gündeminiz
Image
Mustafa Dolu

?nce moral bozmay? s?rd?r?yor da, Erdo?an??n yan?nda kimse yok mu"

gündeminiz

Seçimlere günler kala heyecan tüm h?z?yla sürüyor. Ülkemizde yap?lan seçimlerde ilk oyumu 1969 seçimlerinde sand?k ba?kan? olarak gitti?im Ç?ld?r’?n Yukar? Beyrehatun köyünde kullanm??t?m.

O zamana kadar seçimleri takip eder liderlerin ne söylediklerine ve ne yapmak istediklerine bakard?m.

Devam eden y?llarda Cumhuriyet Halk Partisinde de?i?imler ba?lad?. ?nönü’nün yerine Karao?lan Ecevit geldi. Siyaset o günlerde heyecanlanmay? ba?lad? alanlar doldu. Arkas?ndan K?br?s Bar?? Harekat? ve Ecevit’in da?a ta?a yaz?ld??? y?llar ba?lad?.

Çok c?l?z olan meydanlar Ecevit le dolmaya ve co?maya ba?lad?. 1977 y?l?nda Ecevit’e suikast yap?lacak Taksim’e gitme ihbar?na ra?men, Taksim Meydan?nda o günden bu güne kadar rekoru k?r?lmayan bir miting oldu.

O y?llardan günümüze kadar geçen 41 y?l içerisinde ilk defa Ecevit’in yaratt??? heyecan ve co?kuyu ?imdilerde Muharrem ?nce’nin yakalad???n? görüyorum.

Muharrem ?nce’nin mitinglerinde dikkatimi çeken önemli bir hususta CHP’nin meydanlara götüremedi?i gençlerin ve han?mlar?n özellikle üniversiteli gençlerin meydanlar da ço?unlukta olmas?d?r.

Muharrem ?nce’nin gücü belli.Belediyesi yok. Otobüsü, Metrobüsü yok. Gemisi ve treni yok. Çevre ?ehirlerden gelen otobüsleri yok. Hele hele, meydanlara gelenlere verecek para ve nevalesi yok. Ama meydanlar h?nca h?nç dolu co?kulu.

Bu durum, fizikçi olan ?nce’nin rakiplerinin kimyalar?n? bozmaya yetiyor. Kimseyle kavga etmeden medeni ölçülerde kendisine yöneltilen sorulara halk?n anlayaca?? ?ekilde cevap verdi?i gibi, sordu?u sorularla rakiplerinin ezberini bozuyor.

 

Erdo?an’?n dan??manlar? nerede?

 

Cumhurba?kanl???na yak?n iki aday var. Muharrem ?nce ve Ak Partinin Aday? ve Genel Ba?kan? Recep Tayyip Erdo?an. Cumhur ?ttifak? çat?rdamaya ?imdiden ba?lad?. MHP’deki homurdanmalar sand??a yans?r, HDP’liler de, ”Nas?l olsa Selahattin Demirta? kazanamaz, oyumuz partimize Cumhurba?kanl???nda da ?nce’ye” ayn? ?eyi akl?selim olan Millet ?ttifak?n?  olu?turan,  ?Y? Partililer ve Saadetlilerde HDP’liler gibi dü?ünür ve uygularlarsa, ?nce’nin birinci turda kazanmas? sürpriz olmaz.

Bir aday için bu durum ve senaryo elbette oldukça zor ve dü?ündürücüdür. Bunun da Erdo?an’? etkiledi?ini baz? konu?malar?nda görüyoruz.

Bunlardan ak?llarda kalan birkaç örnek vermek gerekirse Ad?yaman konu?mas?nda, 1998 y?l?nda hizmete giren havaalan?n? kendi iktidarlar? döneminde, yine 1992 y?l?nda hizmete giren Mu? havaalan?n?n kendi dönemlerinde yap?ld???n? söyledi ve alk??land?.

1987 y?l?nda hizmete giren Adnan Menderes Havaalan? için ayn? ?eyleri söyledi ve yine alk?? ald?. Hadi diyelim ki, Erdo?an yanl?? biliyor, ya da yanl?? bilgilendirildi. Ya o alk??layanlar neyi alk??l?yor.

Hal böyle iken, Erdo?an o y?llarda Kas?mpa?a Spor Kulübü yöneticili?ine aday olmu? ve seçimi kazanamam??t?. Yine o y?llar?n devam?nda Erdo?an 1989 y?l?nda yap?lan yerel seçimlerde Beyo?lu Belediye Ba?kanl???na aday oldu ve o seçimi de kazanamad?. Bunca seçimi kaybedince , “En iyisi Erdo?an’? bir mahalleye muhtar yapal?m da bir yere seçilmi? olsun” demi?tim.

1994 y?l?nda ?stanbul’a aday olunca Kas?mpa?a da büyükcaminin kar??s?ndaki rahmetli Kadir a?abeyin kahvesinde rastla?t???m Erdo?an bana, “Karao?lan, beni mahalleye muhtar yap?yordun. ?imdi ?stanbul muhtarl???na aday?m ne diyorsun?” dedi?inde.

 

Daha seçimlere üç aydan fazla bir süre olmas?na kar??n, “Tayyip Bey seni ?imdiden tebrik ederim bu seçimi kazan?rs?n” deyince çok ?a??rm?? ve nedenini sormu?tu. Ben de, ”Partinizin ?stanbul da 800 bin üyesi, CHP’nin 650 bin üyesi var. Bir milyon oyu geçen bu seçimi al?r. Buna siz yak?ns?n?z “ demi?tim. Ve o seçimi bir milyon 80 bin oyla

Bingöl de meydandakilere, Diyarbak?r da imi? gibi hitap etmesi, Yalova da, “Bay ?nce” diyecekken, “Bay Erdo?an” demesi gibi bir dize yanl??l?klar ya da dil sürçmeleri var ve her geçen gün ço?al?yor.

Bir önemli husus ta Sn. Erdo?an yine geçmi?ini anlat?rken, tek partili dönemde okudu?unu ve s?n?flar?n?n 75 ki?i oldu?undan bahsetti.

Bilindi?i gibi tek partili dönem 1946 y?l?nda bitti ve 1950 seçimlerinde Demokrat Parti iktidar oldu.

Recep Bey ?ubat 1954 do?umlu ve ?lkokula 1961 y?l?nda ba?lamas? gerekiyor ve öyle de oldu. R. Tayyip Bey ?lkokula Kas?mpa?a Kad?mehmet Mahallesinde bulunan Piyalepa?a ?lk Okulunda ba?lad?. Bu okul halen o günkü haliyle duruyor ve e?itime hizmet veriyor. O okulun s?n?flar?nda halen 75 ö?rencinin s?n?fta ayakta bile durmas? mümkün de?il.

Bu durum Erdo?an’?n ezberinin bozuldu?unu veya çok yorgun oldu?unun belirtileri gibi görünüyor. Erdo?an konu?malar?n?, ?nce’nin deyimiyle camdan okuyor. Peki, bu bilgileri oraya aktaranlar, yazanlar neredeler? Bu bilgiler hakikaten orada yaz?l?m? de?il mi?

Bunlar sonradan TV’ler de ve sosyal medyada yay?nlan?nca, ilgililerden sorulmuyor ya da düzeltme yoluna neden gidilmiyor.

Bu tür durumlar da sokakta , “Erdo?an’?n ezberi bozuldu, vücut kimyas? bozuldu. Baksan?za konu?malar?nda, HDP’nin baraj? geçmemesini istedi?i apaç?k ortadayken, kürtçe reklamlar vermeye ba?lad?. Demek ki durum çok ciddi ve bu durumda söylenen dip dalga geliyor ve kaç?n?lmaz” deniliyor. Tayyip bey’in konu?mas?n?n s?zd?r?ld??? o video HDP’nin i?ine çok yarad??? da ayr? bir gerçek.

Önceki seçimlerde iki ki?iden birinin oyunu alan AKP’ye kimse aç?kça, “Oy verdim” demeyen bu kesimin ili?kileri itibariyle oy vermi? gibi gözükece?ini ama oy vermeyecekleri de belirtiliyor.

Bunlar de?erlendirildi?in de de, ?nce’nin birinci turda seçilme olas?l???n?n artt??? yorumlar? yap?l?yor.


Mustafa DOLU
Halk?n AVUKATI
Ba?yazar, Genel Yay?n Müdürü

 

0 Yorum