gündeminiz
Image
Turizm

Avrupa ve Amerika?dan yedi b?y?k firma ?stanbul u?u?lar?n? durdurdu

gündeminiz

Be?i Avrupa’dan (Air France, Iberia, Swiss, Alitalia, Austrian) ve ikisi Amerika’dan (Air Canada, Delta) yedi ‘bayrak ta??y?c?’ havayolu son bir y?lda ?stanbul uçu?lar?n? durdurdu.

 

 

 

Dünya’dan ?brahim Ekinci’nin haberine göre ‘bayrak ta??y?c?s?’ firmalar?n uçu?lar?n? durdurmas? ‘olumsuz’ bir geli?me olarak sektör çevrelerinde de dikkatle izleniyor. Marka ve güvenlik alg?s?n? temsil eden bayrak ta??y?c? ?irketlerin uçu?lar?n? kesmesinin, özellikle seyahatlerinde konfor arayan yüksek gelir grubunda Türkiye alg?s?n? olumsuz etkilemesinden korkuluyor.

Türkiye Otelciler Birli?i Ba?kan? Timur Bay?nd?r’a göre bu firmalar?n uçu?lar?n? iptal etmelerinin ana sebebi ‘Türkiye’ye talep dü?ü?ü ve artan maliyetler kar??s?nda THY’nin rekabet avantaj?’.Pegasus CEO’su Mehmet Nane ise geli?meyi Türk ta??mac?lar?n ba?ar?s? olarak de?erlendirdi. Nane, “?stanbul’a olan talebin dü?mesi bir yana bu Türk ta??y?c?lar?n?n ba?ar?s?d?r. Bizimle mücadele etme f?rsat? kalmad?. Özellikle fiyat konusunda da Türk ta??y?c?lar öne ç?kt?” dedi.

Air Canada Türkiye Müdürü Nedime Konuksever ?irketin Toronto’dan ?stanbul Atatürk Havaliman?’na (AHL) uçu?lar?n? geçici süreli?ine durdurmas? sonras?nda yapt??? aç?klamada, “Bir süreli?ine uçu?lar?m?z? ask?ya al?yoruz. Talep artar artmaz yeniden ba?lamay? planl?yoruz” dedi.

http://www.yurtgazetesi.com.tr/images/upload/kk_8.jpg

Iberia Havayollar? da ?stanbul seferlerini ‘talepteki dramatik dü?ü?’ nedeniyle durdurdu?unu aç?klad?.

Türkiye’ye en fazla turist gönderen Avrupa ülkesi Almanya’dan hat iptali yok. Ancak Alman Lufthansa Grubu bünyesinde bulunan ?sviçre Havayollar? (Swissair) ?stanbul uçu?lar?n? durdurdu. Lufthansa da Münih- ?stanbul hatt?n? kapatt?. Güvenlik gerekçesiyle seferlerini iptal eden tek firma ?srail havayollar? El Al oldu.

Türkiye’ye uçu?lar?n? durduran di?er ?irketler aras?nda Tayvanl? EVA ile Malezya Havayollar? da var.

Türkiye Özel Sektör Havac?l?k ??letmeleri Derne?i Ba?kan? Onur Air Genel Müdürü Teoman Tosun, uçu? iptallerinin üç nedene dayand???n? söyledi: “AHL’deki trafik s?k???kl??? nedeniyle slot alamamalar? ve bunun sonucu olarak pazar pay? kayb?, politik gerginlikler ve tasarruf ihtiyac?…”

Tosun ?öyle konu?tu: “Bu geli?menin üzücü taraf?, bayrak ta??y?c?s? firmalar?n gelmemesi. Maalesef iptaller oldu. Alt markalarla geliyorlar. Böyle olmamas? laz?m tabii. Trafik s?k???kl??? vard?. Bu s?k?nt?y? AHL olarak a?amad?k. THY diyelim dört sefer yap?yorsa bunlar da dört sefer istediler. Olmay?nca pazar paylar? azald?. Bu paylar THY ile bizler gibi di?er yerli firmalara kald?. Bir de politik gerginliklerin etkisi vard?r. Slot s?k?nt?s? üçüncü havaliman? aç?ld???nda çözülür. Ekim 2018’de aç?ld???nda s?k?nt? olmayaca??n?, bu ?irketlerin gelece?ini dü?ünüyoruz. Slot sorunu olmaz çünkü.”

 

0 Yorum