gündeminiz
Image
Turizm

'Mutlu ?ehir' Sinop'a 2017 y?l?nda?

gündeminiz

 

TÜ?K'in 2014 ve 2016 y?l? ara?t?rmalar?na göre Türkiye'nin en mutlu ve ya?am memnuniyeti en yüksek ili olan Sinop'u 2017'de 1 milyon ki?i ziyaret etti

 

Türkiye ?statistik Kurumunun (TÜ?K) 2014 ve 2016 y?l? ara?t?rmalar?na göre Türkiye'nin en mutlu ve ya?am memnuniyeti en yüksek ili olan Sinop, 2017 y?l?nda bir milyonu a?k?n ziyaretçi a??rlad?.

Tarihi Sinop Cezaevi ve Müzesi, Erfelek Tatl?ca ?elaleleri, ?nceburun, Hamsilos ve Akliman gibi önemli turizm merkezleri yan?nda temiz denizi, taze bal??? ve do?al güzellikleriyle ön plana ç?kan Sinop'un sahip oldu?u bu özellikler, y?llar geçtikçe ziyaretçi say?s?nda art?? sa?l?yor.

TÜ?K verilerine göre, Türkiye'nin en mutlu ve ya?am memnuniyeti en yüksek ili özelli?ine de sahip olan kentte ziyaretçilere do?a yürüyü?ü, kamp ve tekne gezintisi gibi sosyal etkinlikler yapma f?rsat? da sunuluyor.

 

?l Kültür ve Turizm Müdürü ?rfan Göz, AA muhabirine yapt??? aç?klamada, Sinop'un çok farkl? tarihi de?erlerin yan? s?ra do?al güzellikleriyle de dikkati çekti?ini söyledi.

Kentin özellikle son y?llarda ziyaretçi say?s?n?n giderek artt???na i?aret eden Göz, y?ll?k rakamlar?n milyonu a?mas? sebebiyle zaman zaman baz? s?k?nt?larla kar??la?t?klar?n? belirtti.

Yeni bir planlamayla yap?lacak yat?r?mlar?n ard?ndan bir milyon olan ziyaretçi say?s?n?n daha da artaca??n? dile getiren Göz, ?öyle devam etti:

"Sinop, Türkiye'nin en kuzeyinde, sokaklar? deniz kokan, medeniyetlerin üst üste kuruldu?u bir ?ehirdir. Altyap? ve konaklama tesisleri s?k?nt?m?za ra?men 2017 y?l?nda a??rlad???m?z ziyaretçi say?m?z bir milyonu a?m??t?r. Bu rakam yeterli mi? Bizim aç?m?zdan de?il çünkü Sinop, bu rakamdan daha fazla ziyaretçi a??rlayacak tarihi ve kültürel de?erlere sahip. Var olan de?erlerimizi tan?t?p ve altyap? eksikliklerini giderdi?imiz takdirde söz konusu rakamlar artacakt?r. Hükümetimizin turizm alan?nda 2023 hedefleri var. 50 milyon turist, 50 milyar lira gelir. Bizim de Sinop olarak buna katk? sunma noktas?nda önemli haz?rl?klar?m?z bulunuyor."

?NANÇ TUR?ZM?N? GEL??T?RME ÇALI?MALARI

Göz, Sinop'un tarihinde farkl? inançlara ev sahipli?i yapt???n? hat?rlatarak, inanç turizmini geli?tirmek için de baz? ad?mlar att?klar?n? vurgulad?.

Balatlar Yap? Toplulu?u'nun tarih boyunca farkl? inançtaki insanlara ev sahipli?i yapt??? bilgisini veren Göz, Vali Hasan ?pek'in talimat?yla Sinop'un bir ba?ka de?eri Seyyid Bilal Hazretleri'ni ön plana ç?karmaya yönelik çal??malar yürüttüklerini söyledi.

 

Sinop'un, Selçuklu kenti olmas? sebebiyle tan?t?lmas? gereken çok fazla de?eri bulundu?unu ifade eden Göz, "?nanç turizmi bak?m?ndan var olan de?erlerimizi do?ru ve güzel ?ekilde tan?tmam?z gerekiyor. Gerek Balatlar Yap? Toplulu?u, Seyyid Bilal Hazretleri gerekse tarihi cami ve türbelerimizi ön planda tutmal?y?z çünkü Sinop sadece deniz, kum ve do?al güzelli?iyle var olmu? bir ?ehir de?il. Farkl? medeniyetlere yüzy?llar boyunca ev sahipli?i yapan bir kent. Bunlar? ön plana ç?kard???m?z takdirde turizmde çe?itlilik yaratm?? olaca??z." de?erlendirmesinde bulundu.

Göz, kentte turizm i?letme belgeli 10 tesis bulundu?unu belirterek, bunlar?n art?r?l?p özellikle be? y?ld?zl? bir otelin mutlaka yap?lmas? gerekti?ini sözlerine ekledi.

 

0 Yorum