gündeminiz
Image
Tarihe not

Abdullah G?l??n Yunanistan??n i?gal etti?i adalar sorusu 13 y?ld?r cevap bekliyor

gündeminiz

Yunanistan’?n Ege’de  i?gal etti?i, askeri üs kurdu?u 18 Türk  adas? soru önergesine Abdullah Gül’den  2004 y?l?ndan bu tarafa cevap bekliyor.

 

Yeniça? Gazetesi Ankara Temsilcisi Ahmet TAKAN, kö?esinde. CHP eski Milletvekili Onur Öymen’in 26 Kas?m 2004’de Abdullah Gül’e verdi?i soru önergesini gündeme getirdi.

 

"Erdo?an 2004 y?l?nda Lozan Antla?mas?'n?n 12 ve 15. Maddelerini de de?i?tirdi. An?lan maddelerde ad? geçmeyen, Osmanl? Devleti döneminde ve Lozan'da verilmeyen 18 Türk Adas? ve 1 Türk Kayal??? Yunanistan'a teslim etti. Konu ile ilgili olarak CHP Milletvekili Onur Öymen taraf?ndan, 26 Kas?m 2004'de, D??i?leri Bakan? Abdullah Gül'e soru önergesi verildi. Önergede, "Türkiye'ye yak?n baz? kayac?klara Yunan bayra?? dikildi?i belirtilerek, an?lan yerler D??i?leri ve Genelkurmay Ba?kanl??? listesinde yer alan adalar m??" sorusu soruldu. D??i?leri Bakan? Abdullah Gül soru önergesine cevap vermedi. Gül, Türk adalar?na Yunan bayra?? dikildi?ini z?mnen kabul etti. Böylece i?galin 2004'de ba?lad??? somut olarak belgelendi.

Yunanistan'a teslim edilen adalarda 13 Yunan askeri üssü kuruldu ve adalara 5 binden fazla Yunan askeri yerle?tirildi.

Erdo?an, Yunan Cumhurba?kan? ve Yunan Ba?bakan? ile yapt??? görü?melerde Yunanistan'?n i?gal etti?i 18 Türk Adas? ve 1 Türk Kayal???n?n hesab?n? sormad?, soramad?. Böylece Erdo?an'?n 18 Türk Adas? ve 1 Türk Kayal???n? alenen Yunan askerine teslim etti?i bir kez daha tescillenmi? oldu."

 

0 Yorum