUNUN KI?KIRTMA T?MLER?

ABD Gladyosunun bozguna u?rat?ld??? ko?ullarda, Türkiye’nin h?zla bir yobaz diktas?na sürüklendi?i propagandas?yla insanc?klar?m?z birbirini korkutuyor.

On binlerce FETÖ mensubu hapislere at?l?rken, gericili?in her kö?ede karanl?k pusular kurdu?una dair rivayetler yüzünden Türkiye’den kaçan kaçana. Elbette Miami’de villa alacak kabiliyeti olan tak?m?.

AKP iktidar?na kar?? ciddî ele?tiri yapacak dünya görü?ü olmayan yazarlar da, ellerinde benzin bidonlar?yla sahnedeler.

AKP kesimindeki “Yeni bir Gezi kalk??mas? ba?layacak, biz de sokak gücümüzü haz?rlayal?m” yaygaras?, ne kadar tehlikeli ise, “?ç sava? geliyor” yaygaras? da o kadar tehlikelidir.

Cehennem senaryosunun k??k?rtma timlerinin dedikleri olmayacak.

?Ç SAVA? G?R???MLER? BOZGUNA U?RADI

Türkiye’de iç sava? olmas? için, Türk Ordusunun kar??s?nda ikinci bir ordu gerekir.

PKK hendeklere gömüldü ve ABD’nin iç sava? plan? bozguna u?rad?.

ABD’nin FETÖ Gladyosunun darbe giri?imi, Ordunun ve milletin dayan??mas?yla yerle bir oldu. ABD’nin iç sava? senaryosu bir kez daha bozguna u?rad?.

Akl?m?z? ba??m?za toplayal?m: ABD’nin cehennem senaryosunun k??k?rtma timlerine alet olmayal?m.

AKP iktidar? önümüzdeki seçimi kaybedecek ve oturdu?u koltuklardan inecek. Bunu önleyebilecek bir sokak gücü yok!

Sokak ça?r?lar?n? kim yaparsa o kaybedecek.”

siyasetcafe.com

 

0 Yorum