gündeminiz
Image
Söz sizde

Zehirli oyuncaklar? ?in?den ithal edenler, bu mu sizin M?sl?man?l???n?z "

gündeminiz

Bugün haberleri izlerken çocuk oyuncaklar? hakk?nda Çin’den kaçak oyuncaklar Türkiye’ye sokuluyormu? ya karde?im bu oyuncaklar? y?llard?r kaçak soktular ihracatç? firmalar kasalar?n? doldurdular yerli imalatç?lar bir çok s?k?nt?lar ya?ad?lar.

 Çocuklar?m?z zehirlendi bizler isyan ederken hiç bir yetkili feryad?m?z? duymad?. Biz imalatç?lar ithalatç?lara gitti?imizde ikinci vatanda? muamelesi gördük.

 Avrupa ülkeleri Ç?N mal?n? kap?s?ndan sokmad? bizim gümrüklerimiz kap?lar?n? sonuna kadar açt?. Çünkü, bu i?ten her birim nemaland?.

Avrupa aptal m?yd??

Ucuz diye Çin’den ürün almad??

 Bizler en ufak oyunca??m?za dahi cc belgesi al?rken ve mal?m?z? her hangi bir Avrupa ülkesinde ccler kontrol edilerek al?nd?.

 Ülkesine çünkü onlar?n gelecekleri çocuklar?yd? bizde bir can?n önemi Yok çok ?ükürler olsun ki bizim inançlar?m?z kendi ad?ma çocuklar?m?z? zehirlemeye müsaade etmiyor ama Müslüman hac?lar var Müslüman?m der Müslümanl??? kimseye b?rakmazlar ama bu zehirli mallar? para kazanma u?runa ithalat yaparak çocuklar?m?z? zehirlerler.

 Allah bir gün hesap sorar diye dü?ünmezler bu yakalanan bir tane bunlardan belki binlerce ya karde?im güzelim Türkiye’nde bunlar üretiliyor neden ülkene sahip ç?km?yorsun Müslüman?m diyorsun milliyetçiyim diyorsun nerde senin Müslümanl???n nerde senin Milliyetcili?in kötü mal? ald?n dolarlar? verdin üç dört ay bekledin bu mu ?

 Türklük sevgin buradaki imalatç? kap?n? çald???nda iki ayda öde dese kap?dan kovars?n elinden gelse on iki ay çek vermeye çal???rs?n çünkü burada i?çi çek yiyor ELEKT?R?K çek al?yor genel giderlerin çek ile  dönüyor  ama oradan zehirli oyuncaklar? almak için cebine dolar? koyup bir tarafa konteyn?r bir tarafa dolar koyuyorsun ay?p yahu ay?p vicdan yahu vicdan ?ümrük ödememek için  her türlü entrikalar yaparak bu mal? Türkiye’ye sokuyorsun

 Vergi Yok harç Yok ama camiden de ç?km?yorsun vay memleketimizin haline…

Haram karde?im, haram milletine devletine sahip ç?k . Helale haram katma karde?im buradaki her kuru?ta yetim hakk? var.

 Onu da yeme be karde?im devletimiz bu ithalat yapan kurumlar? denetim alt?na almas? laz?m. Türkiye’deki imalatç?lar?m?za sahip ç?k?lmas? laz?m kim bu güzelim ülkemize ihanet ediyorsa rabbim onlar? bildi?i gibi yaps?n

Mukadder YILDIRIM

Sanayici  ?? Adam?