gündeminiz
Image
gündem

B?M ve A101'in ger?ek sahipleri kim"

gündeminiz

Et ve Süt Kurumu, k?yman?n kilogram?n? 29 lira, ku?ba??n? da 31 liradan satmak için ba?vuran 8 firma aras?ndan yap?lan de?erlendirmede, “A101” ve “B?M” firmalar? ile sözle?me imzaland???n? aç?klad?.

 

Et ve Süt Kurumu, k?yman?n kilogram?n? 29 lira, ku?ba??n? da 31 liradan satmak için ba?vuran 8 firma aras?ndan yap?lan de?erlendirmede, “A101” ve “B?M” firmalar? ile sözle?me imzaland???n? aç?klad?.

Et ve Süt Kurumu’nun “A101” ve “B?M” firmalar? ile sözle?me imzalamas?n? ard?ndan iki ?irketin sahiplerinin kimler oldu?u sorusu kamuoyunda tart???ld?.

Odatv, Ticaret Sicil belgelerinde “A101” ve “B?M” firmalar?n?n “eski” ve “yeni” ortaklar?n? ara?t?rd?.

Tarih olarak de?erlendirdi?imizde 1995 y?l?nda kurulan B?M Birle?ik Ma?azalar Anonim ?irketi’ne öncelik vermek gerek.

YAS?N EL KADI, ZAPSULAR VE D??ERLER?…

B?M’in kurulu?unun Yasin El Kad?’n?n giri?imiyle oldu?u belirtiliyor. Dönemin Ba?bakan? Tayyip Erdo?an, El Kad?’y? “Türkiye’ye yat?r?m yapmak isteyen bir Suudi i?adam?” diye tan?tm??t?. Hatta,“aile dostumuzdur” demi?ti.

Yasin El Kad? 11 Eylül’den sonra BM Güvenlik Konseyi’nin “Terörü Finanse Edenler” listesine girdi. Kad?’n?n tüm dünyadaki mal varl???na el konulmu?tu. Açt??? davalar? kazanan Kad?’n?n ad? daha sonra terör listelerinden ç?kar?ld?.

B?M’in kurulu?una dönecek olursak, Erdo?an’?n bahsetti?i gibi “Türkiye’ye yat?r?m yapmak isteyen” Yasin El Kad?, Murat Ülker ile Mustafa Topba?’?n arac?l???yla Cüneyt Zapsu ve karde?i Aziz Zapsu’yla tan??t?r?ld?. Zapsu'lar da tam o dönemde yat?r?ma haz?rlan?yordu. Ortak olma karar? ald?lar ve Yasin El Kad?, Cüneyd ve Aziz Zapsu, Korkut Özal, Mustafa Topba? bir araya gelip 1995'te B?M'i kurdu. 2003 y?l?na kadar bu birliktelik sürdü. Daha do?rusu Cüneyt Zapsu 2003’te a?abeyi Aziz Zapsu ise 2006 y?l?nda B?M hisselerini satt?.

ÜLKER VE TOPBA?LAR

Bu arada, Mustafa Latif Topba?, Ülker ailesi ile ortak Ak G?da’y? kurmu?tu. Mustafa Latif Topba?’?n k?z? Fatma Topba?, Sabri Ülker’in torunu Ali Ülker ile evlenmi?ti.

Bugün, B?M’in yönetimini Ticaret Sicil belgelerinde inceledi?imizde, kar??m?za iki isim ç?k?yor; Mustafa Büyükabac? ve Talat ?çöz.

Talat ?çöz, Ülker’in sahibi oldu?u Y?ld?z Holding A.?.’de 2002-2009 y?llar?nda mü?avirlik görevinde bulunmu?. Mustafa Büyükabac? ise Y?ld?z Holding bünyesinde gayrimenkul grubunu kurmu? ve 2010 sonunda Y?ld?z Holding’den ayr?lm??.

B?M’in Ticaret Sicil belgelerinde yer alan güncel kayd? ise ?öyle:

http://odatv.com/images/resimler/f1(86).jpg

http://odatv.com/images/resimler/fff(4).jpg

ZAPSULAR ??MD? DE “A101” PROJES?NDE!

Peki, B?M’le yollar?n? ay?ran Zapsular daha sonra ne yapt?? Aziz Zapsu, B?M hisselerini satt?ktan 2 y?l sonra yani 2008 y?l?nda Yeni Ma?azac?l?k ?irketiyle g?da perakendecili?ine tekrar dönme karar? ald?. Zapsu’nun yeni market zincirinin ad? A101’di.

B?M ortakl???nda yer alan Cüneyt Zapsu, Aziz Zapsu ve Mehmet Fatih Saraç, A101’de ise Aziz Zapsu ve Mehmet Fatih Saraç ikilisiyle birlikteli?ini sürdürüyordu.

Tam da bu noktada, dikkat çeken iki isim, Cüneyt Zapsu ve Mehmet Fatih Saraç’tan bahsetmek gerekiyor.

Cüneyt Zapsu, Tayyip Erdo?an’la B?M’in kurulu? döneminde tan??t?. Erdo?an ?stanbul Büyük?ehir Belediyesi Ba?kanl???’na aday oldu?unda Zapsu’nun kap?s?n? çald? ve Zapsu onu TÜS?AD üyelerine tan?tt?. Daha sonra Zapsu AKP kurucular? aras?nda yer ald?. Erdo?an’?n en kritik adam?yd?. Uluslararas? ili?kiler ve i? dünyas?nda kap?lar? açan isim oldu Zapsu.

“DEL?KTEN A?A?I SÜPÜRMEK YER?NE ONU KULLANIN”

2006 y?l?nda ABD ile Erdo?an’?n ili?kileri gerilince, Neocon’larla aras?n?n iyi oldu?u bilinen Zapsu, Erdo?an’?n Ba? Dan??man? s?fat?yla Washington American Enterprise ?nstitutü (AEI) adl? dü?ünce kurulu?unda yapt??? konu?mada, AKP’nin ve Erdo?an’?n Amerikan deste?ine ihtiyac? oldu?unu belirterek, “Bu adamdan yararlanmay? bilmelisiniz. Devirmeye çal??mak yerine, delikten a?a?? süpürmek yerine onu kullan?n” demi?ti.

Ancak ne olduysa Zapsu 2008 y?l?nda Erdo?an’?n dan??manl??? görevinden al?nd?. Ayr?ca o dönem AKP Tan?t?m ve Medya Ba?kanl??? taraf?ndan yap?lan yaz?l? aç?klamada “AKP Kurucular Kurulu ve MKYK üyesi Cüneyd Zapsu’nun ara verdi?i i?lerine geri dönmek üzere, Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an’?n da müsaadesiyle, MKYK üyeli?inden ayr?ld???” denilmi?ti.

“ALO FAT?H”

Mehmet Fatih Saraç…

AKP-Cemaat aras?ndaki sava??n, gizli ses kay?tlar?n?n internetten yay?nlanmas? boyutuna ula?t??? dönemde kulaklarda “Alo Fatih” diye yer etti. Erdo?an’?n Habertük’e ili?kin talimatlar?n? dinleyip yerine getiren isimdi.

Mehmet Fatih Saraç, ?slami çevrelerde etkili bir isim olan Emin Hoca’n?n o?lu. Erdo?an’?n mali dan??man? oldu?u iddia edilen Saraç hakk?ndaki bir di?er iddia ise, Fazilet Partisi’nin parçalanmas? sürecinde Tayyip Erdo?an’la Necmettin Erbakan’? evinde görü?türen ki?i oldu?u yönünde. Saraç’?n, Turgay Ciner’le i? ortakl??? UCZ Ma?azac?l?k Ticaret A.?. ile ba?lad?.

A101’?N YEN? SAH?PLER?

Gördü?ünüz gibi B?M ekibi A101’i kurduktan sonra yine kö?eye çekildi. Zapsu ailesi, 2010 y?l?nda i?lerinin bozuldu?unu gerekçe gösterip A-101’deki yüzde 29.8 hissesini Memorial Sa?l?k Grubu ve Ayd?n Örme’nin sahibi Turgut Ayd?n’a satarak ço?unluk hakk?n? devretti.

Ayd?n ailesinin A101 d???nda English Home , Susesea, TAFF Yap? , PizzaLazza , SaloonBurger gibi markalarda sahipli?i bulunuyor.

A101’in Ticaret Sicil belgelerinde yer alan güncel kayd? ise ?öyle:

 http://odatv.com/images/resimler/b1(45).jpg

http://odatv.com/images/resimler/bb(3).jpg

A101’?N PATRONUNA FETÖ GÖZALTISI

A101’in patronu Turgut Ayd?n yak?n zamanda FETÖ operasyonuyla gündeme gelmi?ti. 15 Temmuz 2016 FETÖ’nün darbe giri?iminden yakla??k bir ay sonra, 16 A?ustos 2016 tarihinde ?stanbul Emniyet Müdürlü?ü taraf?ndan 'FETÖ/PDY' operasyonlar? kapsam?nda, bünyesinde A101marketler zincirini de bulunduran Yeni Ma?azac?l?k A.?. sahipleri hakk?nda yakalama karar? ç?kar?ld?.

A101 Yönetim Kurulu Ba?kan? ve Ayd?n Holding sahibi i? adam? Turgut Ayd?n, FETÖ/PDY finans yap?lanmas? soru?turmas? kapsam?nda Trabzon'un Maçka ilçesindeki evinde gözalt?na al?nd?. Turgut Ayd?n’?n, emniyet ve savc?l?k sorgusunun ard?ndan serbest b?rak?lm??t?.

Caner Ta?p?nar

odatv

0 Yorum