gündeminiz
Image
Mustafa Dolu

Justin, ?ipras, Makron, Ali Ko??tan sonra s?ra Muharrem ?nce demi"..

gündeminiz

Bat?da sosyal demokrat rüzgarlar? eserken, beraberinde genç ve ideal yöneticiler gelmeye ba?lad?. Bu hareketin ba?lang?c?n? Kanada Ba?bakan? Justin Trudeau ba?latt? ve ülkesine Ba?bakan oldu. ?imdi kendisi de memnun Kanadal? da. Sokaklarda geziyor. Ne korumas? var ne de onlarca makam arac?. Bazen bisikletle geziyor. Al??-Veri?ini kendisi yap?yor.

Arkas?ndan bu de?i?im ve dönü?üm rüzgarlar? kom?umuz Yunanistan da ba?lad?. Çipras seçimlere girdi ve Yunanistan ba?bakan? oldu. Evinde oturuyor. Bir ba?bakan gibi de?il de, o mahallenin eski bir sakini gibi.

Batm?? ve bitmi? olan Yunanistan’? toparlad? Yunan halk?n?n da ilgi ve sevgisini kazand?. Yetmedi Avrupa Birli?i bu zamana kadar Yunanistan’a yapmad??? yard?m? Çipras zaman?nda ald?. Eskilerde Kuzey Avrupa’dan ülkemize gelen turistler ?imdilerde ak?n ak?n Yunanistan’a gidiyor.

Kanada, Yunanistan derken arkas?ndan genç ku?a??n temsilcisi bu kere Fransa da kendini gösterdi. Seçimlere giren Makron kazand? ve Fransa’ya Cumhurba?kan? oldu.

Frans?zlar memnun. Ülkesinin haklar?n? iyi savundu?u gibi halk?na huzur, demokrasi ve refah getirdi. Avrupa Birli?inde etkin ve sayg?n bir yeri var. Böyle olunca da sanayi ve ticareti geli?ti?i gibi, yabanc?lar taraf?ndan en çok ziyaret edilen yer. Ülke gelirinin büyük bir bölümü bacas?z sanayi say?lan turizmden. Paris’i ziyaret eden turist say?s? ülkemize gelen turistten fazla.

Geçti?imiz günlerde Hollanda Ba?bakan? Mark Rutte’yi elindeki kahveyi döktü?ü için paspasla temizlik yaparken izledik. ??in ilginç yan? Ba?bakan Rutte, temizlik yaparken, temizlikçiler de, “Aman Say?n Ba?bakan?m sen dök biz temizleriz” demediler. Paspas ve el bezi ile döktü?ü kahveyi temizleyen Ba?bakan’? alk??lad?lar.

Özledi?imiz arzu etti?imiz demokrasi bu i?te. Ülkemizde oldu?u gibi birbirine çamur atan, hakaret eden, “Aman ne yapsam da bir aç???n? bulsam” diyerek arayanlar de?il.

Ülke bizim ülkemiz ayn? teknedeyiz. “Bilmem kaç sene evvel böyle yapm??t?n” diyenler de?il. “hatas?z kul olmaz. Ayn? hatalar? biz yapmayal?m” diyen yöneticileri çok özledik çoook.

Bu de?i?im ve dönü?üm rüzgarlar? ülkemizde de esmeye ba?lad?. Bu hareketin öncüsü ?imdilik Ali Koç gibi gözüküyor. Özlem ve demokrasi o kadar özümsenmi? ki, bu zamana kadar hiç görülmemi? bir oy fark?yla genç, dinamik, giri?imci ve Atatürkçü Ali Koç y?llar?n duayen ve yorgun Ba?kan? Aziz Y?ld?r?m’a 14 bin oy fark atarak Fenerbahçe Camias?n?n yeni ba?kan? oldu. Fenerbahçeliler Ali Koç’un ba?kanl???n? sanki ?ampiyon olmu?lar gibi kutlad?lar.

?imdi önümüzde çok önemli, Cumhurba?kanl??? ve Milletvekilli?i seçimleri var. ?ktidar partisi içinde metal yorgunu olanlar?n ço?unlukta oldu?unu görmü? olmal?lar ki, seçme ve seçilme ya??n? 18’e dü?ürdü. Her ne kadar listelerde gençlerimiz olmasa da, bu bir ba?lang?çt?r. Gelecekte olur ve bu bir kazan?md?r.

 Mitinglere bakt???m?zda gençler meydanlar da a??rl?kl? olarak Muharrem ?nce’nin etraf?nda topland?klar?na göre, bat?da ezsen yenileme ve gençle?tirme i?lemini gerçekle?tirmeye kararl? gibi görünüyorlar.

?nce, “Erdo?an’?n, ç?rakl?k, kalfal?k ve ustal?k devri bitti. ?imdi emeklilik zaman?” dedi?ine göre, bat?dan esen demokrasi, de?i?im, dönü?üm ülkemizde de esecek mi? Bekleyip görece?iz.

Bu de?i?imin 8 Temmuz da ya tamam, ya da devam ?eklinde sonuçlanacak.

Kimileri, “Esas metal yorgunlu?u en ba?ta, Yeter art?k” derken, di?erleri ve özellikle sokak, “Tamam da ya geçti?imiz seçimlerde oldu?u gibi bir hile hurda, çalma ç?rpma olur mu?” endi?esini ta??yorlar.

O nedenle olmal? ki, ?nce, “seçim gecesi YSK’n?n önüne avukat ordusuyla gidece?im” diyor.

YSK ise, can güvenli?i bahanesiyle 150 bine yak?n seçmenin yerinin de?i?tirildi?ini aç?kl?yor. Eee, bu durumda soka??n endi?elenmesine sebep oluyor.

Ayr?ca hani terör bitmi?ti.

Yap?lacak seçimlerin tüm bu endi?elerin geride kalmas?n? ve ayd?nl?k bir gelecek, refah, huzur ve ça?da? bir ülke olmaz? sa?lamas?n? diliyorum.

Mustafa DOLU

Halk?n avukat?

Ba?yazar, Genel Yay?n Müdürü

0 Yorum