gündeminiz
Image
Tarihe not

M?ritleri ??k?r duas? yaparken Said Nursi Chevrolet'e biniyordu

gündeminiz

Yazar Sait Çaml?ca Said Nursi ile ilgili gizlenen bilgileri aç?klad?, nurcular ve risalehaber ç?lg?na döndü. ??te haberin ayr?nt?lar?;

https://trk.helios.ligatus.com/vis?z=bMxXATk0bA5bBOI9WASNBYHrjyoS1qhC5yHbiJ8f2KGKR2mJfPm_fBx9xXHq0rnegQZ3La1cHwWr9cbdUdSHUSsMMlWO-Y0VWp02_S2hmXXtLnGZy6P8TEC25WnFgjjlFjP_Vu0mHdIMuFiQCYDmRodQezY=&ts=1514304374538

Said Nursi'den kayna??n? alan FETÖ lideri Fetullah Gülen'den sonra ayn? çizgiye sahip gruplar?n Kur'an ve Hadisle sorunlu hali Müslümanlar?n dikkatinden kaçm?yor.

?slam'a ra?men yeni bir din ortaya koyan bu çizgi sahiplerini en iyi tan?yanlardan ve cesurca de?ifre etmekte çekinmeyenlerden biri de Kur'an ve Sünnetine ba?l? milli yazar Sait Çaml?ca...

Cesurca de?ifre eden Sait Çalml?ca’ya yönelik medya organlar? ve sosyal medya hesaplar? üzerinden yalan ve iftira ile sald?rmalar, Risalei Nurlar?n ahlaktan yoksun bir insan yeti?tirdi?ini de gözler önüne seriyor.

??in ilginç yan? ise Risalei Nur'a aslan kesilen bu ?er yap?lar?n Allah Resulü'ne Charlie Hebdo dergisinin sald?r?da bulundu?u günlerde tek bir laf etmeyip mahkemeye ko?mamalar? idi.

Yine PKK/HDP'li belediyelerin Allah Resulünü sübyanc? olarak afi?e edip sokaklara pankart olarak ast?klar?nda da Risalei Nurcular ortada hiç görünmemi?lerdi. Ne tevafuktur ki Hristiyan karde?leri Allah ve Resulüne sata?t???nda sesleri ç?kmayanlar, Çaml?ca'n?n kirli yüzlerini de?ifre etmeleri ile birlikte topyekun sald?r?ya geçiyor ve zavall? milleti mahkemeye te?vik ediyor.

HURAFE A?I?I MÜF?D YÜKSEL'iN YALAN SÖYLEMEKTEN BA?I DÖNDÜ

Risalehaber'in al?nt?s?na göre Müfit Yüksel, Çaml?ca'n?n Said Nursi'nin 1953 model o günlerin süperlüks grubundan olan Chevrolet marka otomobilini dile getirmesi üzerine Müfid Yüksel, "Resmini payla?t???n araba Bediüzzaman'?n ?ahsi mal? de?ildi. Aile dostumuz Tillolu Merhum Said Özdemir'in arabas?yd?. Bediüzzaman'? son seyahatine bu arabas?yla o götürmü?tü" deyip yalan söyledi.

Oysa Müfid Yüksel'in Emrah Cilasun'un iddialar?na cevap olarak Risalehaber'de yay?nlanan haberinde, "Bediüzzaman için kullan?lan araba/taksi an?lan tarihte bizzat talebeleri taraf?ndan aralar?nda para toplanarak sat?n al?nm??t?r. Bunu arabay? sat?n alanlardan bizzat dinlemi?imdir. Araban?n, Bediüzzaman'?n son dönemlerde ?öförlü?ünü yapan Said Özdemir halen hayattad?r. Hatta, Said Özdemir sonradan bu arabay? y?llarca hizmete yönelik olarak kullanmaya devam etmi?tir." derken Chevrolet'in sahibinin gerçekte Said Özdemir olmay?p onun ?oför olarak görev yapt???ndan söz etmektedir.

Oysa Said Nursi'nin bahtiyarlar taifesinden tan??? olan Bayram Yüksel Chevrolet'in hikayesini ?öyle anlat?yor: "Türkiye'de o zaman, malûm, yollar çok bozuktu. Asfalt filan yoktu, yine ayn? a?abeylerle me?veret edildi. Jipi sat?p bir taksi almaya karar verildi. Jipi on dokuz bin liraya satt?k. On bin lira da ödünç para bulduk. Yirmi dokuz bin liraya 1953 model Chevrolet araba ald?k. (Boyac? Hüsnü Efendi, Mahmud ve Ceylân karde?lerle beraber, Ankara'dan ald?k.) Araba yine Mahmud Çal??kan'?n üstünde idi."

Sait Çaml?ca'n?n dile getirdi?i gibi fakir ve hapishane yüzü görmü? Said Nursi, bir çar?k bulmaktan aciz fakir anadolu halk?n?n gözü önünde süperlüks bir araba al?nmas?na ses ç?karmad??? gibi binip gezmekten de imtina etmiyor. Zaten hurafe cemaatlerinde müntesibin mal?n?n mür?idin mal? ve üzerinde hak sahibi oldu?u da gözönüne al?nd???nda arabay? Said Nursi'nin almas?yla müntesiplerinin almas? aras?nda bir fark olmad??? aç?kt?r. Hele hele o günlerde bir i?çinin ayl???n?n 50-60 TL oldu?u göz önüne al?nd???nda 29 bin liraya al?nan arabaya binmek üstad?n Kur'an'a ne kadar a??k oldu?unu çok net ortaya koyuyor.

Nurcular?n para ve lüks dü?künlü?ü üstatlar? Said Nursi'den geliyor olmal?...

Sözü fazla uzatmadan Çaml?ca'n?n verdi?i cevaba geçelim.

??te Sait Çaml?ca'n?n Risalehaber'e verdi?i ibretlik o cevap:

Nereniz do?ru?

RisaleHaber yöneticilerine sormu?lar ‘Nas?l bu kadar rahat yalan haber yaz?p iftira at?yorsunuz?’ diye. Onlar da ‘neremiz do?ru ki?’ demi?.

RisaleHaber’in ?ahs?m? man?ete ta??yarak yapt?klar? haberi okurken, akl?ma develer için anlat?lan ‘nerem do?ru ki?’ ifadesi geldi. Sadece ‘düzeltmeye neresinden ba?layay?m?’ diye dü?ündüm.

Habere ?öyle ba?lam??lar: "Size Kur'an yeter ?slam alimlerinin kitaplar?n? okumay?n" diyen Çaml?ca 20'den fazla kitap yazm??…

En kolay?ndan ba?layay?m. Ben 20 kitap yazmad?m, 14 kitab?m yay?nland?m. Habercilik yap?yorsan?z önce saymay? ö?renin. Yay?nevinin sitesine girip saymay? ak?l edememi?siniz demek ki. Gerçi habere 20 kitap diye ba?lay?p haberin devam?nda 19 yazm??s?n?z…

"Size Kur'an yeter ?slam alimlerinin kitaplar?n? okumay?n" cümlesini 14 kitab?m?n hiçbirinde yazmad???m gibi, hiçbir sosyal medya hesab?mda payla?mad?m böyle bir cümleyi. Y?llard?r söyledi?im ve anlatmaya çal??t???m ?ey ?u: ‘Hiçbir alimin, hocan?n, yazar?n kitab?n?, Allah’?n kitab?ndan daha fazla okumay?n daha fazla önemsemeyin’. RisaleHaber ekibini ve o kafada ki insanlar? kudurtan cümle de bu i?te. Risale okumaktan Kuran okumaya zaman ay?rmad?klar?ndan olsa gerek, Kuran’a ça??ranlara sald?r?yorlar.

‘Kuran bize yeter’ demedim hiçbir zaman. ‘Önce Kuran’ dedim hep. Ömürleri ‘önce Risale’ diye geçmi? olanlar?n beni anlamamalar?na, bana sald?rmalar?na ?a??rm?yorum.

Birde Nur talebeleri beni mahkemeye verecekmi?. Daha do?rusu birilerine gaz verip mahkemeye vermeye te?vik ediyorlar. Sanki Said Nursi ve Risaleleri ele?tirmek hukuken suçmu? gibi. Gerçi ben al??k?n?m mahkemelere. Pensilvanya Y?lan? diye yazd???m için Fethullah Gülen 11 tane dava açm??t? bana. Nurculuk ahtapotunun FETÖ kolundan korkmad?m ki, RisaleHaber kolundan korkay?m.   

RisaleHaber’in çömezleri büyük bir habercilik daha yapm??. Sosyal medyadan ?ahs?ma verilen baz? cevaplar? derleyip haber diye sunmu?. Gerçekten büyük habercilik…

RisaleHaber’in yazd?klar?na cevap verirken, gençler için Said Nursi, Risaleler, Nurculuk ve FETÖ gibi konularda, i?lerine yarayacak ve ufuklar?n? açacak birkaç kitap tavsiye edeyim.

Din Sermayesinden ?ktidar Dev?irmek FETÖ (Prof. Mustafa Öztürk)

Risale-i Nur Külliyat?na Ele?tirel Bir Yakla??m (Mustafa Gök)

Cemaatlerin Ba?lama Problemi (Sait Çaml?ca)

Bu da Risalehaber'in yalan ve iftiralarla örülü bu günkü haberi:

"Size Kur'an yeter ?slam alimlerinin kitaplar?n? okumay?n" diyen Çaml?ca 20'den fazla kitap yazm??...

Ara?t?rmac?-Yazar Müfid Yüksel, Sait Çaml?ca'ya "Önüne gelene elinde hiçbir bilgi olmadan iftira at?yorsun. Haddini bilmeyen edepsiz" dedi. ?slam alimlerine, cemaat ve tarikatlara hakaret ve küfür eden, özellikle Said Nursi'ye iftira atma görevi yüklenen Sait Çaml?ca, kendisine gösterilen tepkileri de çarp?t?yor. Verilen mant?kl? ve belgeli cevaplara cerbeze ile kar??l?k veriyor.

"Size Kur'an yeter ?slam alimlerinin kitaplar?n? okumay?n" diyen Çaml?ca 20'den fazla kitap yazm??.

 

Fikir k?r?nt?s? ta??mayan, slogandan öteye geçmeyen sözleri ile dikkat çekmeye çal??an Çaml?ca, devlet okullar?nda "e?itimci" s?fat? ile seminerler veriyor.

 

Ö?rencilere "Size Kur'an yeter ?slam alimlerinin kitaplar?n? okumay?n" mealinde ak?l veren Sait Çaml?ca, yazd??? 20 civar?ndaki kitaplar?n? seminer sonunda çocuklara sat?yor!Nur talebelerini terörle suçlad?!

Çaml?ca'n?n son hadsizliklerinden biri de FETÖ ile irtibatland?rarak Nur talebelerini terör örgütü üyesi olmakla suçlamas? oldu. "FETÖ, Nurculuk ahtapotunun bir koludur" diyerek, Risale-i Nur okuyanlara, Nur talebelerine kar?? suç i?leyen Çaml?ca'ya tepki gösteren baz? Nur talebeleri, hukuki giri?imlerde bulunacaklar?n? belirttiler.

Çaml?ca, di?er baz? twitlerinde Said Nursi için ?u ifadeleri kulland?: "Said Nursi, neye göre Bediüzzaman olmu?? Kim seçmi?? Bediüzzaman seçmek için bir yar??ma yap?lm??ta, o yar??ma da Said Nursi birinci oldu?u için mi ‘Bediüzzaman’ lakab?n? hak kazanm??? Yoksulluk, Sefalet, Sürgün, Cezaevi gibi çileli bir hayat ya?ad??? anlat?lan ki?inin alt?nda, 1950’li y?llarda Chevrolet araban?n ne i?i var? Bu nas?l sefalet?" ifadelerini kulland?. Haddini bilmeyen edepsiz, bilmedi?in konularda ahkam kesiyorsun.

 

Çaml?ca'ya bir cevap da Ara?t?rmac?-Yazar Müfid Yüksel'den geldi. Yüksel, "Önüne gelene elinde hiçbir bilgi olmadan iftira at?yorsun. Haddini bilmeyen edepsiz. Bilmedi?in konularda ahkam kesiyorsun. ?ftira atmaktan çekinmiyorsun. "Bediüzzaman" lakab?n? veren ise Bediüzzaman'?n hocas? ve ünlü Molla Halil El-Es'ardi'nin torunu Molla Fethullah'd?. Resmini payla?t???n araba Bediüzzaman'?n ?ahsi mal? de?ildi. Aile dostumuz Tillolu Merhum Said Özdemir'in arabas?yd?. Bediüzzaman'? son seyahatine bu arabas?yla o götürmü?tü" dedi.

19 kitap yazm??s?n Kur'an bize yeter diyorsun! Mütefekkir adl? twitter kullan?c?s? ise Çaml?ca'ya ?u cevaplar? verdi: "Peygambere, hadislere ve kadere, ?ah-? Nak?ibend'e, Abdülkadir Geylani'ye, Bediüzzaman'a, Mevlana Halid'e..Tasavvufa, tarikatlere, medreselere.. Kur'an'?n etraf?ndaki surlara sald?r?yorlar. Onlar? y?k?p iman esaslar?na ili?ecekler. Bu hayas?z sald?r?lar bertaraf edilmeli."

 

En çok Bediüzzaman'a öfke duyuyor, en çok ona sald?r?yorlar. Çünkü Bediüzzaman önlerinde yalç?n bir settir. O set y?k?l?rsa herkesi ezip geçecekler. Bediüzzaman'?n bir hakikat, bir ittihad, bir sünnet/hadis kahraman? olmas? rahats?z ediyor onlar? ve efendilerini..."Haddini bilmeyen Rabbini bilemez. Müslüman önce haddini bilecek. Almanca ö?retmenli?i mezunusun. Çocuk psikolojisi... Anne psikolojisi.. Din e?itimi... Ö?retmen e?itimi... Medya, cemaatler, gençlik, Kur'an'? anlama... 19 kitap toplam??s?n. Ve bu halde Kur'an bize yeter diyorsun."Kaynak: Said Nursi'ye ahlaks?zca iftira atan Sait Çaml?ca Nur talebelerini de terörle suçlad?.

siyasetcafe.com

Kaynak: Müritleri ?ükür duas? yaparken Said Nursi Chevrolet'e biniyordu

 

0 Yorum