gündeminiz
Image
Mustafa Dolu

Mustafa DOLU: CHP den birlik ve güç karar?

gündeminiz

CHP Genel Ba?kan  Yard?mc?s? Tekin Bingöl ve Genel Sekreter Kamil Okyay S?rd?r imzas? ile  bir genelge yay?nlayarak ?stanbul ?lçe Kongrelerini  erteledi.

Bu karar benim bildi?im ve ya?ad???m baz? olaylar nedeniyle bana göre do?ru bir karard?r.

Bu elbette uzun sürmedi adeta kendinize gelin, birlik olup beraber olun , öte ki beriki demeden kongre takvimine devam edin uyar?s?yd?.

Ve  öylede oldu. ?l Ba?kan? Cemal Canpolat ?lçe ba?kanlar? ile Genel merkezi  ziyaret ettiler ve Genel ba?kan K?l?çdaro?lu ile görü?tüler.

Öyle de olmal?yd?. Çünkü;

 Bu partinin Genel Ba?kanl???n? yapm?? bir büyü?ümüzü delege yapmayanlar, “Bunlar mahalle delegesi olursa kongrede bize oy vermez” deyip onlar? delege yapmad?klar? gibi üstelik tedbirli olarak ve ihraç istemi ile disiplin kuruluna sevk edenler,

Mahalle delegesi üzerinde mutabakat sa?land??? ve tutanak tutuldu?u halde, imzas?n? unutup, sand?k ba??nda  “Bu ki?i bizden de?ildir çizin” diyerek çizenler, yetmeyip disiplin kuruluna verenler,

Geçti?imiz kongrede aday olup kazanamayan ama çar?af liste uygulanmas? nedeniyle ilçe yönetimine   yar?ya yak?n üye sokmay? ba?aran fakat ilçeyi çal??t?rmayan, üretmedikleri halde yeniden ?lçe Ba?kanl???na aday olanlar, vs, vs.. ki?iler!..

?imdi ba??n?z? iki elinizin aras?na al?n ve iyi dü?ünün.

Önümüzdeki y?llarda, Mahalli , Genel ve Cumhurba?kanl??? olmak üzere çok önemli üç seçim var.

Bu seçim öyle bir seçim ki, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkada?lar? ile bir arada olan dedelerimizin can vererek kan ak?tarak kurduklar? ve biz torunlar?na emanet ettikleri Cumhuriyeti, laikli?i , ça?da?l??? ve Demokrasiyi koruma kollama seçimidir.

O zaman, “Sen ben, bizden sizden, oy verir vermez” demeden güç birli?i yap?p demografik yap?y? da göz önüne alarak güçlü kadrolar gerekirse de tek aday etraf?nda toplan?p güçlü ve iktidara yürüyen bir kadro ile halk?n kar??s?na ç?k?lmal?d?r.

Bunlar sezinlendi?i ve gereken gücü sa?lamak ittifak olu?turmak için gerekliydi.  Bu nedenle de  Genel Ba?kan Yard?mc?s? Tekin Bingöl ve ?stanbul ?l Ba?kan? Cemal Canpolat bu konu için kafa yoruyor ve çal???yorlar.

Bunun sonucunda da yukar?da belirtti?imiz ve, halk?m?z? kucaklayacak, evlere gidip ahbap olup hal hat?r sorarak halle?ecek, dert dinleyecek, o bizden bu ?undan bundan demeyecek, dil, din mezhep renk ay?r?m? gözetmeyecek, bilgili deneyimli, partinin program?n? ve gelece?ini  bilecek ve bu sorumlulu?u üstlenecek, dü?ününde tefçi, cenazesinde  yasc? olma  özelliklerini de ta??yan, ülkemizi gerekti?i gibi yönetemeyenlerin iktidar?na son vermek için sürekli çal??acak yöneticilerin olu?aca?? bir kadro kuracaklar?ndan eminim ve onlara güveniyorum.

Mustafa DOLU

Halk?n Avukat?

Ba?yazar, Genel Yay?n Yönetmeni

0 Yorum