gündeminiz
Image
Tarihe not

BA?BAKANLIK KONUTUNDA YED? KOLLU ?AMDAN!..

gündeminiz

MENORA... YED? KOLLU ?AMDAN....

 

Ba?bakanl?k Konutu'nda Yedi Kollu ?amdan var, neden?


Müslüman bir Ba?bakan Yahudilerin sembolünü neden konutunda ba? kö?eye koyar?


Nedir bu Yedi Kollu ?amdan, neyi i?aret eder, neyi anlat?r? 

 

Menora desem belki haf?zalarda bir ?ey ça?r??t?rmaz, ama Yedi Kollu ?amdan dersek, san?r?m hepimizin akl?na ilk ?srail gelir. Çünkü bu ?amdan ?srailo?ullar?n?n kutsallar?ndan, sembollerinden biri, belki de en önemlisidir.

Ülkemizde de Menora 2004 y?l?nda ATV’den Ali K?rca’n?n Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an ile ba?bakanl?k konutunda yapm?? oldu?u söyle?ide ekranlarda görüntülenmi?tir.

 

Bu görüntüler gazeteci yazar Soner Yalç?n’?n da dikkatini çekmi? olmal? ki kitab?nda bu konuya yer vermi?: 

“… Ba?bakan Erdo?an, Musa Peygamber soyundan geliyor. Abdullah Gül de yolda?? ve iktidar payla?t??? karde?i Harun’a benziyor (Milliyet, 30 May?s 2003). Ama dan??man-yazara göre bu sadece benzetmeydi; kan ba?? yoktu; karakteristik özellikleri ve hayat mücadeleleri birbirine benziyordu! Arif Beki’yi anlayabiliriz. 

10 Eylül 2004 tarihinde, gazeteci Ali K?rca, ba?bakanl?k konutunda Ba?bakan Recep Tayyip Erdo?an’la bir röportaj yapt?. ATV’den yay?nlanan röportaj esnas?nda ekranda bir görüntü dikkati çekiyordu; ba?bakan?n oturdu?u koltu?un hemen yan?nda, Atatürk tablosunun alt?nda bulunan sehpa üzerinde Yahudilerin kutsal Yedi Kollu ?amdan’? vard?. 

Yahudilerin kutsal Yedi Kollu ?amdan?’n? ba?bakanl?k konutuna kim, neden koymu?tu? Yahudilerin kutsal Yedi Kollu ?amdan?’n?n gösterilmesinin nedeni dekor de?ildi herhalde. Mutlak bir nedeni olmas? laz?m. Ama ne? Ba?bakanl?ktan bu konuda hiçbir aç?klama gelmedi…(Soner Yalç?n, Efendi-2)”Peki, nedir bu Menora yani Yedi Kollu ?amdan neyi simgeler ve neden kutsald?r, anlatal?m…

 

Yaz?n?n tamam?: https://sarizeybekhaber.com.tr/yedi-kollu-samdan-039-in-buyuk-sirri/1

 

Sar?zeybek.com

0 Yorum