gündeminiz
Image
Mustafa Dolu

Hi? kimse ba?ar?s?zl???n? ba?ka yerde aramas?n

gündeminiz

Ülkemiz için önemli ve gelece?e yönelik bir seçim tüm heyecan? ve h?z?n? geride b?rakarak bitti. Böylece kazanan da kaybedenler de rahatlam?? oldu. Rahatlayanlar aras?nda sadece kazanan ve kaybedenler de?il tüm seçmenlerde vard?.

En çok onlar?n kafas? kar??t?, kimileri, “?nce önde gidiyor sürpriz olursa birinci turda bile geçebilir” derken, birçok sözüm ona tahminci ve yorumcular Cumhurba?kanl??? seçiminin ikinci tura kalaca??n? beyan ediyorlard?.

N e oldu?

Tüm tahminler, yorumcular daha önceki seçimlerde de oldu?u gibi çuvallay?p seslerini k?st?lar. ?imdi yalanlar?n? hafifletmek için, “Aman i?te do?u da böyle olsayd? da” veya, “Acaba seçimlerde bir hile hurdam? oldu? Saadet niye bekledi?ini alamad?. MHP oy kaybetmedi?ine göre, ?Y? parti kimden oy ald?. HDP ye CHP omuz vermeseydi baraj? geçemezdi” gibi gereksiz laflar edip duruyorlar.

 

At? alan yine Üsküdar’? yine geçti

 

CHP kanad?, dip dalga olacak böylece AKP’nin alt? oyulacak, oradan Saadet ve ?yi Parti oy alacak, AKP’lilerin ço?u partiye oy verecek ama Erdo?an’a oy vermeyecek cinsinden yorumlar yap?p etrafa yay?yorlard?.

Beklenen olmad?, Dip dalga oldu ama MHP ye yarad?. Bitti, tükendi gurup bile kuramaz, yüzde 3-4 oy al?r denilen parti 49 milletvekili ç?kararak gurubunu kurdu?u gibi en önemli ve anahtar konumuna geldi.

Bana göre seçimin ba?ar?l?lar?ndand?r.

Peki, ?Y? Parti oyunu kimden ald?? MHP oylar?n?n bir bölümünü korurken, CHP’lilerin HDP baraj? geçsin diye oy transfer ettikleri gibi, AKP’liler de MHP ye bir miktar oy verdiler. ?Y? Parti ise MHP den geri kalanlar? CHP li kad?nlardan ve yeni seçmenlerden oy ald?.

CHP, Muharrem ?nce’nin co?kusuyla yürüse bile oy kayb?na u?rad?. Biraz da seçim parti taraf?ndan hafife al?nd?. Tam anlam?yla bir çal??ma olmazken, buro?ür da??tmakla yetinildi. Meydanlara ç?kmayan K?l?çdaro?lu, kapal? salon toplant?lar? ve Sivil Toplum Kurulu?lar? ile görü?meyi tercih etti.

?nce tüm çabas?na ve izlenme rekoru k?ran mitingleri ve reytingleri ile yüzde 30’u geçti. Kendi deyimiyle CHP 40 y?l sonra 30 baraj?n? geçti.

Yapt??? aç?klamayla da gelece?e haz?r oldu?unu, bu i?in bitmedi?ini ve arkas?n? b?rakmayaca??n? belirterek gelecekle ilgili sinyaller verdi. Bu K?l?çdaro?lu’nun istifas? ya da Ola?an üstü seçimli kurultay yap?l?r yorumlar?na neden oldu.

K?l?çdaro?lu, yapt??? aç?klamada, “Cumhurba?kan? aday?m?z?n seçimlerde Partiden fazla oy almas? do?ald?r. O nedenle rozetini ç?kard? bizde çal??t?k. Duvar?n ikinci k?sm?n? dokuz ay sonra yerel seçimlerde y?kaca??z. Partimizin yönetimiyle ilgili kararlar? üyelerimizle görü?ün kararla?t?r?r?z. Koltuk sevdas?nda olanlar?n partimizde i?i yok. Zaten onlar? da tutmay?z” dedi.

Öte yandan Ak Parti ve Erdo?an bitti yorumunu yap?p, “Bu sefer Tamam” diyenler ve AKP’nin çok zay?flad???n? belirtenleri yan?ltan Erdo?an, At?n? al?p ikinci kez Üsküdar’? geçti.

Seçim gecesi, “ ?nce tehdit edildi. Seçime hile kar??t?r?ld?. Ajans AKP’nin önde olan oylar?n? önce geçiyor. Oylar çal?nd?” diyerek partilileri etkilemeye çal??an Bülent Tezcan ve arkada?lar? iye baz? yay?n kurulu?lar? ?imdi ba??n?z? iki elinizin aras?na al?n ve dü?ünün bakal?m.

Nerede hata yapt?n?z?

Ak Parti yönetiminden, çiftçi memnun de?il. Mazot pahal?, tar?m girdileri maliyeti yükseltiyor ve üretici ürününü satam?yor.

 ??sizlik oran? yüksek. Emekli, çal??an  ve esnaf darda. Üniversite mezunu gençlerin büyük bir bölümü i?siz. ?hracaat azalm??. ?thalat yükselmi?. Döviz kurlar? durmadan yükseliyor.

Tüm bunlara ra?men bu ülkeyi yönetenler yeniden iktidar oluyorsa, o zaman yönetime talip olanlar oturup nerede yanl?? yapt?klar?n? ö?renmek için halka inip, onlarla görü?melerinde, konu?malar?nda ve kayna?malar?nda fayda var.

Öyle oylar çal?nd?, yok hile yap?ld? demenin de bir manas? yok. Oylar çal?nd? da 10 milyon oy mu çal?nd?? Bu kadar oyun çal?nmas? mant?kl? m??

Kimse ba?ar?s?zl???n? ba?kalar?na yüklemesin.

Seçimi kaybeden ?nce kazanan ve Cumhurba?kanl???na yeniden seçilen Erdo?an’? tebrik etti ve olay?n bitmedi?ini ba?ka seçimlere haz?r oldu?unu belirtti.

Bundan sonraki hedef ülkenin iyi yönetilmesidir. Herkes elinden geleni yapmal? ve ülke refaha ç?kart?lmal?d?r.


Mustafa DOLU
Halk?n Avukat?
Ba?yazar, Genel Yay?n Müdürü

0 Yorum