gündeminiz
Image
Tarihe not

T?rkiye'nin Yunanistan vatanda?? belediye ba?kanlar? hangileri

gündeminiz

Milli Savunma Bakanl??? eski Genel Sekreteri Ümit Yal?m "Yunan vatanda?? Belediye Ba?kanlar? neden görevden al?nm?yor?" diye sord


 

?çi?leri Bakanl???, ?stanbul Ata?ehir Belediye Ba?kan? CHP’li Battal ?lgezdi’yi görevinden ald?. Mu?la Büyük?ehir Belediye Ba?kan? CHP’li Osman Gürün de bas?na yapt??? aç?klamada, “?çi?leri Bakanl???’ndan 2 müfetti? belediyemize gelerek denetim yapacak. Bugüne kadar birçok kez denetim geçirdik. Kap?m?z herkese aç?k. Aln?m?z ak. Yasalara uygun görevimizi yürütüyoruz” dedi.

Bu aç?klamalar?n ard?ndan Milli Savunma Bakanl??? eski Genel Sekreteri Ümit Yal?m “?imdi bizde AKP Genel Ba?kan? Tayyip Erdo?an ve ?çi?leri Bakan? Süleyman Soylu’ya soral?m; ?zmir, Ayd?n ve Mu?la’daki Yunan vatanda?? Belediye Ba?kanlar? neden görevden al?nm?yor? Yunan vatanda?lar?n?n yönetti?i belediyeler neden denetlenmiyor?” diye sordu.

Yal?m yapt??? yaz?l? aç?klamada ?u ifadeleri kulland?:

“?zmir Koyun Adas? Belediyesi Evangelos Angelakos, Ayd?n E?ek Adas? Belediyesi Evangelos Kottoros, Mu?la Keçi Adas? ve Kalolimnoz Adas? Belediyesi Ioannis Galouzis taraf?ndan yönetiliyor. Belediye Ba?kanlar? Angelakos, Kottoros ve Galouzis Yunan vatanda??. Her üç belediye ba?kan?n?n Türk vatanda?l??? yok. 2972 Say?l? Mahalli ?dareler Seçimi Kanunu Madde 9’a göre belediye ba?kanlar? Türk vatanda?? olmak zorunda. Erdo?an ve Soylu bu kanunsuzlu?u ve ihaneti nas?l izah edecek?

?zmir Koyun Adas? Belediye Ba?kan? Evangelos Angelakos, ayn? zamanda armatör. Ege Denizi bölgesindeki deniz ticaretini Koyun Adas?’ndan kontrol ediyor. Yunan Cumhurba?kan? Pavlopoulos, 19 Temmuz 2017’de, Angelakos’un Belediye Ba?kanl???n? yapt??? ?zmir Koyun Adas?’na gelerek egemenlik ve bayrak gösterisi yapm??, Türkiye’ye meydan okumu?tu.”

“TÜRK?YE’YE MEYDAN OKUYOR”

 

 

 

 

Aç?klamas?nda “Ayd?n E?ek Adas? Belediye Ba?kan? Evangelos Kottoros, Belediye Ba?kanl??? binas?nda Yunan ve AB bayraklar? ile çekinmeden poz veriyor” diyen Yal?m ?öyle devam etti:

“Kottoros, Belediye Binas?n?n duvar?na bir tabela as?l?. Tabelada, ‘Yunanistan Hükümeti, Güney Ege Bölgesi, 12 Ada Valili?i, E?ek Adas? Nahiyesi’ yaz?yor. Kottoros, tabelan?n önünde eski Yunan Cumhurba?kan? Karolas Papulyas ile birlikte 06 Ocak 2009’da poz vermi?. Tabela 8,5 y?ld?r yerinde duruyor.

Kottoros, Yunan Savunma Bakan? Kammenos, Hollanda Savunma Bakan? Hennis ve Hollanda Göçmen Bakan? Dijkhoff’u 08 Aral?k 2015’te, Ayd?n E?ek Adas?’ndaki belediye tesislerinde a??rlad?.

 

Mu?la Keçi Adas? ve Mu?la Kalolimnoz Adas? Belediye Ba?kan? Ioannis Galouzis de s?k s?k Türkiye’ye meydan okuyor.

Galouzis, Yunan Cumhurba?kan? Pavlopoulos’un 07 Mart 2017’de Mu?la Keçi Adas?’na yapt??? ziyarette Pavlopoulos’a refakat etti.”

“VERG? KAÇIRAN BELED?YE BA?KANLARI NEDEN GÖREVDEN ALINMIYOR”

 

Adalarda görev yapan Yunan kurumlar? hakk?nda da bilgi veren Milli Savunma Bakanl??? eski Genel Sekreteri Ümit Yal?m “Türk adalar?ndaki belediyeler, Yunan Hükümeti taraf?ndan te?kil edilmi?. Adalarda belediye te?kilat?n?n d???nda Yunan polisi, Yunan Sahil Güvenlik Birlikleri ve Yunan Gümrük te?kilat? görev yap?yor. Ayr?ca Türk adalar?nda toplanan vergi, Yunanistan’a kaç?r?l?yor. Yani Türk adalar?ndaki Yunan vatanda?? Belediye Ba?kanlar? alenen vergi kaçakç?l??? yap?yor. 213 Say?l? Vergi Usul Kanunu Madde 359’a göre vergi kaçakç?l??? suçtur. Vergi kaçakç?l??? yapan belediyeler neden denetlenmiyor? Vergi kaç?ran Yunan vatanda?? Belediye Ba?kanlar? neden görevden al?nm?yor?” diye sordu.

"YUNAN ASKER?NE TESL?M ETT??? TESC?LLENM??T?R"

Yal?m Erdo?an’?n Lozan ç?k???na da de?indi. Yal?m aç?klamas?n? ?öyle sonland?rd?:

“Kudüs’ün, ABD Ba?kan? Trump taraf?ndan ?srail’in ba?kenti olarak ilan edilmesi sonras?nda Erdo?an, haritalar üzerinden ?srail’in Filistin’i nas?l i?gal etti?ini anlatt?.

Bizde Lozan Antla?mas?’n?n Tayyip Erdo?an taraf?ndan nas?l fiilen güncellendi?ini, vatan topraklar?n?n Yunan askerine nas?l teslim edildi?ini, Lozan’a ekli haritalar üzerinden anlatal?m. 1923 Lozan Antla?mas?n?n 15. maddesine ek olarak konulan 2 no.lu haritada, Osmanl? Devleti döneminde, ?talya taraf?ndan ilhak edilen toplam 14 adan?n isimlerinin alt? k?rm?z? çizgi ile çizilmi?tir. ?kinci Dünya Sava??’ndan sonra imzalanan 1947 Paris Antla?mas? ile an?lan adalar?n egemenli?i ?talya’dan al?narak Yunanistan’a verilmi?tir.

 

Erdo?an, Lozan Antla?mas?n? 2004 y?l?nda Yunanistan lehine fiilen güncellemi?tir. Erdo?an, Osmanl? Devleti döneminde ve Lozan Antla?mas?nda verilmeyen ve haritada alt? k?rm?z? çizgi ile çizilmeyen 18 Türk Adas? ve 1 Türk Kayal???n? 2004 y?l?nda alenen Yunanistan’a vermi?tir. Erdo?an, 7-8 Aral?k 2017 tarihlerinde Yunanistan’a yapt??? ziyaret s?ras?nda 18 Ada ve 1 Kayal???n hesab?n? Yunan Cumhurba?kan? ve Ba?bakan?ndan sormam??, soramam??t?r. E?er adalar? kendisi vermeseydi hesab?n? sorard?. Böylece Erdo?an’?n vatan topraklar?n? Yunan askerine alenen teslim etti?i bir kez daha tescillenmi?tir.

 

Yunanistan, Erdo?an sayesinde topraklar?n? geni?letmi? ve Yunanistan’?n Güney Ege Bölgesindeki adalar?n?n say?s? 14’ten 32’ye ç?km??t?r. Ayr?ca Ege Denizinin tam ortas?ndaki Türk Kayal?klar?n? da topraklar?na katm??t?r.

Verilen somut belge ve örneklerden anla??laca?? üzere Erdo?an’?n Lozan Antla?mas?’n? fiilen güncellemesi Türkiye’ye çok pahal?ya mal olmu?, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk ve en büyük toprak kayb?n? ya?ayarak bat?dan bölünmü?tür.”

Odatv.com

 

0 Yorum