gündeminiz
Image
Sosyal Medya

Zuckerberg : "Facebook b?y?k bir de?i?ime gidiyor"

gündeminiz

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, yak?n bir zaman içinde sitenin "daha az reklam, haber ve tan?t?m içerecek ?ekilde" önemli bir de?i?im geçirece?ini aç?klad?.

Zuckerberg bu tür içerikler yerine, ön sayfada daha fazla, "aile ve arkada? kaynakl?" içerik ve payla??mlar?n görünece?ini söyledi.

Teknoloji devi, kullan?c? odakl? bu de?i?imden birçok kurumun "takipçilerle etkile?im anlam?nda" etkilece?ini de do?rulad?.

Konu ile ilgili Facebook sayfas?ndan bir payla??mda bulunan Zuckerberg ?unlar? kaydetti:

"Kullan?c?lardan, genel içeriklerin yani reklam, haber ve tan?t?mlar?n, haber kayna?? sayfas?ndaki özel payla??mlar? görünmez yapt??? yönünde bildirimler ald?k.

"Verdi?imiz hizmetin yaln?zca e?lence amaçl? olmamas? ayn? zamanda insanlar?n mutlulu?una odakl? olmas?n?n sorumlulu?unu hissediyoruz.

"Pasif bir ?ekilde makale okumak ya da video izlemek, her ne kadar ayd?nlat?c? ve e?lendirici olsalar da, ki?i için iyi olmayabilir. Bu nedenle Facebook'u nas?l kurgulad???m?z konusunda önemli bir de?i?ikli?e gidiyoruz"

B?RKAÇ HAFTA ?Ç?NDE DEVREYE G?RECEK

Zuckerberg, uygulamaya konulacak de?i?imle, "insanlar?n sitede zaman geçirme süresinin azalaca??n? ama bu zaman?n kalitesinin artaca??n? dü?ündü?ünü" de aç?klad?.

Yap?lan aç?klamada, de?i?imin birkaç hafta içinde devreye girece?i de belirtildi.

33 ya??ndaki Zuckerberg, 2018 y?l?na ili?kin hedefini aç?klad??? payla??mda "Facebook'taki sorunlar? çözmek" istedi?ini belirtmi?ti.

Zuckerberg, Facebook toplulu?unu, ulus devletlerin müdahelelerinden korumak için çal??aca??n? da söylemi?ti.

Uzmanlar aralar?nda Rusya'n?n da bulundu?u baz? ülkelerin sosyal medyadaki içerikleri ç?karlar? do?rultusunda yönlendirdi?i analizini yap?yor.

PEK? YEN? HABER KAYNA?I SAYFASI NEYE BENZEYECEK?

Harvard Üniversitesi'nden Laura Hazard Owen, "Bunun büyük bir de?i?im oldu?u kesin" diyor.

Owen, de?i?imin haber organizasyonlar?n? ve yay?nc?lar? ciddi ?ekilde etkileyece?ini belirterek, "Haber kayna?? sayfas?nda daha az haber görece?iz" ?eklinde konu?tu.

De?i?tirilecek algoritman?n çe?itli gruplarda öne ç?kan ve çok yorum yap?lan payla??mlar? öne ç?karabilece?i de yorumlan?yor.

BBC'nin Kuzey Amerika teknoloji muhabiri Dave Lee ise, Zuckerberg'in uzun zamand?r uygulad??? "de?i?imin amac? etkile?imi art?rmak olmal?d?r" inanc?ndan vazgeçti?i yorumunu yapt?.

Lee, sahte haber skandallar? ve "t?k tuza??" içeriklerin öne ç?kt??? ile 2017 y?l?nda, Zuckerberg'in "her etkile?imin iyi etkile?im olmad???n?" anlad???n? da de?erlendirdi.

Kaynak Yeniça?: Zuckerberg : "Facebook büyük bir de?i?ime gidiyor"

 

0 Yorum