gündeminiz
Image
Mustafa Dolu

Recep Efendi, Bay Kemal ve ezber bozan Muharrem efendi

gündeminiz

Ülkeyi yöneten ve tek adam olup bunu devam ettirmeye çal??an AKP’nin Genel Ba?kan? ve Cumhurba?kan? aday? Erdo?an’?n laflar?na bak?n. “?erefsiz, alçaks?n ve namussuzsun, haysiyetsiz, müfteri, terörist, vatan haini, din bilmezler, ayya?lar, sen camiyi ne bilirsin, ç?rak bile olamazs?n vs. vs..”

Kime söylüyor yine kendisi gibi ülkeyi yönetecek olan rakiplerinden Muharrem ?nce’ye ve, “Bay kemal” dedi?i Kemal k?l?çdaro?lu’na.

K?l?çdaro?lu, devlet yönetimi ve bürokrasisinden geldi?i için sokak a?z?na dü?müyor ve sürekli Erdo?an’? televizyona davet ediyor. Erdo?an buna cevap vermedi?i gibi, “Üzerimden kimseye reyting yapt?rmam” diyor.

Meydanlara ç?kmay?p kapal? salonlarda STK larla görü?melerini sürdüren K?l?çdaro?lu ise ?srar?n? y?llard?r sürdürüp duruyor.

Muharrem ince, Cumhuriyet Halk Partisinin bu güne kadar uygulad??? politikalar? de?il kendi ekibi ve bulu?lar?yla yeni politikalar ve söylemlerle kampanyas?n? sürdürüyor.

Bu yüzden bu seçimde hep AKP’nin arkas?ndan giden CHP ?imdilerde AKP yi pe?inden ko?turuyor.

Önceleri Erdo?an gündem yarat?r CHP arkas?ndan giderdi. ?imdi ?nce gündem yarat?yor ve Erdo?an onun arkas?ndan gidiyor.

Böylece yukar?da belirtti?imiz hiç de ho? olmayan, liderler konu?urken çocuklar?n izlememesi gereken söylemler ortaya ç?k?yor.

?nce, Erdo?an’?n, “Bana bak Muharrem Efendi” demesine kar??n, “Söyle bakal?m sana bak?yorum Recep efendi” sözleriyle cevap verip, “Senden ekonomi ö?renmek istiyorum, hadi bir kanalda emekli olmak üzere olan bir usta olarak bana ö?ret” diyor.

Yine cevap yok. Kanallara tek ba??na ç?k?p gazeteci ve televizyoncular?n sorsak m?, sormasak m? cinsinden sorular? s?k?la, m?k?la sorulan sorular? bildi?i gibi cevapl?yor. Orada cam var m? yok mu bilmiyorum ama, bazen baz? ?eyleri yanl?? söylüyor. Dan??manlar? neden ikaz etmez, ya da edemiyorlar m? onu da bilmiyorum.

Cumhurba?kanl??? seçiminin ikinci tura kalaca?? gün gibi ortada. Parlamenter ço?unluk ise net de?il. Daha önceki seçimlerde sand?k ku?kusu olmayan Erdo?an son zamanlarda, “Sand?klara sahip ç?k?n. HDP baraj? geçmemeli ki, biz çok milletvekili alal?m” diyor.

Önceki gün ?çi?leri Bakan? soylu, CHP’lilere seslenerek kendi partilerine oy vermelerini istemesi de ayr?ca dü?ündürücüdür.

Bu ku?ku yap?lan ya da yap?lacak, sand?k ve seçim hilelerine kar?? büyük tedbir alan CHP ve di?er partilerin çal??mas?n?n yo?unla?mas?ndan, ya da ?nce’nin “Seçim günü referandumda oldu?u gibi de?il sand?klar aç?ld?ktan sonra, t?pk? Yalova Belediye Ba?kanl??? seçimlerinde tuttu?um nöbet gibi, YSK’n?n önünde avukatlar ordusuyla sonuç al?ncaya kadar bekleyece?im” demesi mi endi?elendiriyor?

Ülkemiz 24 Haziran’dan sonra yeni bir parlamentoyu olu?tururken, hükümeti kuracak olan Cumhurba?kan?n?n kim olaca?? 8 Temmuz’a kal?yor. Bu arada Parlamento da olu?acak sandalye say?s? da 8 Temmuzu elbette etkileyecek.

Erdo?an tek ba??na iktidar olamayaca??n? anlam?? olmal? ki, “Parlamentonun durumuna göre koalisyonda yapabiliriz” diyor.

?nce ise yine ezber bozarak, “Benim yard?mc?lar?m ve kabinem haz?r ve ?imdiden çal???yorlar” diyor.

Hadi bakal?m kolay gelsin. Uzun ince bir yol ve yolun sonu görünüyor.

?ste?im;

Ülkeyi yönetenlerin ve yönetmeye talip olanlar?n birbirlerine yar?n iktidar? ve muhalefeti ile ülkemizi beraber idare ederlerken, ülkemiz ve vatan?m?z için bir arada olacaklar?n? unutmamalar? ve birbirlerine k?r?c? davranmamalar?, çe?itli s?fatlar üretmemeleri ve onlar? izleyen çocuklar?nda konu?ma dillerini bozmamalar?d?r.

 

Mustafa DOLU

Halk?n Avukat?

Ba?yazar, Genel Yay?n Yönetmeni

0 Yorum