gündeminiz
Image
Tarihe not

Cumhurba?kan? Ba?dan??man? bak?n neler diyor. ?yi dinle ey T?rkiye!

gündeminiz

Cumhurba?kan? Ba?dan??man?ndan fla? aç?klama, ‘Eyalet Sistemi getirilmeli’

Anayasa Referandumunda “evet” ç?kmas? durumunda gerçekle?ecek olan Ba?kanl?k Sistemi’nde “Ba?kanl?k Kabinesinde” muhtemel Milli Savunma Bakan? olarak ad? geçen Cumhurba?kan? Ba?dan??man? SADAT Ba?kan? Adnan Tanr?verdi neler söylemi? neler! “Eyalet sistemi getirilmeli, Türkçe ikinci dil yap?lmal?.”

Tanr?verdi, 29 Ocak 2017 tarihinde ne  demi?ti?

Cumhurba?kanl??? Ba?dan??manlar?ndan olan asker kökenli Adnan Tanr?verdi’nin aç?klamalar? Ba?kanl?k Sistemi için gelecekte neler planland???n? ortaya koyuyor.

Ba?kanl?k Sistemi’nin gerçekle?mesi durumunda ismi muhtemel Milli Savunma Bakan? olarak geçen Cumhurba?kan? Ba?dan??man? Adnan Tanr?verdi, TRT’nin mikrofonlar? önünde verdi?i aç?klamada kafas?ndaki yeni Türkiye’yi ortaya koyuyor.

“Devletin resmi okullar?nda isteyen Kürt vatanda?lar?m?za kendi dilinde e?itim hakk? sa?lanmal? ikinci dil olarak da Türkçe ö?retilmelidir diyen Cumhurba?kan? Ba? Dan??man? Adnan Tanr?verdi, Eyalet sisteminin getirilmesi gerekti?ini savunarak, “Türkiye Cumhuriyeti’nin ta?ra te?kilat? ve devletin yönetim ?ekli yeniden düzenlenmeli. Bu sistem hem Kürtlerin ve di?er etnik gruplar?n özerklik isteklerini kapsayacak hem de devlete ba?l?l?k ve aidiyet duygusunu art?racak ?ekilde olu?turulmal?d?r” diyor.

Cumhurba?kan? Ba?dan??man? Adnan Tanr?verdi’nin aç?klamas? ?öyle:

TÜRKÇE ?K?NC? D?L OLMALIDIR”

“Devletin kurumlar?nda ve uluslararas? ili?kilerde resmi dil Türkçe olmal?d?r ancak, Kürtlerin ve di?er etnik gruplar?n kendi dillerini konu?ma, geli?tirme ve kendi dilinde e?itim yapma özgürlü?ü ve imkan? Anayasa ile koruma alt?na al?nmal?d?r. Kürtçe dilinin geli?tirilmesi devletin kültür programlar?nda yer almal?d?r. Devletin resmi okullar?nda isteyen Kürt vatanda?lar?m?za kendi dilinde e?itim hakk? sa?lanmal?, ikinci dil olarak da Türkçe ö?retilmelidir. Türkçe e?itim yapan devlet okullar?nda da ikinci dil olarak Kürtçe dili tedrisata dahil edilmelidir.

“EYALET S?STEM? GET?R?LMEL?D?R”

Eyalet sistemi getirilmelidir. Türkiye Cumhuriyeti’nin ta?ra te?kilat? ve devletin yönetim ?ekli yeniden düzenlenmelidir. Bu sistem hem Kürtlerin ve di?er etnik gruplar?n özerklik isteklerini kapsayacak hem de devlete ba?l?l?k ve aidiyet duygusunu art?racak ?ekilde olu?turulmal?d?r. Her bakanl?k kendilerine ba?l? en fazla 6 ila en fazla 10 birimi lay?k?yla sevk ve idare edebilir. 81 vilayet merkezden dirayetle yönetilemez. Merkezi idarenin hem ülkemizin di?er milletler nezdindeki menfaatlerini bihakk?n koruyabilmesi hem de mahalli ihtiyaçlar?n daha yak?n tespit ve kar??lanabilmesi için co?rafi, ekonomik, sosyal ve etnik ?artlar göz önünde bulundurularak Eyalet sistemi olu?turulmal?d?r. Eyalet valileri seçimle i?ba??na gelmeli. Adalet, iç güvenlik savunma ve d??i?leri merkezden, devletimizin di?er faaliyet alanlar? eyaletler taraf?ndan mahallinden yönetilmelidir.

“CUMHURBA?KANLI?I FORSU DE???S?N”

Cumhurba?kanl??? forsuna bir y?ld?z daha eklenmelidir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin Türklerden sonraki en büyük ve asli etnik gurubu Kürtlerdir. Cumhurba?kanl??? forsunda tarihte kurulmu? 16 Türk Devleti’nin simgesi bulunmaktad?r. Eyyübi Hanedanl??? Devleti Kürtler kadar, sünni Müslümanlar?n da iftiharla ve hay?rla yad ettikleri bir devlettir.

BAHÇEL? BUNLARI H?Ç M? DUYMADI?

Ba?kanl?k Kabinesi’nde ad? Milli Savunma Bakanl???’na da geçen Cumhurba?kan? Ba? Dan??man? Adnan Tanr?verdi’nin bu aç?klamalar?n?n MHP ve ülkücü tabanda nas?l kar??lanaca?? merak ediliyor? MHP Lideri Devlet Bahçeli ve Genel Merkezi Ba?kanl?k Sistemi’nde Anayasa’n?n ilk 4 maddesini koruma alt?na ald?klar?n? iddia ediyordu.

Ba?dan??man Adnan Tanr?verdi’nin Cumhurba?kanl???’ndaki tüm bu aç?klamalar?na ra?men halen devam ederken, MHP’nin Anayasa’n?n ilk dört maddesini nas?l güvence alt?na alabildikleri ve Ba?kanl?k Sistemi geçtikten sonra bu nas?l koruyabilecekleri belli de?il.

??TE ADNAN TANRIVERD?’N?N TÜRKÇE’N?N ?K?NC? D?L OLMASI VE EYALET S?STEM? HAKKINDAK? DÜ?ÜNCELER?:

https://youtu.be/pyYhJy4_0Q0

 

0 Yorum