gündeminiz
Image
Mustafa Dolu

Yak??mad? be! Tayyip Bey? ??pl?k ve pislikler belli?

gündeminiz

Bask?n seçim mi, kapt?-kaçt? seçim mi, erken seçim mi?

 Ad? her neyse hiç kimsenin haz?rl?kl? olmad??? ve hemen herkesin çirkefle?ti?i, gerginle?ti?i, kamla?t?r?ld??? bir seçime do?ru gidiyoruz.

“Ekonomi co?uyor, herkesten çok büyüyoruz” deniliyor. Dilin kemi?i yok. A?z? olan konu?tu?una göre, konu? babam konu?.

Peki o zaman köylü niye peri?an. Memur, i?çi emekli, esnaf neden co?muyor? Fuhu?, yolsuzluk, h?rs?zl?k uyu?turucu belas? neden artt?? Terör hala neden tehdit ediyor?

 Erken, ya da bask?n seçim her neyse neden yap?l?yor do?ru dürüst kimse bilmiyor.

Fox TV’nin ana haber bülteninde, Fatih Portakal’a yazan Umut adl? bir izleyen bak?n bu bilinmeyen seçimi nas?l yorumlam??.

“E?er ülkede her ?ey yolundaysa;

Neden erken seçim yap?yoruz?..

E?er ülkede her ?ey yolunda de?ilse;

Neden tekrar ‘ayn? ki?iyi’ Cumhurba?kan? seçiyoruz!..

E?er ülkeyi kurtaracak olan Erdo?an ise;

Ülkeyi bu hale getiren kim?”

 Diyerek özetlemi?.

Buradan Erdo?an’?n manifesto aç?klamalar?na dönüp bakt???m?zda 16 y?ld?r iktidarda olan hükümetinin ve partisinin yapt?klar?n? düzeltmekten bahsetti?ine göre, bu seçim karar?na ’Çökü?ün’ itiraf?d?r denilemez mi?

Zaman?n birinde K?l?çdaro?lu gazetemizi ziyaret etti?inde kahvalt?da yapt???m?z bir sohbette, o zaman?n gazete patronu Mehmet Emin Karamehmet, “Tansu Çiller üç anahtar sözü verdi ve iktidar oldu. Ondan kimse anahtar istemedi?i gibi kendisi de vermedi. Siz neden vaadler de bulunmuyorsunuz” demi?ti.

K?l?çdaro?lu, “Biz Demokrasi, hak, hukuk, adalet, huzur, refah, büyüme, geli?me, bölü?me sözcü veriyor ve bunlar? gerçekle?tirece?imizi, hiç kimsenin ve hiçbir çocu?un aç yatmayaca?? bir düzen vaad ediyor ve bunun garantisini veriyoruz. Bunlar için yetki istiyoruz. Yapamaz ve veremezsek bizi daha seçmeyin diyoruz. Bunlar? gerçekle?tirdi?imizde zaten halk?m?z üç de?il diledi?i kadar anahtar sahibi olur” demi?ti.

?imdi AKP Genel Ba?kan? ve Cumhurba?kan? aday? Erdo?an her konu?mas?nda, “Onlar Avrasya tüneli, üçüncü köprü, körfez köprüsü, duble yollar ve ?zmir oto yolu, Çanakkale köprüsü yapabildiler mi?” diye soruyor. Bunlara ?n?aat sektöründe en önlerdeyiz, bo? buldu?umuz her yere AVM yap?yoruz da eklenebilir.

Dikkat eder misiniz, övünülen ?eylerin tümü a??rl?kl? rant’a dayal? yat?r?mlar.

CHP’nin aday? Muharrem ?nce de, “Peki sen hiç Sümerbank, , dokuma fabrikas?, ?eker Fabrikas?, Süt Endüstrisi Kurumu, Et Kombinalar?, Yem Fabrikalar?, Demir Çelik Fabrikalar?, Petkim, maden ocaklar?, daha do?rusu istihdam ve üretime dayal? bir ?ey kurdun ya da kurdurdun mu? ?ktidara geldi?in günden bu yana, yokluk ve yoksulluk içinde kurulmu? olan bu varl?klar? satt?n ve hala da sat?yorsun” diyor.

Ayr?ca IMF ye olan borcumuzu ödedik. Onlara para bile vermekle övünen iktidar?m?z, yine o sefalet y?llar?nda bir yandan yeni bir ülke kurarken Osmanl?dan kalan borçlar?n ödendi?inden neden bahsetmez acaba…

 

Yak??t?ramad?m

 

Cumhuriyet Halk Partisi, ülkemizin ve Dünyan?n en eski partisidir. Ülke yani Türkiye’yi kurun, demokrasinin temelini atan tek partili sistemden çok partili sisteme geçmeyi isteyen ve milletvekilleri Celal Bayar ve Adnan Menderes ba?ta olmak üzere istifa ettirerek Demokrat Partiyi kurduran ve sonra da iktidar? devreden partidir.

Bu bak?mdan ülkemizdeki partilerin anas? say?l?r ve öyle de?erlendirildi?ine göre,  söylenecek ve vaad edilecek güzel ?eyler varken ve kampla?may? da önlemek için neden, böyle bir partiye, ”Tezek, çöplük, pislik, hava kirlili?i” denilir ki?

“Dün dündü, bu gün, bugündür” diyenleri de unutup önümüze baksak ya.

Bu laflar Belediye Ba?kanl??? da dahil ülkemizi 22 y?ld?r yöneten bir iktidar?n ba??ndaki lidere yak??mad?.

?nce de cevaben, “Bir testinin içinde ne varsa a?z?ndan o dökülür” dedi.

Bu ve benzer biçimde sokak jargonu ve argo laflar? gelece?imizi emanet edece?imiz liderlere, s?k?nt? ve gerilim yaratt?klar? için yak??t?ram?yorum. Yak??m?yor da.

 Bizler;

Ülkemizin, bu tür gerginliklerin ya?amad???,  geçim s?k?nt?s?n?n olmad???, hak, hukuk ve adaletin tesis edildi?i, ça?da? demokratik e?itimin uyguland???, ça?da?  uygarl???, geli?mi?, gerçekten büyümü?, dövizin yükseli? h?z?n?n durdu?u ve param?za denk geldi?i, sanayimizin geli?ti?i, benzin ve mazotun normal fiyat?na geldi?i, dolayl? vergilerin s?f?ra yakla?t???, özellikle çiftçi, köylümüz ve dar gelirlinin yüzünün güldü?ü, üretti?inde eme?inin kar??l???n? ald???, d?? borçlar?m?z?n azald??? ve bitti?i, ihracat ürünlerimizin ço?ald???, ithalat?n azald???, tüm halk?m?z?n huzur içinde ya?ad???, terörün olmad???, hiç kimsenin burnunun dahi kanamad??? bir ülke istiyoruz. Bunlar? yapmas? gerekenlerinde liderler oldu?unu ve onlar?n da bu bilinçte oldu?unu bilmek istiyoruz.

 

Çöplük ve pislikler belli

 

Bu tabirler;  görevleri ülkemizde aç?kça görülen ve ya?anan olaylar? ve geli?meleri, dile getirip,  hakl?n?n yan?nda, haks?zl???n kar??s?nda olmalar? gerekirken, talepleri yöneticilerden halk ad?na talep etmek, ele?tirmek ve do?rular? tavsiye etmek, iyi gitmeyen ?eyleri yazmak ve ekranlara ta??mak yerine, her ?eyin güllük, gülistanl?k oldu?u imaj? yaratmak için, yazarak ya da ekranlara getirerek, milleti kand?ranlar ve uyutmaya çal??an mesle?inin eti?ine uymayanlara,  daha çok yak??m?yor mu?

 

Ali Erba?’a önerimdir

On bir ay?n sultan? diye taçland?r?lan Ramazan ay?na girmi? bulunuyoruz. Oruç ibadetini yapan ve yapmayan, yapamay?p kefaretini ödeyen herkese hay?rl? olsun.

Diyanet ??leri Ba?kan? Erba?’a önemli bir görev dü?üyor. Malum Ramazan ay? içerisinde camilerimiz daha çok ibadete aç?k ziyaretçi say?s? art?yor.

Seçim ortam?nda oldu?umuz göz önüne al?narak din görevlilerinin siyasetten uzak durmalar?n?, hutbe ve vaizlerinde ya da yapt?klar? dini sohbetlerde politika yapmamalar?n?, camilerimizin herkese ve her partiliye aç?k oldu?unun bilinciyle hareket etmekle mükellef olduklar?n?, ?slam dininde ay?rma ve kay?rman?n olmad???n?n bilmesi gerekti?inin hat?rlat?lmas?n? ve bu konuda tedbir almas?n? özellikle öneririm.
Mustafa DOLU
Halk?n Avukat?
Ba?yazar, Genel Yay?n Yönetmeni

 

0 Yorum