gündeminiz
Image
gündeminiz

Bask?n seçim mi, kapt?-kaçt? seçim mi, erken seçim mi?  Ad? her neyse hiç kimsenin haz?rl?kl? olmad??? ve hemen herkesin çirkefle?ti?i, gerg...

gündeminiz

Daha önceki yaz?mda Cumhuriyet Halk Partisine seslenerek,  “Çok de?erli aday adaylar? var. Bir an evvel aday?n?z? aç?klay?n yaksa bende aday olaca??m” demi?tim.

gündeminiz

  Cumhuriyet Halk Partisi Genel Ba?kan? Kemal K?l?çdaro?lu, ?Y? Partinin bir engele tak?lmadan ve 100 bin imza toplamas?na gerek kalmadan, Cumhurba?kan? aday?n? a&cced...

gündeminiz

Ne denilmi?ti? “Demokraside çareler tükenmez” Tükenmiyor i?te. ?Y? Partiden korkan ba?ta MHP baraj? a?amayaca??n? anlay?nca AKP’lilerin deyimiyle kuyruk p...

gündeminiz

Ba?l??a bak?ld???nda, “Ne alaka” denilebilir. Bu bir gerçeklere uygun Hak, Hukuk ve Adalet  hikayesidir. Bu muhteremler bilindi?i gibi CHP’nin V?P insanlar? ar...

gündeminiz

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni olu?turanlar kimdir? Ad? üstünde Milletvekili. Pekii, ne i? yapar bunlar, ya da ne yapmalar? gerekli? Yapt?klar? belli. ...

gündeminiz

Esenyurt küçük bir köy iken belde oldu. Sonra Esenyurtlu, “Bize Belediye olmak yak???r” dediler ve Büyükçekmece de görev yapan Dr. G&...

gündeminiz

Son günlerin bitmeyen tart??mas?, ittifak yasas? ve seçim güvenli?i. ?ttifak yapan partilerin durumu ortada.  Birisi yüzde 50’yi geçemeyece?ini biliyor. Di?e...

gündeminiz

Bu yaz?da elbette, Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu ve Ba? Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’le AKP Genel ba?kan? ve Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an’? tüm &oum...

gündeminiz

Birbirlerine etmedik hakaret, atmad?k çamur b?rakmayan ve alabildi?ince a?a??lay?c? laflar, hatta idam kemendi atan, müptezerlik, adilik, alçakl?k gibi laflar? söyle...

gündeminiz

    Geçti?imiz günlerde bir yak?n?m?n vefat? nedeniyle Giresun ili Alucra ilçesine gittim. Cenazemiz, k?z karde?i...

gündeminiz

Kurultaylar partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi, bu kere 9-10 Mart tarihinde Tüzük Kurultay? yapacak. Etrafa bak?yor, inceliyor ve görü?üyorum. “Tüzük b&ou...

gündeminiz

  Ülkemizin birlik, beraberlik ve güce en çok ihtiyaç duyuldu?u ?u günlerde, siyasilerimizin durumuna bakar m?s?n?z? Gurup topla...

gündeminiz

  AK Parti Genel ba?kan? ve Cumhurba?kan?m?z,  geçti?imiz haftalarda Türk Tabipler Birli?inin, “Sava? bir sa?l?k sorundur” aç?klamas?...

gündeminiz

Bu politika denen ?ey ne garip ?ey de?il mi? Ayr? yerlerde konu?an siyasiler ba?ta AKP Genel ba?kan? olmak üzere zaman?nda MHP Genel Ba?kan?’na neler dedi?ini bildi?imiz gibi, ha...

gündeminiz

Asl?nda burada birinin ba??r?p ça??rd??? gibi, “Eeeeyy” diye ba?lamak gerekir, ama bu tür hitab? kendimize yak??t?ramay?z. CHP’nin 3...

gündeminiz

Uzun y?llard?r Ülkemizi ve ?stanbul’u idare eden bir devlet büyü?ümüz, yapt??? yanl??lar?n fark?na varm?? olmal? ki, bizzat kendisi, “Y?llard?r ?stanbul’a...

gündeminiz

?stanbul CHP ?l  Ba?kanl???na yeni seçilen çiçe?i burnunda ki Canan Kaftanc?o?lu’na, ne hikmetse  ?imdiye kadar görülmedik bir karalama ve &cc...

gündeminiz

  CHP ?stanbul 36. Ola?an kongresi büyük bir ilgi ve zaman zaman ufak tefek gerginlikler olsa da olgunluk içinde geçti. Hiç gere?i almamas?na kar??n ko...

gündeminiz

1960 ihtilali olduktan sonra kurulan kabine de Çal??ma Bakan? olarak görev alan Bülent Ecevit, gazetecilikten gelme oldu?u için olsa gerek ki? Gazetecileri...