gündeminiz
Image
Mustafa Dolu

Olmad? be Kemal Bey!.. CHP?yi tart??t?rmamal?s?n

gündeminiz


Cumhurba?kanl??? ve Genel seçimlerden sonra CHP de ba?layan kurultay ça?r?lar?, imza, noter, delege hesab? tehditler, tamamd?r eksiktir söylemleri sürüp gidiyor.

Bunlar demokrasilerde olmas? gereken ?eyler ama, a??za ve aya?a dü?memek gerekir.

?imdi söylenenlere bakar m?s?n?z?

Partililerden kurultay isteyenler, toplad?klar? imzan?n yeterli oldu?unu ve say?s?n?n da 630 oldu?unu 50 imzan?n da gelece?ini belirtiyorlar.

Koltu?a yap??m?? parti yöneticileri ise, bu rakam?n yeterli olmad???n? imzan?n 614 oldu?unu, bunlardan da 4 ünün mükerrer 5 inin de istifa etti?ini etti?i ileri sürülüyor.

Peki, daha geçti?imiz günlerde Genel Merkez yöneticileri “600 imzay? getirin gere?ini yapar?z” dememi?ler miydi?

?imdi ne oldu?

Olan ?u AKP’nin a?z?na dü?tü Cumhuriyeti kuran Cumhuriyet Halk Partisi için,

AKP Gurup Ba?kanvekili Bülent Turan, “Bu i?in sonu kayy?m olur” diyor.

Onula da kalm?yor. “Adam Cumhuriyeti kuran” Atatürk’ün 95 y?ll?k partisini HDP’nin kötü bir karikatürüne dönü?türmü?;

Kaç delege imza vermi? saymaktan aciz;

Normalde soka?a ç?kacak yüzü olmamas? gerekirken hala sa?a sola küfür/atar pe?inde. Millet küfürbaza neden oy versin?

Edep ne büyük nimet!.” diyor.

CHP’nin Gurup Ba?kanvekili Özgür Özer buna kar??l?k, “AKP’nin Gurup Ba?kanvekili i?ine bak i?ine!

Kayy?m atamad???n?z bir CHP kald?.

?nsanda biraz utanma olur. CHP’ye laf ederken ?u gerçe?i bil ki;

Köpekler havlad? diye atlar ölmez” diyerek cevap veriyor.

Buyurun bakal?m bu ?ah?slar ülkemizin iktidar ve muhalefet partilerinin Gurup Ba?kanvekilleri. Ülkemizde u?ra??l?p çözülmesi gereken y???nlarca sorunlar varken, gelinen hallere bakar m?s?n?z?

?imdi imza yeterli, yetersiz tart??malar? sürdükçe elbette rakipler dalga geçecek ve bu i?e en çok da y?llarca, “Bu ülkede iyi ki bu muhalefet var. Bunlar böyle devam etti?i sürece bizi iktidardan kimse indiremez” diyen Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an sevinecek.

?imdi gelinen ortamda imza say?s? belli de?il. 630 mu? 614 mü? 605 mi? ?mzas?n? çekti?i söylenen dönekler hesaba kat?l?nca 550 mi?

Hadi bakal?m hesaba bakar m?s?n?z?

Seçimli kurultay için 622 imza gerekli. Bu say? geçilmi? veya yakla??lm??, fark eden bir ?ey olmad??? gibi, CHP’yi yönetenlerin partiyi bu hallere getirmeye haklar? da yok.

Bu partinin yönetiminde olanlara ya da söz sahiplerine, bu parti babalar?ndan miras kalmad???na göre, derdiniz koltuklar?n?z? muhafaza edip kaos yaratmak m?, iktidar olmak m??

Gelin bir araya enine boyuna konu?un tart???n, anla??n ve iktidara alternatif ve bu hedefe yürüyen bir parti yap?land?r?n vee kurultaya gidin.

Merak etti?im hususlar var.

“?mzalar yeterli de?il” diyenlere. ?yi ya i?te yeterli de?ilse Genel Merkez de koltu?una sahip ç?kanlar avantajl? demektir. Kurultay da olsa imza ço?unlu?u sizde oldu?una göre neden Kurultay karar? alm?yorsunuz ki?

Genel Ba?kan Kemal K?l?çdaro?lu, geçen kurultayda Genel Ba?kan adayl??? için, mükerrer oylar?n kimin için oldu?u belli de?ilken, “Tamam o oylar Muharrem ?nce’ye say?ls?n” demi?ti.

?imdi ayn? K?l?çdaro?lu, “Benim seçtirdi?im delegeler bu kadar imzay? verdiklerine göre, bu kurultay yap?lmal?d?r” deyip neden Kurultay? toplam?yor ki?

Zaten K?al?çdaro?lu’na duru?u, tavr?, devlet adaml??? özelli?i ile, hak, hukuk, adalet kavramlar?na inanm?? biri olarak ve ?Y? partiyi seçime sokan demokrasi anlay???nda olmas? nedeniyle, kendisine de kurultay? toplamak yak??maz m??

Birkaç laf?m?z daha var. Toplumumuzda söz namus ve ?eref olarak bilinir. Vekillerimizde bu iki kavram üzerine yemen ederler.

?imdi. CHP li delegelerden Kurultay talep etmek için imza atanlara sormak laz?m.

Ne oldu da önce kurultay istediniz, sonra vaz geçtiniz?

Bu duru?u kendinize yak??t?r?yor musunuz?

Ayn? görevi yapm?? biri olarak, “sizleri taban seçti. Hanginiz tabana dan??t?n?z? Sizin kaybedecek bir ?eyiniz olmad???na göre, koltuklar?n? kaybetme ihtimali olanlara m? kand?n?z?”

Bundan sonra sizlere oy verenler sizlerle nas?l yola gidecekler?

?ktidar için sizlere güvenip nas?l çal??acaklar?

En önemlisi sizlere nas?l güvenip yolda? olacaklar?

??te bunlar önemli ?eyler. ?radeni kullan?p var?m, ya da yokum dersin. Kimsede, “Bunu ne diye böyle yapt?n?” diyemez.

Unutma sana bir ?ey diyecek olanlar?n üstündesin çünkü onlar? sen seçtin.

Bundan sonra seçeceklerine dikkat et ve oyunu partiyi iktidara götüreceklere ver…

Mustafa DOLU

Halk?n Avukat?

Ba?yazar, Genel Yay?n Müdürü

0 Yorum