gündeminiz
Image
Turizm

Turizmin yeni ?kay?p y?l?? 2017

gündeminiz

Turizme son on y?l?n en kötü dönemi olan 2016 y?l?n?n izleri 2017’ye de ta??nd?. 2017 y?l?nda kruvaziyer turizmi yüzde 51 darald?

 

 

 

MUSTAFA MERT B?LD?RC?N/birgünnet

Turizm sektöründe son 10 y?l?n en kötü döneminin ya?and??? 2016 y?l? sektörde kal?c? hasar b?rakt?. ??letmeler, 2017 y?l?nda bir önceki y?l?n turist say?s? ve turizm gelirlerinin üzerine ç?ksa da ödenemeyen borçlar nedeniyle tesislerini kaybetme tehlikesiyle kar?? kar??ya kald?. Turizm Veri Bankas?’n?n (TVB) önceki gün aç?klad??? veriler, Türkiye turizmi aç?s?ndan büyük öneme sahip kruvaziyer turizminde de büyük daralma ya?and???n? ortaya koydu. TVB’nin verilerinde, 2017 y?l?nda kruvaziyer turizminin yüzde 51,1 küçüldü?ü belirtildi.

Yolcu say?s? yüzde 50 azald?
Hükümetin bürokrasiden uzak d?? politika hamlelerinin olumsuz yans?d??? turizmin en önemli aya?? olan kruvaziyer turizmi 2017’de büyük yara ald?. Birçok uluslararas? cruise ?irketinin rotas?ndan Türkiye’yi ç?karmas?n?n ard?ndan, bu alanda 2016’ya oranla yar? yar?ya gerileme ya?and?. Kruvaziyer yolcu trafi?i 2017 y?l?n?n 11 ayl?k döneminde 306 bin olarak gerçekle?ti. 2016’da Türkiye’ye gelen yolcu say?s?n?n 628 bin oldu?unu kaydeden TVB’nin raporunda, “Son üç y?ld?r büyük gerileme ya?anan kruvaziyer yolcu trafi?i bu y?l da devam etti” denildi.

?ki y?lda 1.5 milyon kay?p
TVB, deniz temelli turizm kategorisinde yer alan ve limana yak?n yerlerdeki turizm i?letmeleri aç?s?ndan büyük öneme sahip olan kruvaziyer turizmindeki toplam kayb?n 2015’e göre 1 milyon 570 bin ki?iyi geçti?ini aç?klad?. Uluslararas? gemilerle Türkiye limanlar?na gelen yolcu say?s?nda rekor seviyenin 2013 y?l?nda görüldü?ü bilgisine raporunda yer veren TVB, 2017’de rekor y?la oranla kayb?n 1 milyon 900 bini geçti?ini ifade etti. Deniz Ticareti Genel Müdürlü?ü’nün verilerine göre ise, 2017’de Türkiye’deki 16 limana 307 kruvaziyer gemisi yana?t?. Yolcu trafi?inde en yo?un limanlar?n Ku?adas?, ?zmir Çe?me, Antalya ve Bodrum oldu?unu ifade eden Müdürlük, kruvaziyer turizmi aç?s?ndan en kötü dönemin kas?mda ya?and???n? belgeledi. Kas?mda Türkiye’ye yaln?zca sekiz gemi yana??rken, , en çok gemi ise erlül ay?nda yana?t?.

 

0 Yorum