gündeminiz
Image
Mustafa Dolu

Olmad? be Kemal Bey!..

gündeminiz

AKP’nin küskünleri nereye gidecek?.. Bir önceki yaz?mda, “Olmad? be Tayyip Bey” ba?l??? ile yapt???m yorum ve ele?tiri de, Tayyip Bey’in Cumhuriyeti kuran ve ülkemizde partilerin anas? say?lan CHP’ye, ‘tezek, pislik, çöplük’ demesinin uygun olmad???n?, CHP partilerin anas? oldu?una göre kendi partisinin de o çöplükten yeti?ti?ini belirterek, bu tavr?n? yak??t?ramad???m?, aksine seçime giderken sald?rganl?k yaparak vatanda?? germek, kampla?t?rmak yerine sevecen davranmas? gerekti?ini önermi?tim.

Muharrem ?nce önceki gün, Milli Mücadelenin ba?lad???, Kuvvai Milliyenin olu?turulmaya ba?land??? tam da Atatürk’ün Anadolu’ya ayak bast??? Samsun da pro?ram?n? aç?klad? ve oradan yürümeye ba?lad? ve devam ediyor.

Devam?n da partilerin milletvekili listelerini aç?klamaya gelmi?ken, co?kuyla ve halkla yürüyen Cumhurba?kan? aday? Muharrem ince, arkada?lar?ndan baz?lar?n?n listelerde yer almad???n? anlay?nca, “Sesim k?s?ld?” aç?klamas? yaparak Zonguldak ve Bart?n mitinglerine gidemeyece?ini belirtip Ankara’ya döndü.

Bu ses k?s?kl??? gerçekten mitinglerde ba??r?p ça??r?rken mi?

Yoksa arkada?lar?n?n listelerde yer almay???ndan m??

Ankara da K?l?çdaro?lu ile ne konu?tular, “Sesim” dedi?i arkada?lar? listede yer ald? m?, bilmiyorum ama mitinge devam edece?i aç?klamas? geldi.

Umar?m sesi düzelmi?tir.

Bu yüzden ‘Olmad? be K?l?çdaro?lu’ diyorum.

Daha resmiyet kazanmayan listelere bak?yorum. Hangi ak?l ve mant?kla tanzim edilmi? olabilece?ini anlayana a?k olsun.

Parlamento da en çok ad? geçen, faaliyet gösteren, medya ve sosyal medyada partinin ad?n? ve faaliyetlerini duyuran, partinin her türlü etkinli?inde protestosunda yer alan vekillerin listelerde olmay???na bir anlam veremiyorum.

Bunlar?n ba??nda yakinen tan?d???m Bar?? Yarkada?, Eren Erdem, Ali ?eker, Haluk Pek?en, Musa Çam, Hüsnü Bozkurt bana göre yeni dönemde de listelerde yer almal?yd?.

Listede yer almayan eren Erdemin bu gün yurt d???na ç?kmas?n?n engellendi?ini burada bilgi olarak aktaray?m.

Öte yandan geli?meleri ilginç bir ?ekilde izliyorum.  

Muharrem ?ncenin moral ve motivasyonunun devam etmesi için, Bart?n’da “Milletvekili listelerinde kim olursa olsun. Hepsi arkada??m?zd?r. Ben Cumhurba?kan? olup Bakanlar kurulunu seçece?im” demesine ra?men,  sesinin düzeldi?ine inanmak istiyorum.

Eren Erdem’in , “Sn. Bülent Tezcan uygun görmedi?i için listelerde yokuz. Can sa?l??? olsun. Fa?izme kar?? mücadeleye devam” diye yazmas?n?n nedenini anlamak istiyorum.

Eski Genel ba?kan?m?z Deniz Baykal’a nezaketen teklif götüren Kemal Beye, “ben her zaman partinin içindeyim.  Sa?l?k durumum belli. Bir ba?ka arkada??m?z? de?erlendirin “ demesini beklerdim.

Trabzon milletvekili Haluk Pek?en’in , “Millet ittifak? görü?ülürken Abdullah Gül’ün ad? geçince ilk kar?? ç?kan ben oldum. Bana, ‘Buna kar?? ç?kma milletvekilli?inden olursun’ uyar?lar? geldi. Ald?rmad?m.

Benimle beraber kar?? ç?kan arkada?lar?m listelerde yer almad?” listeye haz?rlayanlar ya da telkin edenlerden birisinin aç?klamas? gerekti?ine inan?yor ve bekliyoruz.

Sn. K?l?çdaro?lu’na Haziran ve Kas?m seçimlerinde ?stanbul 2. Bölge için, “Bu bölge seçmenini9n yüzde 80’ i Karadenizli. Bu oran?nda en az yüzde 35 i Giresunlu. Bu nedenle bu bölgedeki 12 ilçenin 5 tanesinin belediye Ba?kan? Giresunlu. ?imdi sizin önerip Parti Meclisinin onaylad??? listede yer alan 26 ki?i içerisinde Hopa’dan Zonguldak’a kadar olan bölgeden hiç kimse yok. Dolay?s?yla orada kayb?m?z olur” demi?tim ve öylede oldu.

?imdi yine ?stanbul 2. Bölge adaylar?na bak?yorum. Bir öncesinden fark? olmad??? gibi yine partinin oylar?yla seçilmesine kesin gözüyle bak?lan ilk 8 ya da 10 aday aras?nda taban? olan kimse yok.

Yine, kad?n ve gençli?e önem veren ve kotas? da olan kad?n ve gençlere bakt???m?zda ?stanbul’da seçilecek yerde 3-4 kad?n?n olmas?n? yeterli bulmad???m gibi gençlerinde olmamas? hayret edici bir durum de?il midir?

Kemal Bey, ayr?ca listelerinde bu zamana kadar yer alan ve bu zamana kadar partiye çok da faydal? olmad???n? de?erlendirdi?im çok say?da milletvekili var. Bunlara dikkatlice bakt???n?zda sizin görmeniz gerekti?ine inand???m için, “Olmad? be Kemal bey” diyorum.

 

AKP nereye?..

 

Edinilen kulis bilgilerine göre, 316 milletvekiline sahip olan AKP gurubunda yer alan milletvekillerinden FETÖ terör örgütüne ?u veya bu ?ekilde kar??m??, onlar?n aras?nda ad? geçmi? olanlar ve onlara yak?n olanlarla, Abdullah Gül ile Ahmet Davuto?lu yak?nlar?, taraftarlar? listelerde yer almayaca??na ve bunlara yine Genel Ba?kan Erdo?an’a göre metal yorgunu olan 200 civar?nda milletvekili listede yer almay?nca, bunlar?n yak?nlar? ve taraftarlar? sizce nereye ve kime oy verir?

Bu durum da AKP’nin alaca?? oylar?n azalaca?? gün gibi ortada.
Zaten Erdo?an’?nda son zamanlarda moralinin bozuk olmas? ve anketlerin bu yönde geli?mesi de bu durumu göstermiyor mu?.

Hadi bakal?m politikada her gün de?il saat ba?? çok ?ey de?i?ir ama ülkemizin güzel ve ayd?nl?k günlere gitmesi dile?imizdir.

Mustafa DOLU

Halk?n Avukat?

Ba?yazar, Genel Yay?n Müdürü

0 Yorum