gündeminiz
Image
Turizm

?nl? astrolog Yasemin BORAN: T?rk Turizmi ?nin 2018 haritas? ve bur?lar?

gündeminiz

Ünlü astrolog Yasemin Boran, turizmin ve turizmcilerin y?ld?z haritas?na bakt?. Boran’a göre turizmde bu y?l yenilik yapmak ?art. Yönetmelikler, kararlar, planlar ve projeler de?i?ebilir. Yeni tarz yakalayanlar?n y?ld?z? parlarken geleneklere ve eski al??kanl?klar?na tutunanlar için de 2018 turizmde zor bir y?l olacak.

Buse SARI

2018 Turizmde büyük de?i?ikliler y?l? Yeni bir y?la girmeye çok az bir zaman kald?. 2017’de turizmde hayal k?r?kl?klar? ya?ad?k. Yeni y?ldan çok büyük beklentilerimiz maalesef fazla de?il. Ancak birço?umuz umutsuz olsa da, birço?umuz “Dileriz bereketli ve turisti bol bir y?l olur” diyor.

 

 Astrojiye ilgi duyanlar için bildi?iniz gibi y?ld?z haritalar? çok önemli. Bu nedenle yeni y?l için her alanda haritalar yorumlan?yor. Crowne Plaza ?stanbul Oryapark otelinde de dün astoroloji konulu bir seminer düzenlendi.

Seminerin konu?u ise ünlü astrolog Yasemin Boran’d?. Boran burada geni? aç?klamalar yapt?. Büyük ilgi ile izlenen seminerin sonunda otelin Genel Müdürü Aykut Bakay, Boran’dan turizmin y?ld?z haritas?na bakmas?n? ve Türk turizmini yorumlamas?n? istedi.

 

 ??te Türk Turizminin 2018 y?ld?z haritas?ndan ç?kan sonuç ve turizmcilerin burçlar?na göre Yasemin Boran’?n yorumlar?; “Otellerde büyük de?i?iklikler gözlemlenecek. Al???lm?? çizgisini de?i?tirenler olacak. ?a??rt?c? kararlar ve ilginç uygulamalar ortaya ç?kacak.

Bunlar ve dikkat çekici olacak. Turizm sektöründe ortaya ç?kan yenilikler ?a??rt?c? olacak. Teknoloji ile bulu?an mistik çizgiler ilginç bir atmosfer yaratacak ve radikal de?i?iklikler yapmay? ba?aranlar bu y?l kazançl? ç?kacak. Skandallar etkileyici ve durum de?i?tirici olacak.

 

Beklenmedik bir biçimde yönetmelikler de?i?ebilir ve daha önce al?nm?? kararlar, planlar ve projeler tamamen de?i?ebilir. Geleneksel anlay?? ile teknolojinin bulu?tu?u yepyeni bir tarz? yakalamay? ba?aranlar turizm sektöründe bu sene parlayacak. Geleneklere ve eski al??kanl?klar?na tutunanlar için zor bir y?l olaca??n? söyleyebilirim. Sürprizlerin de?i?tirici etkisi eski anla?malar?n da de?i?mesine neden olacak. Yarat?c?, özgür, ilginç ve hatta s?ra d??? olarak de?erlendirilebilecek uygulamalar son derece dikkat çekici olacak.

 

 Meydana gelen olaylar ciddiyete davet ederken ortaya ç?kan baz? kar???kl?klar dü?üncelerin derinle?mesine neden olacak ve eski kararlar, yap?lm?? anla?malar gözden geçirilecek. Çok büyük organizasyonlar yap?l?rken ortaya ç?kan güç sava?lar? al??kanl?klar? de?i?tirmeye zorlayacak. Özellikle turizm sektörünü yöneten büyük patronlar?n istekleri bask? duygusu uyand?racak fakat buna kar??l?k aç??a ç?kan kuvvet ve dirayet ile birlikte yarat?c? çözümler ortaya ç?kacak.

 

 Temmuz ve A?ustos aylar?nda meydana gelen Güne? ve Ay Tutulmalar?n?n etkisi Eylül-Ekim aylar?na damgas?n? vuracak ve Kas?mdan itibaren duygular tamamen de?i?meye ba?layacak. Sürprizler, ani de?i?iklikler ve beklenmedik geli?meler meydana gelece?ini i?aret eden gökyüzünün konumu turizm ve sektöründe büyük de?i?ikliklerin meydana gelece?ini gösteriyor.

TUR?ZMC?LER?N BURÇLARINA GÖRE 2018: KOÇ: Hem a?k, hem de parasal aç?dan isteklerinizi de?i?tiren olaylar kar??n?za ç?kacak. Sava?ç? tabiat?n?z? ortaya koyman?z pek kolay olmayabilir ve öfkeli, sert bir tav?r içinde bulunmasan?z iyi olacak. Sab?rl? olmak size göre olmasa da, bu sene daha dikkatli ve dü?ünerek davranacaks?n?z. Tarz?n?z? de?i?tireceksiniz ve isteklerinizi gözden geçireceksiniz.

 

 BO?A: Otorite ve gücü temsil eden ki?iler sizi destekleyecek ve kendinize olan güveniniz yükselecek. Bu sene yeni at?l?mlarda bulunmak için kuvvetli arzular duyacaks?n?z ve ili?kileriniz yeni boyutlar kazanacak. Kendinizi yenilemek ve de?i?tirmek için uygun f?rsatlar kar??n?za ç?kacak. Hem a?k, hem de parasal aç?dan ilginç geli?meler zaman?. Sürpriz a?klar çekici gelebilir.

 

 ?K?ZLER: Geçen y?l hissetti?iniz korku, öfke ve zihinsel gerilimin rahats?zl??? azal?yor ve kendinizi daha farkl? hissedece?iniz bir seneye giriyorsunuz. Hayat?n?zda de?i?iklik yapt?ysan?z, de?i?mi? biri olarak yolunuza devam edeceksiniz. Hem a?k, hem de parasal aç?dan kendinizi bu sene daha iyi hissedeceksiniz. Önemsedi?iniz konular de?i?iyor.

 

YENGEÇ: Olaylar kar??s?nda karamsar ve al?ngan bir tav?r içinde olabilirsiniz. Sizi ciddiye almalar? için çevrenizi ve kendinizi fazla zorlamay?n. ?stekleriniz art?yor ve daha sab?rs?z, öfkeli ve h?rsl? bir tav?r içine girebilirsiniz. Sab?rl? ve makul olmay? ba?ar?rsan?z, projelerinizi gerçekle?tirmeyi ba?arabilirsiniz. Al??kanl?klar?n?z? de?i?tirmeniz mümkün.

ASLAN: Hayata ve olaylara bak?? aç?n?z de?i?iyor. De?i?im ve dönü?ümünüzü gerçekle?tirebilir ve böylece kendinizi göstermeyi ba?arabilirsiniz. Tabii bunu ba?armak pek kolay de?il. Fakat içinizden yükselen de?i?im arzular?, sizi ba?ar?ya götürebilir.

BA?AK: Hayaller ve endi?eler dikkat da??t?c? olsa bile daha ciddi konular ile ilgileneceksiniz. Büyükleriniz ve otoriteyi temsil eden ki?iler sizi destekleyecek. Bu sene kendinizi daha iyimser hissedecek ve önemli konular ile ilgileneceksiniz. Kariyer, evlilik veya kendinizi iyi hissettirecek olan? gerçekle?tirmek için çok çal??abilir ve istedi?inizi gerçekle?tirmeyi ba?arabilirsiniz.

TERAZ?: Dikkatinizi kendinize yöneltece?iniz bir döneme giriyorsunuz. Çevrenizi ve özellikle önemsedi?iniz ki?ileri ve sevdiklerinizi ihmal etmeseniz iyi olacak. Kar???kl?klar sizi etkiliyor. Öfkeli ve sab?rs?z bir tav?r içine girmekten kaç?n?n. Karar vermeye zorlayan durumlar olabilir. Sa?l???n?za özen göstermeniz gerekiyor. Olaylar? ak???na b?rak?rsan?z, karma?a çözülecek. Meydana gelen olaylar isteklerinizi de?i?tirebilir.

AKREP: Sosyalle?mek bak?? aç?n?z? de?i?tiriyor. Dikkatinizi kendinize yöneltirseniz, hem kendinizi yenilemeyi ba?aracaks?n?z, hem de isteklerinizi gerçekle?tirmek için tarz?n?z? de?i?tireceksiniz. Yabanc? ülkeler, farkl? mekanlar ve kendinizi iyi hissettirecek ne varsa, bütün bunlar? gerçekle?tirmeyi ba?arabilirsiniz. Bu sene sizin için hareketli geçecek. Sürpriz a?klar ve ilginç maceralar çekici gelebilir. Sevdi?inizi ihmal etmeyin.

YAY: Zor geçen bir dönemden sonra kendinizi daha farkl? hissetmeye ba?l?yorsunuz. ?ubat-Mart döneminde kendinizi fazla zorlamasan?z iyi olacak. Yapabilece?inizden daha büyük sorumluluklar almaktan kaç?n?n ve harcamalar?n?za özen gösterin. Hem a?k, hem de parasal konulara yönelik iste?inizin yükseldi?i bir döneme giriyorsunuz. Y?lsonuna do?ru yabanc? çevreler, farkl? kültürler ilginizi çekecek. Uzun seyahatlere ç?kmak isteyebilirsiniz.

O?LAK: Dikkatinizi kendinize odaklayaca??n?z bir döneme giriyorsunuz. Önem verdi?iniz ki?iler ve konular ile ilgilenirken kendinizi ve çevrenizi fazla zorlamasan?z iyi olacak. Öfkeli ve sert bir tav?r içinde bulunmaktan kaç?n?n. Sa?l???n?za özen gösterin. Daha önce ciddiye ald???n?z konular art?k ilginizi çekmeyebilir ve istekleriniz ile birlikte al??kanl?klar?n?z de?i?ebilir. ?steklerinizi gerçekle?tirmek için aceleci davranmay?n. Asl?nda sürpriz a?klar ve heyecan verici maceralar ya?aman?z mümkün.

 

 KOVA: Sizin için de?i?im-dönü?üm zaman?. Olaylar bak?? aç?n?z? de?i?tirebilir ve isteklerinizi gerçekle?tirmek için farkl? yöntemler deneyebilirsiniz. Hem a?k, hem de parasal konulara yönelik beklentilerinizin artt??? bir döneme giriyorsunuz. Yak?nlar?n?z ve sevdikleriniz ile ilgili duygular?n?z? ve ya?ant?n?z? sorgulayabilirsiniz. Ama fazla derinle?meyin ve ?ans?n?z? iyi kullanmak için gayret gösterin.

 

 BALIK: Kendinizi yenilemek ve de?i?tirmek için uygun ko?ullar?n olu?tu?u bir döneme giriyorsunuz. Baz? olaylar bask? duygusu uyand?rsa bile kendinizi ?ansl? hissedeceksiniz ve isteklerinizi gerçekle?tirmek için dirayetli ve kararl? davranmay? ba?aracaks?n?z. Hem a?k, hem de parasal konulara yönelik yeni geli?meler olabilir. Hayalleriniz ve idealleriniz de?i?iyor. Ku?ku ve endi?eleriniz ile ba?a ç?kabilirseniz, kar??n?za ç?kan f?rsatlar? iyi de?erlendirebilirsiniz ve isteklerinizi gerçekle?tirmeyi ba?arabilirsiniz.

 

 

 

0 Yorum