gündeminiz
Image
Tarihe not

Siyonist Yahudiler: T?rkiye?deki 72 tarikat? biz kurduk!

gündeminiz

Siyonist Yahudiler: Türkiye’deki 72 tarikat? biz kurduk!

Barzani a?ireti, Osmanl? Türkiye’sinin parçalanmas?ndan sonra Cumhuriyet Türkiye’sine kar?? kullan?lmak üzere de?i?en dünya konjonktürüne uygun olarak ABD-?srail-?ngiltere üçlüsünün semirtti?i bir “may?n e?e?i”dir.

Barzani a?ireti her f?rsatta Osmanl? Türkiye’sine isyan etmi?ti.

Yahudi Barzani ailesi Yahudilikten Müslüman Nak?ibendî-Halidi tarikat?na do?ru müthi? bir dönü?üm ya?am??t?r.

Yahudi Barzani ailesinin, 16. Ve 17. Yüzy?lda Yahudi mistisizmi Kabala ö?retisinin Barzan merkezli Irak’?n kuzeyinde yay?lmas?nda önemli bir rol üstlendi?ini biliyoruz. Kürt Yahudileri.

Bunlar da son bir as?r içinde ya Sünnî, ya Alevî görünerek araziye uymu?tur.

Hatta Filistin’den Yahudilerin dinlerini ve Kabala’y? ö?renmek için Barzan’a gittikleri pek çok kaynakta yer al?yor. Barzan adeta ikinci Kudüs haline getirilmi?tir.

Yahudi Kürt Barzani ailesi 19. Yüzy?lda birden hidayete ererek Müslüman oluyor.

Barzaniler 1900’lere kadar Barzan köyünde kurduklar? tekkelerde pek çok Nak?ibendî-Halidi mürit yeti?tirdiler.

1900’lerden günümüze kadar Barzan köyü ?ngiliz, Yahudi, Rus, ?ran, ?srail ve ABD ajanlar?n?n u?rak yeri oldu.

Atatürk’ün 10 Kas?m 1938’de ölümünden sonra Kürtçü iç ve d?? manipülasyonlar? görmezlikten gelen Türkiye, ?ran, Irak ve Suriye’deki Kürtlerle de uzun süre ciddi bir temas kurmad?.

Konu tamamen öncelikle ?ngiltere-?srail-Rusya ve nihayetinde ABD’nin inisiyatifine b?rak?ld?. Elbette bunlara Türkiye’deki Kürtçü hareketler aç?s?ndan AB’yi de eklemek gerekir.

Barzaniler önce Osmanl? Türkiye’sine, sonra ?ngiltere, sonra da Irak’taki merkezi hükümete kar?? farkl? zamanlarda isyan ettiler.

Barzan köyü-kasabas? Türkiye, Irak ve ?ran s?n?r?n?n kesi?me noktas?nda yer al?yor.
Barzan önce Yahudi hahamlar sonra da Nak?ibendî tarikat? ?eyhleri ile ve Kürt milliyetçili?inin cazibe merkezi olarak varl???n? sürdürdü.

Barzan Türkiye s?n?r?na 15, ?ran-Irak s?n?r?na 70 kilometre mesafede.
Zibati, Berzenci gibi köklü Kürt a?iretleri Irak’?n kuzeyinde yüzy?llard?r hüküm sürerken Barzani a?ireti 19. Yüzy?l?n ba?lar?nda ortaya ç?karak di?er Kürt a?iretlerinden çok farkl? saiklerle bugünlere kadar geldi.

Zibari a?ireti ile Barzanilerin y?ld?z? dünden bugüne hiç bar??mad?. Hatta Mesut Barzani’nin annesinin bu a?iretten olmas?na ra?men.

Kürt a?iret reislerinin büyük ço?unlu?u Kadiri tarikat?na mensupken Barzaniler ile birlikte bölgeye Nak?ibendî-Halidi tarikat? da yerle?mi?tir.

Barzan, Kabala ve Tevrat merkezi olmas? dolay?s?yla Mesihçi inançlar?n merkeziydi.
Yani Yahudi Mesihçili?i bölgede Barzan merkezli olarak yay?lm??t?.

Yahudi Mesihçili?i, Kabala’daki adom kadmon (insan-? kâmil) felsefesine ba?l? olarak “Ben Tanr?’y?m” çizgisine kolayca geçiveriyordu.

?lginçtir, Barzani ailesinden ç?kan Nak?ibendî-Halidi ?eyhlerin hepsi kendilerine Mesih-Mehdi payesi vermi?lerdir.

Barzani ailesine ait Nak?ibendî-Halidi ?eyhler müritlerine ba??ms?z Kürdistan fikrini empoze etmekteydiler.

Osmanl? Türkiye’si içindeki ilk fikri anlamda eylem anlam?nda Kürt isyan?n? ba?latan ilk Barzani, Nak?ibendî-Halidi ?eyhi I.Abdüsselam, müritleri taraf?ndan Mehdi olarak kabul ediliyordu.

I.Abdüsselam ?stanbul’u ele geçirerek halife koltu?una oturmak rüyalar? içindeydi..
Ancak müritleri taraf?ndan uçtu?una inan?lan 1.Abdüsselam Barzani pencereden f?rlat?l?nca yere çak?larak ölmü?tü.

Bir ba?ka Nak?ibendî-Halidi ?eyhi Muhammed Abdürrahim Barzani de müritleri taraf?ndan mehdi olarak kabul edilmekteydi.

?eyh II. Abdüsselam Barzani ise Osmanl? Türkiye’sine kar?? silahl? isyana te?ebbüs eden ilk Nak?ibendi-Halidi Kürt ?eyhidir.

Nihayet bir ba?ka Barzani ailesi mensubu Nak?ibendî-Halidi ?eyhi, ?eyh Ahmet Barzani (1896-1969) kendini, 1927’de önce Mehdi, daha sonra da Kabala’daki adom kadmon (kâmil insan) gelene?ine uygun olarak “Tanr?” ilan etti.

?lginç bir tesadüf herhalde; bütün Mesih-Mehdiler Barzan ve Barzani ailesi mensubuydu. ?eyh Ahmet Barzani ?slamiyet’i, H?ristiyanl?k ve Yahudili?i birle?tirerek yeni bir din icat etmek istemi?ti.

Yukar?da söylemi?tik, Barzan Yahudiler için ikinci Kudüs’tü ve Yahudiler Kral Davud soyundan kurtar?c? Mesih’i-Mehdi’yi beklemekteydiler.

Irak’?n kuzeyindeki Kürt a?iret beylerinin hepsinin köklü bir geçmi?i vard?r, köklü ailelerden gelirler.

Ancak Barzani ailesi için bunu söylemek mümkün de?ildir. Barzaniler Yahudi kökenlerini gizlemek için ?afi mezhebine inanan Kürtler üzerinde ?slam, yani Nak?ibendî-Halidi tarikat? üzerinden siyaset yapmaya yönlendirildiler.

Zaman içinde bölgede dini nüfuzlar?n? art?rd?lar.
Tarikat literatüründe “S?LS?LE” ve “?CAZET” kavramlar?n?n özel bir manas? vard?r.
K?saca silsile, Hz. Muhammed’den bugüne uzanan kan ba?? olarak kabul edilir.
?cazet ise, silsileye mensup bir tarikat ?eyhinden el alma (izin alma) anlam?na gelir.

Nak?ibendî tarikat?n?n kurucusu, as?l ad? Muhammed Bahaüddin bin Muhammed olan ?ah-? Nak?ibend Muhammed Bahaüddin Buhari’dir. (Buhara 1318-1389)

Nak?ibendî tarikat?n?n Halidiye kolunu kuran ise, Kürt Mevlana Halid-i Ba?dadi’dir. (Do?um 1779 Süleymaniye- ölümü, ?am 10 Haziran 1826)

Barzanilerin büyük dedelerinden Taceddin Barzani’nin, Mevlana Halid-i Ba?dadi’nin talebelerinden Hakkârili Nak?ibendî ?eyhi Taha Nehri’den icazet ald??? rivayet olunur.

Bitlisli Kürt Bey’i ?eref Han taraf?ndan 1597 y?l?nda yaz?lan “?erefname” adl? kitapta bölgedeki bütün Kürt a?iretlerinin ayr?nt?l? tarihçesi yer almaktad?r, ancak kitapta Kürt sülale ve a?iretleri içinde Barzaniler yer almamaktad?r.

Kürt isyanlar? ile Barzani a?iretinin ortaya ç?k??? hemen hemen ayn? zamanlara denk geliyor. Barzani a?iretinin yakla??k 200 y?ll?k maceras? Osmanl? Türkiye’sinin zay?flamas? ile ba?l?yor. Ayn? tarihler, Siyonistlerin ?srail devletini kurmak için Yemen’den Filistin’e bölgeyi kar?? kar?? dola?t??? zamand?r da. Her nedense Yahudi ve ?ngiliz “gezginler”in yolu bir vesileyle Barzan köyüne hep dü?mü?.

Barzani a?iretinin maceras?n? üç dönemde ele almak mümkündür.

1- Barzanl? Yahudi Kürt Taceddin Barzani’nin Nak?ibendî tarikat? ?eyhi Taha Nehri’den “icazet” alarak Barzan köyünde tekke açmas?.

Burada üzerinde durulmas? gereken bir husus var. ?eyh Taha Nehri’nin tam ad?: “Seyyid” Taha Nehri el Hakkâri’dir. Esas ad? ise Taha bin Molla Ahmet’tir.

Önce dipnot niyetine bir bilgi: ?eyh Taha Nehri’nin torunu “Seyid” Abdülkadir Kürt Teali Cemiyeti’nin ba?kan?yd?. Atatürk’ün Nutuk’ta yazd???na göre de Koçgiri isyan?n?n eleba??s?yd?. ?dam edildi.

“Nehri” ?emdinli’nin Ba?lar kasabas?n?n ad?d?r. Türk ve Araplarda “Nehri” veya “Hakkari” ?eklinde ki?i ad? ve soyad? yoktur. Yani ?ehir, kasaba ve köy ad? insan ismi olarak al?nmaz. Bunun yerine Buhari, Ba?dadi, Erbili, Ahlatl?, Ac?payaml?, Bitlisi gibi isimler al?nabilir. Yerle?im yerlerinin insan ismi olarak kullan?lmas? Yahudilerde yayg?nd?r. Hakkari’de de Yahudi Kürtlerin oldu?unu biliyoruz.

Nitekim Taha Nehri’nin (ölümü 1853) amcas?n?n ad? da “Abdullah ?emdinli”dir. ?eyh Abdullah ?emdinli Halidi Ba?dadi’nin halifelerindendir.

2- ?eyh Taceddin Barzani’nin torunu Nak?ibendî-Halidi ?eyhi II. Abdüsselam Barzani’nin Osmanl? Türkiye’sine kar?? ç?karak Kürt devleti kurmak için dini otoritesini kullanarak Kürtleri organize etmesi. Osmanl? ar?ivlerinde II. Abdüsselam Barzani ile ilgili çok say?da belge yer al?r.

3- Mesud Barzani’nin babas? Molla Mustafa Barzani’nin sürgüne gönderildi?i Sovyetler Birli?i’nden “1958’de Irak’?n kuzeyine dönmesi ve o tarihten bugüne kadarki geli?meler.

Yunan ar?ivlerinden al?nan bu resme dikkat ediniz. Resimde Manisa’n?n i?galinden sonra Tiyatro izleyen Yunanl? askerleri ve alt? tane sar?kl? sözümona Hoca k?l?kl? vatan Hainleri var.

Hemen merak?n?z? gidermek için söyleyeyim.Bu hoca k?l?kl? soytar?lar Menemen de Cumhuriyet’e ve Atatürk’e ba?kad?rarak yunanl?larla i?birli?i yapan vatan hainleridir.
Ar?ivler de kimlikleri malum olan bu zatlar? de?ifre edeyim ki Türk Milleti kimleri Meclis’e Vekil gönderdi?ini de ö?renmi? olsun.

Giritli Mehdi Dervi?, Sütçü Mehmed , ?aml? Mehmet Menemen’de Aste?men Fetmi KUB?LAY’?n ba??n? ba? testeresi ile kesip ye?il bayra??n tepesine takarak sokaklar da dola?t?ran ki?ilerdir.

Bu ki?iler çat??mada öldürülür, Tabii bu isyana yard?m ve yatakl?k eden aralar?nda önceden ?eyh Sükuti’nin Menemen belediye ba?kanl??? yapt??? s?rada yönetimde birlikte oldu?u bilinen Hay?mo?lu Yahudi Jozef, Erbilli ?eyh Esad’?n o?lu Mehmet Ali ve 37 ki?i de daha sonra idam edilir.

?eyh Ubeydullah 1880 y?l?nda ve ayn? tarihlerde Cüneyt Zapsu’nun da mensubu oldu?u Bedirhan a?ireti lideri Bedirhan, Osmanl? Türkiye’sine isyan ettiler.

Nak?ibendî-Halidi ?eyhi II. Abdüsselam Barzani liderli?indeki Kürt isyan? ise 1907 ve 1909’da ?ngilizlerin deste?i ile gerçekle?ti.

Bir Osmanl? ar?iv belgesinde aynen ?öyle yazmaktad?r: “?ngiltere devletinin Musul konsolosunun dahili vilayette birçok mahallerde dola?t?ktan sonra Barzan ?eyhi Abdüsselam ile muhaberatta bulundu?undan ba?ka bir mahalle nakli” istenmektedir.

Abdüsselam Barzani’nin Osmanl? padi?ah?na yazd??? mektupta dile getirdi?i istekler ile bugünün PKK’s? veya tarikatç? Kürtçülerin istekleri ayn?:

“Kürtçenin bölgede resmi dil olmas?, bölgeye tayin edilecek resmi görevlilerin Kürt olmalar?, okullarda Kürtçe ö?renim yap?lmas?…”

Nak?ibendî-Halidi Kürt ?eyhi Abdüsselam Barzani, Osmanl? Türkiye’si taraf?ndan 14 Aral?k 1914’te Musul’da idam edildi.

?eyh Abdüsselam, bugünün Mesud Barzani’sinin babas? Molla Mustafa Barzani’nin a?abeyidir. Yani Mesud Barzani’nin amcas?.

Gazeteci Abdullah Murado?u’na göre ?eyh Muhammed Halid Barzani’nin 2006 y?l?nda ölümüyle birlikte Barzani-Nak?ibendî, Halidi ili?kisi de sona erdi. (Yeni ?afak gazetesi, 13 Kas?m 2007)

Barzani ailesinin ad? yakla??k 200 y?ld?r hep isyanlarla, sürgünlerle, ?ngiliz, Yahudiler, Ruslar, ?srail, ?ran ve ABD ile birlikte an?lmaktad?r.

Bugün Cumhuriyet Türkiye’sinin en önemli milli güvenlik meselesi olan Kürtçü isyanlar?n ba?lang?ç tarihi 19.yüzy?ld?r.

Osmanl? Türkiye’sinin güvenilmez buldu?u Kürt a?iretlerine yönelik yarg?, benzer ?ekilde Selçuklu devletinin “Selçukname“lerinde de yer almaktad?r.

Osmanl? Türkiye’si, ç?kard??? isyanlarla Osmanl? merkezi devlet yönetimi için tehlike te?kil eden yar?-otonom Kürt derebeylerinin (ayan) ortadan kald?r?lmas?na karar verdi.

Irak’?n kuzeyindeki Soran Emirli?i’ni 1834’de, Bahdinan Emirli?i’ni 1839’da, Botan Emirli?i’ni 1847’de ve Baban Emirli?i’ni 1850’de siyasi otorite olmaktan ç?kard?.

HAL?D-? BA?DAD? K?MD?R?

Bölgenin en büyük Kürt a?ireti Caf’a mensup Pir Mikail’in o?lu Nak?ibendî ?eyhi Halidi Ba?dadi etkisini giderek art?r?yordu.

Tarikat literatüründeki “alt?n silsile”nin 30. aya??ndan Hz. Muhammed’le kan ba?? “olu?turulan” Ba?dadi’nin her nedense Kürt oldu?u burada görmezlikten gelinir.Kürtçü Halidiler Ba?dadi’nin baba taraf?ndan Hz. Osman’a ula?t???n? bile söylerler.

Hemen hemen bütün Kürt ?eyhler soylar?n?, “kutsal alt?n silsile” aristokrasine girebilmek için Hz. Muhammed’in ailesi Ehli Beyt’e dayand?rmaya çal???rlar. Ama di?er yandan Kürtçülük yaparlar.

Kürtlük ve Hz. Peygamber’e akrabal?k! Neyse.  Zaten baz? Kürtçü kaynaklarda Hz. Muhammed Kürt’tür z?rvas? yer al?yor.

Nitekim 1956 Cizre do?umlu ve 1995-2002 aras?nda iki dönem RP ve ANAP’tan Diyarbak?r milletvekilli?i yapan Kürt ?slamc? Seyyid Ha?im Ha?imi, ön ad?ndan da anla??laca?? üzere kendisinin Peygamber soyundan gelen bir aileye mensup oldu?unu iddia ediyor. (Nevzat Çiçek, Pu?i ve Sar?k-?slam Kürt sorununu çözer mi, s.81, Hayykitap, ?stanbul Mart 2008)

?imdi Ebu Leheb’in de Peygamberimizin amcas? oldu?unu belirtelim ve Ha?im Ha?imi ya Kürt de?il, ya seyyid de?il. ?kisinden biri do?ru de?il.

Ha?imi’ye göre, “… Türkiye’de bilhassa Molla Mustafa’dan kaynaklanan ve ?imdilerde Mesut Barzani etraf?nda olu?an, Barzani ismine bir sayg? gösterme gelene?i vard?r Kürtler aras?nda. Barzani ve Irak’taki Kürtlere dönük tehditler, d??lamalar bütün bunlar?n sonucu olarak pek ho? kar??lanm?yor Do?u ve Güneydo?uda.” (N.Çiçek, a.g.e, s.93)

Aç?kças? Bay Ha?imi Türkiye’yi tehdit ediyor. ?ncilerinin devam?n? ad? geçen kitaptan okuyabilirsiniz.

?eyh Halidi Ba?dadi Kadiri tarikat?n?n temsilcisi Berzenci ailesinden dersler ald?. Ba?dat’a gitti. Hocas? Abdülkerim Berzenci ölünce, onun Süleymaniye’deki medresesinin yönetimini devrald?.

Hindistanl? Nak?ibendî Dervi?i Mirza Rahimullah Azimabadi 1809 y?l?nda Süleymaniye’yi ziyaret etti. Onun önerisiyle ?eyh Halid Hindistan’a gidip Nak?ibendî ?eyhi Abdullahi Dehlevi’den el ald?.

?eyh Halid art?k Kadiri de?il Nak?ibendî’ydi.  Bunun üzerine ba?ta Talabani a?ireti olmak üzere Kadiriler taraf?ndan istenmeyen adam ilan edildi.

Kadiri ?eyhi Maruf Berzenci ?eyh Halid’i “sahtekâr, sap?k, yogi” olarak suçlad?. Ba?dat valisinin korumas? alt?nda ?eyh Halid Süleymaniye’de “Halidiye tekkesi”ni kurdu.

Osmanl? yönetimi Kadirilere kar?? ?eyh Halidi Ba?dadi’yi destekledi. Ba?dadi kurdu?u bütün dergâhlarda, medreselerde Kürtçeyi e?itim dili haline getirdi. Bugün Türkiye’de kaç Halidi tarikat tekkesi var?

Dört büyük Halidi tekkesi var.

Bunlar; a) Gümü?hanevi tekkesi b) ?smet Efendi tekkesi c) Kelami dergâh? d) Ka?gari tekkesi.  Ramazan Ka?an Kurto?lu, Yahudi Kürtlükten Nak?ibendi – Halidi ?eyhli?ine Barzaniler

kaynak: http://www.parlamentohaber.com/2017/08/15/siyonist-yahudiler-turkiyedeki-72-tarikati-biz-kurduk/

 

 

0 Yorum