gündeminiz
Image
gündem

Davuto?lu'ndan Sarraf davas? a??klamas?: Hesap sorulmal?

gündeminiz

Erdo?an taraf?ndan görevden al?nan eski Ba?bakan Ahmet Davuto?lu, "New York'ta o mahkemede sunulan belgelerin bizim aç?m?zdan hükmü yoktur. E?er Türkiye'de yanl?? baz? i?ler olmu?sa bu yanl???n hesap verilme makam? da New York de?il Ankara'd?r" dedi.

?zmir'de konu?an eski Ba?bakan Ahmet Davuto?lu, "New York'ta o mahkemede sunulan belgelerin 17-25 Aral?k ile irtibat? dolay?s?yla bizim aç?m?zdan hükmü yoktur. E?er Türkiye'de yanl?? baz? i?ler olmu?sa bu yanl???n hesap verilme makam? da New York de?il Ankara'd?r, Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleridir" dedi.

Zafer Ça?layan, Muammer Güler gibi dosyada ad? geçen isimleri de kast ederek konu?an Davuto?lu, "R?za Sarraf ba?ta olmak üzere bu ate? çemberindeki ülkenin dü?tü?ü zor ?artlarda kim kendi ç?kar?n? dü?ünmü?se, kim servetini art?rmay? planlam??sa, kim rü?vet alm??sa, kim haks?z kazanç pe?inde olmu? ve elde etmi?se onlardan da hesap sorulmal?d?r" sözleriyle de Erdo?an'a rest çekti.

Eski Ba?bakan ve AKP Konya Milletvekili Ahmet Davuto?lu, Konyal?lar Federasyonu taraf?ndan Buca Atl? Spor Kulübünde düzenlenen 2. Konya Hem?ehri Bulu?mas?na kat?ld?. AKP ?stanbul Milletvekili Abdullah Ba?ç?, AKP ?zmir Milletvekili Hüseyin Kocab?y?k ve AKP ?zmir ?l Ba?kan? Bülent Delican'?n da bulundu?u bulu?mada Konyal? hem?ehrileri ile bir araya gelen Davuto?lu, ba??ms?z ve egemen bir devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti Devletinin hangi ülke ile nas?l ili?ki kuraca??na kendisinin karar verece?ini söyledi. Davuto?lu, "Uluslararas? hukuka sayg?l?y?z ve gere?ini her zaman yapt?k. ?ran'a yönelik ambargo söz konusu oldu?unda her zaman süreçlerin içerisinde olduk ve hiç ikiyüzlü tav?r içinde olmad?k. Amerika'n?n tek tarafl? ambargosuna uymad?k uyamay?z. O zaman da söyledik ?imdi de söylüyoruz, k?yamete kadar da söyleyece?iz" diye konu?tu.

'K?MSE TÜRK?YE'Y? YEDE??NE ALAMAZ'
D??i?leri bakan? oldu?u dönemde Tahran'a gidip bir günde 17 saat aral?ks?z müzakere ettiklerini hat?rlatan Davuto?lu, sözlerini ?öyle sürdürdü:

"O zaman biz bu çabalar? yaparken bizi bat? kar??tl???yla suçlayanlar ?imdi küstahça itham etmeye kalkarlar. Gece gündüz. Oturdu?umuz sandalyeden 17 saat kalkmad?k. ?ran'a yönelik ambargoyu kald?racak anla?may? sa?lamak istedik. ‘Türkiye'nin ç?kar? önemlidir' dedik ve Türkiye-?ran-Brezilya anla?mas?n? imzalad?k. O gün bize kar?? ç?kanlar ?imdi neredeler? Bu anla?ma kabul görmedi. E?er o gün anla?ma kabul görseydi bugün bu ya?ananlar olmayacakt?. ?ran bizim kom?umuzdur. Kimse Türkiye'nin ?ran'la veya herhangi bir kom?u ülkeyle olan ili?kileri mahkeme konusu yapamaz. Bu bizim izzetimizin bir gere?idir kendi egemenli?imizi ve ba??ms?zl???m?z? savunmak. Hangi küresel güç olursa olsun kimse Türkiye'yi yede?ine alamaz. Türkiye'yi kendi politikalar?n?n parças? haline getiremez."

'HESAP SORULMALIDIR'
R?za Sarraf'?n Türkiye'nin izzeti ve itibar? ile oynamak yan?nda adaleti de rencide eden beyanatlarda bulundu?unu kaydeden Davuto?lu, "Devletimizin izzeti ve itibar? anlam?nda yap?lan her komplo kar??s?nda dimdik dururken adaleti ve ahlak? hakim k?lmak zorunday?z. Devletimiz ate? çemberi içinden geçerken her birimiz bu ülkeyi bu ate? çemberinden nas?l ç?kar?r?z diye dü?ünürken R?za Sarraf ba?ta olmak üzere bu ate? çemberindeki ülkenin dü?tü?ü zor ?artlarda kim kendi ç?kar?n? dü?ünmü?se, kim servetini art?rmay? planlam??sa, kim rü?vet alm??sa, kim haks?z kazanç pe?inde olmu? ve elde etmi?se onlardan da hesap sorulmal?d?r. Biz buraday?z. Bu ate? çemberin içinden geçerek geldik. Mücadele yürütürken e?er Türkiye'de yanl?? baz? i?ler olmu?sa bu yanl???n hesap verilme makam? da New York de?il Ankara'd?r, Türkiye Cumhuriyeti mahkemeleridir. Bu anlamda ?ran'a da dost bir ülke olarak dü?len görev de budur" dedi.

 

0 Yorum