gündeminiz
Image
gündem

Savc? Reza Zarrab?a Kaddafi?nin T?rkiye?ye ka??r?lan alt?nlar?n? sordu

gündeminiz

Savc?lar, Zarrab’a alt?nlar?n ak?beti ile ilgili de sorular sordu. 2012 y?l?nda Atatürk Havaliman?'na inen uçakta bulunan alt?nlar bir gecede nas?l yok oldu? ??te Zarrab'?n Kaddafi'nin kaç?r?lan alt?nlar?yla ilgili ifadesi...

 

Savc? Reza Zarrab?a Kaddafi?nin T?rkiye?ye ka??r?lan alt?nlar?n? sordu

-+

Jöntürktv'nin haberine göre; Libya’n?n 2011 y?l?nda devrilerek öldürülen diktatörü Muammer Kaddafi’nin 200 milyar dolarl?k servetinin ak?betiyle ilgili tart??malar son günlerde yo?unluk kazand?. ABD ba?ta olmak üzere birçok ülke, kay?p servetin pe?inde.
 


Kaddafi’nin servetinin nakit, alt?n ve mücevher olarak 200 milyar dolar civar?nda oldu?u biliniyor.

Bu servetin bugüne kadar ABD ve Avrupa’da çe?itli bankalarda bulunan 70 milyar dolarl?k bölümü ortaya ç?kar?ld?.

Peki ya henüz ortaya ç?kmayan kalan 130 milyar dolarl?k alt?n, mücevher ve nakit paraya ne oldu?
?ddialara göre, Kaddafi’nin özellikle alt?nlar?n?n (ki 144 ton civar?nda) bir bölümü Türkiye’ye getirildi ve getirenlerce payla??ld?.

Kaddafi, 2011 y?l?nda öldürüldükten sonra ABD, Fransa, Almanya, ?ngiltere ve ba?ka ülkeler, servetinin pe?ine dü?tü. Kaddafi’nin servetini bölü?türdü?ü birçok ülkedeki hesaplar? donduruldu. Bu ülkelerden biri de Türkiye’ydi. ABD, çok önemli bir ismini Ankara’ya gönderip, Kaddafi’nin Türkiye’deki hesaplar?n?n dondurulmas?n? istedi. Bu hesaplardan baz?lar? donduruldu, ancak baz?lar?“dondurulacak” denilip öylece b?rak?ld?. ?imdi bak?ld???nda bu hesaplar?n içinin bo?alt?ld???n? görüyoruz. Bu i?in bir yönü.

?kinci yön ise çok daha ilginç. Türkiye, 2011–2012 y?llar?nda Libya’da çok etkin bir rol oynad?. 2012 y?l?nda Türkiye, ABD ile birlikte bir ?ekilde Kaddafi’nin alt?nlar?n?n izine ula?t?. Nitekim, 2012 Eylül ay?nda ABD’nin Bingazi Konsoloslu?u’na gerçekle?en sald?r?n?n ard?nda da bu servet konusu vard?. ABD’nin Libya Büyükelçisi Christopher Stevens bu sald?r?da öldürülünce Türkiye alt?nlarla ilgili inisiyatifi ele ald?. Bu tarihten ba?lanarak Libya’dan havalanan birçok uçak önce baz? Afrika ülkelerine u?ray?p bu alt?nlar?n büyük bölümünü Türkiye’ye ta??d?.

Türkiye’ye ta??nan alt?nlar da, iktidardaki baz? ellerin yard?m?yla gümrüklerden kolayca geçirilip payla??ld?.

 ??te bu alt?nlar Reza Zarrab’? ABD’de konu?turmaya çal??an savc?lar?n da gündeminde. Savc?lar, Zarrab’a alt?nlar?n ak?beti ile ilgili de sorular soruyor. Nitekim, yukar?daki bilgileri ald???m?z kayna??m?z, bu konuda ?unlar? söylüyor:

Gana’dan Türkiye’ye giden ve günlerce ?stanbul’da bekletilen alt?n yüklü uçak, i?in yaln?zca bir bölümüdür. O uçak Gana’ya Libya’dan gitmi?tir ve oradan da Türkiye’ye sis nedeniyle indi?i söylenmi?tir. Uçaktaki alt?n?n sahibi kimdir? Reza Zarrab.

 

 


Peki uçak kimin izniyle Türkiye’den havalanm??t?r? Zafer Ça?layan. Bunlar bilinenler. O uçak gibi daha birçoklar? Libya’dan hareket edip bir Afrika ülkesine u?ray?p sonra Türkiye veya Dubai’ye Kaddafi’nin alt?nlar?n? ta??d?. Alt?nlar? kimlerin payla?t???na gelince… Bu sorunun yan?t? da anlatt?klar?m?z?n içinde yer al?yor. ABD’li savc?lar bu alt?nlarla ilgili s?r perdesini aralamak için Zarrab’? itirafa zorluyor.

Zarrab ad?na Gana'dan bir uçak dolusu alt?n getirilmi?, bu uçak Atatürk Havaliman?'nda bekletilmi? ve dönemin Ekonomi Bakan? olan Zafer Ça?layan'?n emri ile havalan?p Birle?ik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitmi?ti. ?lginç olan ?u: Zarrab'?n alt?nlar?n? ta??d??? söylenen uçak, Libya'dan Gana'ya gelmi?ti. Oradan ald??? alt?nlarla ?stanbul'a u?ray?p sonra da BAE'ye gidecekti. Belgelerde, alt?nlar?n sahibi Reza Zarrab gözüküyordu. Uçak Atatürk Havaliman?'nda evraklardan ?üphelenilip bekletildi. Ça?layan'?n devreye girmesi ile uça??n havalanmas?na izin verildi. Fakat, BAE'ye giden uçak bo? olarak havaland?. O uçaktaki alt?nlar bir gecede Atatürk Havaliman?'nda nas?l yok oldu? ??te sorunun zoru burada. Zarrab'?n öfkesinin nedeni de bu soruda gizli. Zarrab'a bu konu da soruldu. Çünkü, i?in ucu ?ran'dan Türkiye'ye, Libya'da ABD Büyükelçisi'nin öldürülmesine kadar yüzlerce soru i?areti bar?nd?ran konulara uzand?.

Kaynak: JÖNTÜRKTV- haberay?ld?z.com

 

0 Yorum