gündeminiz
Image
Ayın İş Adamı

N?ver Lazo?lu: Bir Markay? Yaratmak?

gündeminiz

De?erlerin pozitif olsun ki, de?erlerin KADER’in olur. “Yeni ki?ilerle tan??. Her yeni dost güvencedir. Güven, ama en çok da kendine güven” demi? Türk Tekstil Sektörünün Duayeni Ki??l? Markas?n?n mimari Abdullah Ki??l?.

 

“Piramit Han?m” diye seslenerek Sultanhamam’da mendil satarak i? dünyas?na öylesi küçük ya?ta ba?layan, baba mesle?i kuma?ç?l???n? dünden güne ta??yan, kuma??n özünü parmaklar?yla adeta analiz eden, herkesin dostu, bilgisini samimiyetle payla?an, elinin de?il, yüre?inin yetti?ince herkesi saran çok ama çok çok özel bir isim Abdullah Ki??l?.

Yak?ndan tan?ma ?ans?n? yakalaman?n büyük gurur ve mutlulu?unu ya?ayan biri olarak,  sadece i? dünyas?n?n de?il hayat?n büyük ustas?ndan herkese umut ????? ekecek yeni bir ba?ar?ya daha imza att?.

 

"Yine mi?” diyecek olursan?z, yan?t “Yine" derim.

 

Bingöl’ün K??? ?lçesi’nde ba?layan hayat öyküsünü tüm ya?anm??l???n? samimiyetle anlatt?, medya dünyas?n?n bir ba?ka duayeni Nuri Çolako?lu’na ve bir kitaba dönü?tü.

Bir Markay? Yaratmak

 

Abdullah Ki??l?

 

finansgundem

 

Haberi al?r almaz solu?u yan?nda al?yorum. Hem de imza günündeyim.

Her zaman ki sevecenli?i, her zaman ki gülücükleriyle kar??lanmak ise çok k?ymetli.

Etraf? her zamanki gibi çok kalabal?k. Öncelikle herkesle tan??t?r?yor.

Kitab?m? imzalatmak için koltu?u oturuyorum.

Herkes bol bol resim çektiriyor, imzas?n? al?yor.

S?ra bana geldi?inde elbette sohbet ediyoruz.

“Bir bu kalm??t?, yapmad???m, bunu da yapt?m art?k, yapacak bir ?eyim kalmad?, ?imdi her ?eyi yeni nesil, gençler, torunum yapacak” diyor, Ki??l? Grubu CEO Yard?mc?s? Sena Süerdem’i i?aret ederek.

Ve ekliyor, “Çok benziyor bana, çok. Zehir gibi ak?ll?. Her ?eyi art?k o yapacak. Bana yapacak i? b?rakm?yor.”

 

Sena Süerdem gözündeki ???lt?yla dedesinin hep yan?ba??nda. Bu konu?malar? duymuyor ama öylesi heyecanl? ki sormay?n gitsin.

Kitap hikayesini merak ediyorum ve soruyorum.

“Bunu hep yapmak istiyordum, nihayetinde çok do?ru bir isimle yola ç?kt?k. Nuri Çolako?lu bu i?i en iyi yapan isim. Tam 6 ay çal??t?k. Ben anlatt?m o yazd?. K???’dan ba?lad?k, ?stanbul’da babamdan gizli açt???m Beyo?lu Ki??l? ma?azas?na, ard?ndan duayenlerle kurdu?um ortakl?klara, sonras? Ki??l?’n?n güne var???n?, her ?eyi her ?eyi anlatt?m. Me?erse ar?ivimde varm??, hepsini bir kitapta toplad?k.

Yani anlayaca??n zor bir i?mi?. ?imdi sat??ta. ?lginin fazla olmas? da ayr?ca mutlu ediyor.”

 

Konu?ma imza masas?nda olunca, s?k s?k bölünüyor. Kitap al?p imza almak için gelenlerle.

Hiç kimseyi k?rmadan keyifle kitab?n? imzal?yor sonra da foto?raf için poz veriyor.

?mza almak için gelen biri soruyor, “?kincisi de gelecek mi Abdullah Bey?”

O me?hur kahkahas?n? at?yor, Abdullah Ki??l?, “?kincisi yok” diyor.

 

Böylesi ilginin fark?ndal???nda bu kez ben soruyorum, Abdullah Bey, ünlü olmak nas?l bir duygu?

Bir kahkaha da benim sorunun yan?t?na geliyor, öylesi mütevaz? öylesi içten ki, gel de hayran olma koca yürekli büyük ustaya.

Sorumun yan?t? yine bir soru.

“Ben ünlü müyüm?”

Sadece Abdullah Bey diyorum.

Hayata böylesi büyük imzalar atan,  böylesi ???kken, böylesi ustayken, “ben” demeyen bir duayenin yar?na b?rak?lan büyük miras?n bu denli içtenli?i hepimize örnek, hepimize ders.

Bu arada kitab?n gelirininde ba???lanaca??n? ö?reniyorum. Kime oldu?unun merak?yla soruyorum.

“Darü??afaka E?itim Kurumlar?’na gidecek.”

 

Bir Markay? Yaratmak, Abdullah Ki??l? kitab?n?n sadece güne de?il yar?na da nas?l büyük bir ???k olaca??n?n i?te müthi? kan?t? diye içimden geçirirken, ?imdiden bol bol sat??lar diliyorum.

Abdullah Bey’den imzam? al?yorum, kitab?m? gururla ellerimin aras?nda ta??yorum, Abdullah Ki??l? ise bir konferansa kat?lmak boyutuyla imzaya k?sa bir mola veriyor.

Kitab? büyük bir keyifle okumaya ba?lay?nca, kurgunun ve anlat?m?n gücü boyutuyla bir kez daha hayran kal?yorum.

Eee Abdullah Ki??l? bir ?ey yaparsa en iyisini yapar dimi ya.

 

“Dev bir cüsse, kocaman bir gülümseme, davudi bir ses ve gök gürültüsü gibi kahkaha… ??te size Abdullah Ki??l?” demi? Bir Markay? Yaratmak ismini verdi?i kitab?n kapa??nda bir medya duayeni Nuri Çolako?lu.

Abdullah Ki??l? ad?na NMC Televizyonculuk ve Reklamc?l?k A? taraf?ndan haz?rlanan kitab? yazan isim Nuri M. Çolako?lu’na da telefonla ula??yorum.

Sa?olsun, beni k?rm?yor ve telefonda yan?tl?yor sorular?m?.

Öncelikle böylesi güzel kitap için te?ekkürlerimi iletiyorum bir kez daha.

Yazan olarak kitab? bir de ondan dinliyorum.

 

“Esas önemli olan Abdullah Ki??l?’n?n bütün içtenli?iyle pasla??mlar?yd?. Hiç cila yap?lmadan kitaba aktar?ld?. Birçok giri?imciye esin kayna?? olabilecek bir kitap oldu. K???’dan ?stanbul’a, Sultanhamam’dan Beyo?lu’na, oradan ise bütün dünyaya ta??nan bir markan?n yarat?m sürecini ve hiç bir sorun kar??s?nda geri çekilmeyi?ini ve bu ya?anm??l??? çok severek yazd?m. Bu benim çok s?k yapt???m bir i? ancak Abdullah Ki??l?’n?n ?effafl???n?n bir yans?mas? daha güzel bir anlat?ma sebep oldu. Kitab?n haz?rlanma süreci 6 ay sürdü. Bir hikayeyi de?ifre eder gibi hareket ediyorum. Ki?i ve ki?iyi tan?yanlar?n yorumuyla birlikte bir hikaye olu?turuyorum.

Televizyonculuktan gelme bir al??kanl?k biraz belgesel tad?nda bir kurguyla olu?turduk kitab?. Abdullah Ki??l? Bir Markay? Yaratmak kitab? hem günde hem yar?nda herkese çok umut olacak bir kitap oldu. Ayr?ca bunun tüm i? dünyas?na da örnek olmas? gerekti?ini dü?ünüyorum. ?? dünyas?n?n isimleri çok ?eyler ya?ad?lar, bunlar? kayda aktarmalar? laz?m. Öylesi çok i? yap?yorlar ki anlatmaya vakitleri olmuyor. Ama olmal?.”

 

Bir sevgi bir umut bir ya?am bir tarz bir duru?…

Ne kitab?, ne de bu sat?rlara ne kadar s??d?rabilirim ki.

Ne mümkün, onun için sizler kitab? al?p okudu?unuzda asl?nda tam da ne demek istedi?imi alg?layacaks?n?zd?r.

Abdullah Ki??l? kitab?n? tüm dostlar?na ithaf etmi? ve bak?n ne demi?.

“Hayat yolumda beraber oldu?um tüm dostlar?ma. Yüzünüz hep gülsün.”

?nsan kuma??ndan anlayan bir hayat ustas? olarak Abdullah Ki??l?’ya sonsuz minnet ve te?ekkürlerimi bu sat?rlardan bir kez daha dökerken, bol bol bol bask?lar diliyorum…

Okuru bol olsun…

finansgundem