gündeminiz
Image
Mustafa Dolu

?stanbul se?meni ve Alucral? oy?unun kar??l???n? alam?yor!..

gündeminiz

Alucral?lar. “Harç bitti in?aat paydos” demeli. Cumhuriyet Halk Partisinin, Hak, Hukuk, Adalet yürüyü?ü ve Adalet kurultay?ndan sonra vatanda?ta hak, hukuk seslerini sokaklarda duyamaya ba?lad?k.

Biliyorsunuz, “Yeter söz milletindir” slogan? Demokrat Partiyi iktidar yapm??t?. Günümüzde ise bu “Hak, Hukuk ve Adalet” sözleri de iktidar? de?i?tirece?e benziyor.

Bu nedenle olsa gerek ki, ya da iktidar partisi bunu sezmi? olmal? ki, 16 senedir yönetti?i ülkemizde, “Hukuku düzenleyece?iz” demeye ba?lad?.

Haks?zl?k ve hukuksuzlukla ilgili örnekleri ço?altmak mümkün. En basit ?ekliyle yakla?an seçimlerle ilgili illerin seçmen say?s? ve ç?kard?klar? milletvekillerinde ne hak ne hukuk ne de adaletin olmad???n? bir iki örnekle aktaray?m.

Ülkemizin seçmen say?s? 59 milyon391 bin 328. Bunun 3 milyon 49 bin 65’i yurtd???nda ya??yor.

Bu rakamlara bakt???m?zda bir milletvekiline ortalama 98 bin 985 oy dü?üyor. 600 milletvekilinin da??ld??? illerimize bakt???m?zda ba?ta ?stanbul olmak üzere, büyük?ehirlere büyük oranda haks?zl?k ve hukuksuzluk yap?ld??? gün gibi ortada.

Birkaç örnek vermek gerekirse, Adana, Ankara, ?stanbul da bir milletvekili için 107 bin oy, ?zmir’in ise 113 bin oy vermesi gerekiyor.

Buna kar??l?k, Tunceli 20-25 bin oyla, Hakkari de 40 bin, Gümü?hane de 45 bin, Bayburt’ta 30 bin, Ardahan da 30 bin oy ile milletvekili ç?karabiliyor.

Bir ilde 20 bin oy alan parti bir milletvekili ç?karacak, öbür tarafta 100-110 bin oy al?nca bir Milletvekili ç?karacak.

Hadi bakal?m hak, hukuk ve adalet bunun neresinde?

 

Alucral?lar için sözün bitti?i yer

Bu haks?zl?k ?stanbul’da da sürüyor. ?stanbul da ?stanbullunun sadece Kad?köy de a??rl?kta oldu?u biliniyor. Di?er ilçelerde Anadolunun çe?itli il ve ilçelerinden gelen vatanda?lar?m?z ?stanbul’un çe?itli ilçelerini kendilerine yurt edinmi?.

?stanbul da Sivasl?lar 1. S?rada, Kastamonulular 2. S?rada Giresunlular 3. S?rda, Ordulular 4. s?rada yer al?yorlar. ?stanbul’dan seçilen Milletvekilleri ve Yerel yöneticilere bakt???m?z da bu iller ya da ?stanbul’da önemli nüfusa sahip di?er illerde nüfuslar?na göre temsil edilmedi?ini, bir haks?zl?k ve hukuksuzlu?un oldu?u apaç?k ortada.

??te bunlardan birisi de benimde vilayetim olan Giresun ve baba oca??, ana kuca??  olan memleketim Alucra’d?r.

Alucral?lar ço?unluk olarak Beyo?lu nu yurt edinmi?lerdir. Beyo?lu seçmeninin büyük bir bölümünü Giresunlular, Giresunlularda da a??rl?kl? olarak Alucral?lar ço?unluktad?r.

Alucral?lar genellikle sa? partilere oy verirler. Bunun semeresini, Demokrat Parti, Adalet Partisi ve Anavatan partisi dönemlerindeki iktidarlardan ilçe olarak yararlanm??lard?r. Hatta ANAP döneminde Alucral?lar Derne?inin Çak?l Gazinosunda düzenledi?i ve sunuculu?unu üstlendi?im gece, adeta Bakanlar Kurulu Toplant?s? gibi oldu?u hala an?larda sakl?d?r.

AKP’nin kurulu?u temeli Alucra Ekin Festivalinde gerçekle?mi?tir. O günden bu yana bir vekilimiz ve bakan?m?z olmas?na kar??n, yeterli hizmeti di?er iktidarlarda oldu?u gibi alamam??t?r.

Beyo?lu’nda ilk yerel seçim 1984 y?l?nda yap?ld?. ??te bu tarihten itibaren Giresun ve Alucral?lar birlik içinde olmu? olsalard? bu zamana kadar Beyo?lu’nun Belediye Ba?kan? Giresunlu ya da Alucral? olurdu.

Alucralar o zamandan bu yana ANAP’a, Refah Partisine ve AKP’ye oy verdiler. ??in garip taraf? hem?erilerim SHP döneminde a??rl?kl? olarak Okmeydan? ve çevresine yerle?tiler.

Bir araya gelemeyen ve güç birli?i yapamayan hem?erilerimi, toparlamak ve birkaç meclis üyeli?i ile birkaç temizlik i?çili?ine raz? olmamak için;

Beyo?lu’nu beraberce, halkla birlikte hakça yönetmek amac?yla 2009 y?l? yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi Genel Ba?kan? Kemal K?l?çdaro?lu, ?stanbul Büyük?ehir Belediye Ba?kan? aday? iken, ben de hizmet ve halkla yönetmek için Beyo?lu Belediye Ba?kan? aday? oldum.

O seçimde hem?erilerimden baz?lar?, dedelerimin ?stiklal Sava?? Gazisi, (Kara Hasan Lakapl?) türbedar Hac? Hasan Efendinin torunu ve dini konuda bir çok ö?renci yeti?tiren Hac? Hasan’?n babam oldu?unu bildikleri halde, CHP aday? oldu?um için, Komunizmin ne oldu?unu bilmeden ve onlara Müslümanl?k hakk?nda ders verecek durumda olmama ra?men, bana “Komunist” deyip beklenen deste?i vermediler.

Yönetilmekten ziyade benimle yönetmeyi isteyen ve yan?mda olan di?er hem?erilerimin kazanmak için çabalar?, CHP li arkada?lar?m?n ve partimin çal??malar? sonucunda seçimi kazand???m?z halde, bu günlerde Kocaeli’nde bir belediyede önemli bir görevde olan bir zat’?n organizasyonu ile seçim gecesi trafoya kedinin girmesi ve trafonun patlamas? sonucu, Türkiye’nin ilk trafo ma?duru olarak seçimi kaybettik.

Bu zat, geçti?imiz günlerde yapt?klar? hile ve h?rs?zl??? itiraf ederek, benden helallik istedi. Ben, “Sizler Müslüman görünür ama uygulamazs?n?z. Ben kul hakk?n?n önemine inand???m için,  helalle?meyi büyük hesapla?ma zaman? olan Huzuru Mah?er’e b?rakt?m” dedim.

O dönemde rakibim olan ki?i hala belediye ba?kanl??? görevini sürdürüyor. Alucral?lar?n oyu ile ba?kan olan bu ki?i, hem?erilerime gereken önemi vermedi?i gibi ?u günlerde kentsel dönü?üm projesiyle evlerini t?pk? Tarlaba??’nda oldu?u gibi ellerinden almak ve rant elde etmek için çaba sarf ediyor. Onlar? da temizlik i?çisi olarak istihdam ettiriyor.

Hem?erilerim a??rl?kl? olarak AKP de politika yap?yorlar. Yaparlar da. Demokrasilerde bu gayet normaldir. Yak?nda ilçe AKP Beyo?lu ?lçe kongresi oldu. ?lçemizi temsil eden arkada?lar?m?z yönetime girmeleri için partiye isim önerdiler ve kale al?nmad??? için hiç biri kabul edilmedi. Kad?n Kollar? ile Gençlik Kollar?na birer hem?erimizi ald?lar.

Say?lar? 11 olan il delegeli?ine sadece eski ilçe ba?kan?m?z olan bir hem?erimizi ald?lar gerisi Beyo?lu’nda etkin olmad?klar? halde t?pk? ba?kan gibi a??rl?kl? Rizeliydi. Bir arkada??m?z  AKP il yönetimine girmek için çaba sarf etti ve listelerde yer bulamad?.

24 Haziran seçimlerinde milletvekili olmak için 2 de?erli arkada??m?z ?stanbul 2. Bölge için müracaat etti, listelerde dolgu maddesi olarak bile yer almad?lar.

Bunlar de?erlendirildi?inde Alucral?lar için sözün bitti?i yere gelinmi? demektir.

Alucral?lar?n birlik ve beraberlik içerisinde olmas?n? ve yönetilmeyi de?il yönetmeyi isteyen biri olarak, de?erli hem?erilerimin ya?ad?klar?n? ve bu yazd?klar?m? bir daha de?erlendirerek kendilerini yok sayanlara, “Yeter art?k harç bitti in?aat paydos” demeleri gerekmez mi?

Bunu yaparlarsa gelecekte yap?lacak yerel yönetimde etkili olaca??m?za ve Beyo?lu’nu al?p bizim yönetece?imize inan?yorum…

Mustafa DOLU

Halk?n Avukat?

Ba?yazar, genel yay?n müdürü

0 Yorum