gündeminiz
Image
kültür sanat

Y?NE YANLI? YAPTI

gündeminiz

Erdo?an, niçin baz? Belediye Ba?kanlar?n? istifa ettiriyor?
Kamuoyuna yans?t?lan “Metal Yorgunlu?u”, “Ba?ar?s?zl?k” gibi nedenler gerçek sebepler de?ildir. Çünkü bir partide ba?ar?s?zl?k varsa 16 y?ld?r, o partiyi tek ba??na yöneten Genel Ba?kana aittir!
Dünyan?n kabul etti?i gerçek ?udur; Ba?ar? da ba?ar?s?zl?k da komutan?nd?r!

Erdo?an, aya?? tak?l?p koltuktan dü?tü?ünde, kim yerine geçip AKP’yi onun elinden alabilme kapasitesine sahipse, onlar?n kellesini al?yor!
Bu konuda ki en çok korktu?u iki ki?i, en az kendisi kadar zengin olan Gökçek ve Topba?’t?r. Di?erleri hedef sapt?rmak için seçilmi?lerdir.
Erdo?an bu konuda ba?ar?l? olabilir mi? Olamaz…

K?l?ktan k?l??a girdi, don de?i?tirir gibi kimlik de?i?tirdi, çald?k ama çal???yor dedirtti yine de ba?ar?l? olamad?!

?hvan’? Müslim’in fikirleriyle, Rab?ta örgütünün emzirmesiyle, Millî Görü?ün deste?iyle büyüdü, en yüksek makamlara geldi ama zengin olmaktan ba?ka bir i? yapamad?!

Cumhurba?kan? bile oldu, partiyi Cumhurba?kanl??? makam?na sokmaya çal??t?, olmad?!
Cumhurba?kanl??? makam?n?, partiye sokal?m dedi, s??d?ramad?!
Türkiye’nin en yüce makam?n?, tapusu belli olmayan bir partiye indirgemeye çal??t?k tüm dünyaya bir kez daha mahcup oldu, beceremedik!

“Ba?ar?l? olamad?”, “Yapamad?”, “Beceremedi” kelimeleri ile biten üç cümle kurdum ama neyi beceremedi?ini söyleyemedi. Bak?n neyi beceremedi!

Her ?eyi yapt? ama, Türk Milletinin gönlünden Atatürk sevgisini silemedi!
Türk gençli?inin akl?ndan Atatürk’ü ve fikirlerini ç?karamad?!
Halk?n tepkisinden korktu?u için gidemedi?i stadyumlarda, salonlarda hep o var! Her milli bayramda, özel günlerde insanlar ya?l?-genç demeden ona ko?uyorlar! Ayn? anda Türkiye’nin tüm ?ehirlerinde milyonlarca insan
“Mustafa Kemal’in Askerleriyiz”, “Ne mutlu Türküm Diyene” ve “?zmir mar??” ile co?uyorlar ve ölümünden 79 sene geçmesine ra?men onun sevgisi her geçen gün art?yor! Türk Milletinde Atatürk sevgisi artt?kça, baz?lar? nefes bile alam?yor, bo?ulacak gibi oluyorlar!
??te ba?ar?l? olamad???, yapamad???, beceremedi?i olay bu.

?smi benimle birlikte mezara gidecek, Erdo?an’?n en yak?nlar?nda bulunmu? bir eski siyasetçi ile sohbetimizden bir bölümünü aktard?m sizlere.
AKP’nin içinde elbette ki vicdan sahibi namuslu insanlar da var.
AKP Genel Ba?kan? Erdo?an’?n her siyasi ad?m?nda en yak?nlar?n? kullan?p atmas?ndan, kendi hatalar?n? ba?kalar?n?n üzerine yazmas?ndan, her türlü güce açl???ndan, doymayan h?rslar?ndan bu insanlar da b?km??lar!
Teker-teker Erdo?an’? terk etmelerinden belli!

De?erli Okurlar;
Bir siyasetçinin gönlüne “KORKU” dü?mü?se, o aynen dibine kurt girmi? a?aç gibi olur. O kurt nas?l a?ac? yer bitirirse, korku da siyasetçiyi eritir, bitirir.
Binlerce koruma olmadan d??ar? ç?kamaz, en yak?n?ndakilere güvenmez ve s?k-s?k de?i?tirir. Gönül huzuru ile uyuyamaz, sinir sistemi alt-üst olur, kendini savunmak için yalan söyler, olaylar? çarp?t?r, en sonunda y?k?l?r gider.

AKP Genel Ba?kan? Erdo?an, “Tek ses-Tek adam-Tek gündem” kongresinde ?unlar? söyledi;
“Rabbimin yard?m?yla, 40 y?ll?k siyasi hayat?m?zda inanc?m?za ve milletimize ihanet noktas?na dü?medik. Eksiklerimiz, hatalar?m?z elbette olmu?tur ama ihanetimiz asla vaki de?ildir!”

?hanet, ki?inin olaya bak???na göre tan?mlanamaz. Neyin ihanet olup olmad???na yasalar karar verir.
Örnek vermek gerekirse;
-FETÖ’nü Türk Devletinin taa Kozmik Odas?na kadar sokmak, ihanettir.
-FETÖ ne istedi de vermedim, demek ihanet itiraf?d?r.
-FETÖ ile menzilimiz ayn? oldu?u için yard?m ettim, demek ihanet belgesidir.
-17/25 Aral?k h?rs?zlar?n? korumak, kanundan saklamak ihanetin ta kendisidir.
-Çakma darbe yapt?r?p, yüzlerce günahs?z insan?n ölümüne sebep olmak, ihanetin daniskas?d?r!

Yaz?y? Büyük Atatürk’ün bir sözüyle bitirelim;
“?hanetin nedeni olmaz, bedeli olur. O Bedel bir gün mutlaka ödettirilir.”

Korkunun nedeni i?te bu sözdür…

Sa?l?k ve ba?ar? dileklerimle 30 Ekim 2017
Rifat Serdaro?lu

 

0 Yorum