gündeminiz
Image
Siyaset

CHP?L? BATUM: ABD, TAYY?P ERDO?AN?I KAFES ???NDE YARGI ?N?NE ?IKARTACAK

gündeminiz

CHP Eski?ehir Milletvekili Süheyl Batum, M?s?r lideri Hüsnü Mübarek’in 2005 y?l?nda yap?lan seçimlerde yüzde 85.6 oyla iktidara geldi?ini ancak, ?imdi demir kafeste yarg? kar??s?na ç?kt???n? belirterek, “Tayyip Erdo?an’? da 2-3 sene sonra Amerikal?lar bir kafesi içinde yarg?n?n kar??s?na ç?karacak” iddias?nda bulundu.

 

Mersin’in Mut Ziraat Odas? ?i?li Escort Selin Toplant? Salonu’nda Atatürkçü Dü?ünce Derne?i taraf?ndan düzenlenen panele konu?mac? olarak kat?lan CHP’li Süheyl Batum, Türkiye’nin kötü bir dönemden geçti?ini söyledi. Baz? tespitler yapmak istedi?ini belirten Batum, ?öyle dedi:

 

“Türkiye çok ciddi bir anti demokratik dönemler geçirdi. Bugün çocuklar?m?za bunu unutturuyorlar. Çocuk ve gençlerimiz bilmiyor. Dünyan?n hiçbir yerinde bir siyasetçinin, gençlerin, insanl???n idam edilmesi kabul edilebilir bir ?ey de?il. Biz de idam cezas?na kar??y?z. Ama çok kötü dönemler geçirdik. Fakat bu denli her ?eyin üst üste geldi?i bir dönemi de ya?amad?k. Bu üst üste gelmesinin çok net bir nedeni var. Çünkü uluslararas? konjektür bugün Türkiye’deki ulusal konjektürle tam örtü?tü. Bizim bu dönemi ya?amam?z gerekiyor.”

 

‘Arap Bahar?’ olarak nitelendirilen Ortado?u ve Kuzey Afrika ülkelerindeki geli?melerden örnek veren Batum, sözlerini ?öyle sürdürdü:

 

“Diyorlar ki, ‘Bak Suudi Arabistan ne güzel bir ülke. Harika bir ülke. Bizi çok seviyor. ?slami kurallarla yönetiliyor ama hiç kimse de bir ?ey demiyor. Sonra Kral’?n bütün paralar? burada. Ama halk? arada s?rada Amerikan bayra?? yak?yor. Onlar da ‘oh diyorlar gaz?m?z al?nd?’ Evlerine gidiyorlar mutlu mesut. Türkiye Cumhuriyeti’ni kurallar?na ba?l? olan bir toplum haline dönü?türmeliyiz. M?s?r’da bundan yüzy?llarca önce de?il, 2005 y?l?nda adamlar seçim yapt?. Hüsnü Mübarek’e ‘sen demokratik de?ilsin’ diyorlar. O da, ‘Öyle mi? Bütün partiler girebilir seçime. Benim partimde de tercih kullanabilirsiniz. ?stedi?inizi seçebilirsiniz’ dedi ve yüzde 85.6 oy ald?. O s?rada M?s?rl?lara sordular. ‘Yüzde 85.6 oy ne demek’ dediler. ‘Harika demokratik. Siz bilmiyorsunuz d??ar?dan gazel okumay?n’. Amerikal?lara sordular, ‘Ya arkada?lar bu demokratik mi?’ Onlar da, ‘Siz yüzde 100 ya komünistsiniz ya Amerikan dü?man?s?n?z. Harika Hüsnü Mübarek gibi bir adam geldi. Bu kadar demokratik. Halk seviyor’ dediler. 5 y?l sonra adam? demir kafese koydular. Halk?n kar??s?na ç?kard?lar. ?imdi bu oynanan oyunun do?al bir sonucu. Tayyip Erdo?an’? da 2-3 sene sonra Amerikal?lar bir kafesi içinde yarg?n?n kar??s?na ç?karacaklar. Ama benim istedi?im Atatürk’ün kurdu?u Türkiye Cumhuriyeti’ne yak??an bunlara b?rakmadan bir araya gelip onu bir mahkemenin kar??s?na ç?kartabilmemiz. Hep beraber olursak bunu yapabilece?ime inan?yorum.”

 

DHA

 

0 Yorum