gündeminiz
Image
Mustafa Dolu

Tamam m?, devam m?"..

gündeminiz

Daha önceki yaz?mda Cumhuriyet Halk Partisine seslenerek,  “Çok de?erli aday adaylar? var. Bir an evvel aday?n?z? aç?klay?n yaksa bende aday olaca??m” demi?tim.

Duydular ya da çekinmi? olmal?lar ki, en uygun olan Muharrem ?nce aç?kland?.  Halk aras?ndan yeti?en kamyon ?oförünün o?lu de?erli bir ö?retmen olan ?nce hakikaten çok iyi bir adayd? ve meydanlarda di?erleriyle en iyi ba? edecek ki?idir.

?nce ilk mitingini elbette do?up büyüdü?ü Yalova da ba?lad?. Miting de ahaliyi, üniversite mezunu olan dört arkada??yla selamlad?.

?kinci mitingini Edirne de HDP Cumhurba?kan? aday? Selahattin Demirta?’? ziyaret ederek Edirne de sürdürdü.

 Edirne mitinginde en güzel mesaj ve resim ise, yine CHP de Cumhurba?kanl??? için ad? ön plana ç?kan. Y?lmaz Büyüker?en, ?lhan Kesici ve Abdullatif ?ener ile kürsüye ç?k?p ahaliyi selamlad? ve en büyük ve en ç?lg?n projesinin , “Bar?? ve huzur” oldu?unu aç?klad?.

“bar?? ve huzur olunca her ?ey olur. ?nsanlar rahatlar. Yat?r?mlar artar. Kimse kimseden ku?kulanmaz. Hak ve Hukuk tesis edilir. E?itim alabildi?ine geli?ir bunlarda ülkenin yükselmesini ve ça?da? demokrasilere örnek olmas?n? sa?lar” dedi.

Do?ru mu? Elbette do?ru.

Arkas?ndan bar?? köprüsü kurmak amaçl? Hakkari ye giden ?nce, orada mal beyan?n? aç?klad? ve, “Be? y?l sonrada aç?klayaca??m. Artm?? m? eksilmi? mi onu görece?iz. Halk?m zenginle?meden ben zenginle?meyece?im” diyerek bir projesini daha aç?klad?.

Ülkeyi 3B ile büyütüp geli?tirecek ve huzura kavu?turaca??n? belirten Cumhurba?kan? aday? ?nce, 3Bnin, Bar??aca??z, Büyüyece?iz ve Bölü?ece?iz oldu?unu belirtti.

En büyük hayalinin Hakkari de ?u güzelim ye?il ve Uluda?lara bakarak demli bir çay içmek oldu?unu belirterek. “Bunu gerçekle?tirece?iz” deyip Ahmet Arif’in Bahar gelmi? memleketime ?iirini okudu.

 

Tamam meselesi

 

Cumhurba?kan? ç?k?p dedi ki; Milletimiz ‘TAMAM’ derse kenara çekiliriz. Bu sözden sonra sosyal medya patlad? ve çe?itli gösterilerle TEAMAM projesi büyüdükçe büyüdü . Yay?ld?kça yay?ld? ve devam ediyor.

Sonradan bu laftan çok pi?man olundu?u anla??l?yor ki, Hükümet Sözcüsü Bekir Bozda?, “?ktidar olman?n yolu sosyal medyadan de?il. Sand?ktan ç?kar” dedi.

Buyur bakal?m. Bozda? ne ima etti sizce.

16 Nisan Referandumunda nelerin oldu?u herkesçe biliniyor. Sand?klar aç?lmadan, sand?ktan mühürsüz oylar?n ç?kaca?? bilinip, seçim kanununda arkas? ilçe seçim kurulu ve sand?k kurulu mührü olmayan oylar geçersizdir hükmüne ra?men, YSK’n?n ald??? karar yasan?n üzerine geçti ve Anayasa kabul edildi.

?imdi bu ?ekliyle kabul edilen Anayasan?n tart??mas? sürüyor. ?ktidar, “Bu Anayasayla ülkeyi tek ki?i istedi?i gibi yönetecek “ derken, Muhalif adaylar, “Hay?r ülkemiz nas?l kabul edildi?ini bildi?imiz bu Anayasa hükümlerine göre de?il. Parlamenter demokrat sistemiyle yönetilecek” diyor ve bunun için mücadele ediyor.

 

Garibanl?k meselesi

 

Tayyip Bey, bir konu?mas?nda ?nceye a?a??lamak için mi, hafife almak için mi bilinmez kendi gençlik y?llar?n? yani Kas?mpa?a, ?ETT ve muhasebecilik, futbolculuk günlerini hatta 1989 seçimlerinde, “Erdo?an her yere aday oluyor, bari bir mahalleye muhtar yapal?m” sözlerini unutmu? olmal? ki ‘Gariban’ demi?.

Muharrem ?nce bu laftan al?nmad? ve gücenmedi. Tam tersi, “Evet ben gariban?m. Nas?l büyüdü?üm hangi ?artlarda okuyup halka hizmet etti?im bellidir” dedi.

Siyaset tarihimizde ?ktidar?n muhalefete slogan verdi?i bir seçime gidiyoruz. Bu slogan?n ad? “TAMAM”.

Sanki pi?man gibi görülüyor. AKP içinden birçok ki?i parlamentoya de?il ama Cumhurba?kan?na oy veririz dü?üncesinde. Bu durum da partide s?k?nt?lara neden oluyor. Baz?lar? ise Cumhur ittifak?na gerek olmad???n? MHP’yi TBMM ta??yacaklar?n? dü?ünüyor ve bu duruma k?z?yorlar.

Mesela, Dilipak, “Ak Parti kadrosunda olmamas? gerekenlerin liste d???nda b?rak?lmas? gerekir. FETÖ’cülerin, müstekbirlerin menfaat çetelerinin, kumar, fuhu? gibi ahlaki zaaflara malül olanlar?n da siyasetten uzakla?t?r?lmas? gerekir” diyor.

Elif Çak?r ise, ?ktidar partisi Milletvekillerine ve Cumhurba?kanl???na ayn? oyu kullanmayacaklar?n?n oldu?unu bu nedenle MHP’nin erken seçim ça?r?s?na uyulmamas? gerekirdi, seçimlerin zaman?nda yap?lmas? gerekti?ini belirterek, “AHDIM” olsun ki diye ba?layan manifesto da iktidar?n tamamen kendisini ele?tirdi?ini ve aç?klar?n? beyan ettiklerini belirtiyor.

 Evet, ‘AHDIM’ olsun ki manifestosuna bakt???m?zda orada Hak, hukuk ve adalet kavramlar?na yer vererek bunlar?n adil hale getirilece?ini belirtiliyor. Peki o zaman size, “Bu ülkeyi 16 y?ld?r yönetmiyor musunuz? Bu hale kim getirdi demezler mi?”

Daha birçok vaad demek yerine mesela, “Siz gelince yapt???m?z yat?r?mlar? yok mu edeceksiniz?” gibi anlams?z sözler.

Emekliye, çal??ana, üreticiye, sanayiciye, esnafa verilen hiçbir söz yok.

Neyse TAMAM diyenlere de sözümüz olacak. Evet oraya yazmakla olmuyor. ?ktidar seçim  gecesi ne yapacak, neler planlad? bilmiyoruz. O zaman sand?klara ve verilen oylar?n tutanaklar? geçirilip geçirilmedi?ine, seçim kurullar?na bildirilmesine dikkat etmek gerekir.

Evet her ?ey böylece  olursa, demokrasiye, parlamenter ve laik sisteme, ayd?nl?k ve ça?da? bir ülkeye TAMAM  için  DEVAM denilir.

Mustafa DOLU
Halk?n Avukat?
Ba?yazar, Genel  Yay?n Müdürü

 

0 Yorum