gündeminiz
Image
Mustafa Dolu

Yeter art?k, CHP aday?n? a??klas?n Yoksa ben de aday olaca??m

gündeminiz

 

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Ba?kan? Kemal K?l?çdaro?lu, ?Y? Partinin bir engele tak?lmadan ve 100 bin imza toplamas?na gerek kalmadan, Cumhurba?kan? aday?n? aç?klamas? ve seçimlere girmesi için ?Y? partiye verdi?i 15 milletvekilini aç?klay?nca herkes ?a?k?na döndü.

Ba?ta Cumhur Ba?kan? ve AKP Genel Ba?kan? Erdo?an olmak üzere, AKP’lilerin deyimi ile kuyruk parti olan MHP’nin Genel Ba?kan? Bahçeli, CHP’nin içindeki, “Her ?eyi ben bilirim” diyenler, konturpiye de kald?.

Ters kö?eye yatt?. Hemen herkesin ezberi bozuldu.

Ekranlardan eksik olmayan Erdo?an’? bile bir iki gün ekranlarda göremedik.

Sonradan bu durumu Güne? oteli koalisyonuna benzetti.  Kendisi için çaba gösterilen demokrat davran??? unutarak “Ahlaks?zl?k” dedi. Sonra da, “Bu adamlara yaz?k de?il mi? Mecliste kendi yerlerine de?il eski koltuklar?na oturdular. ?çlerinde a?layanlar bile vard?” dedi. Gurup kuran ?Y? parti için de, “Sözde parti” yak??t?rmas? yaparak ?a??rd???n? belirtti ve sürdürüyor.

Önemli bir seçim arifesinde olmam?z nedeniyle partilerin ba??nda olanlar?n  konu?malar?n? çocuklar?m?z ve torunlar?m?zda izledi?ine göre, kötü örnek olmamalar? için üsluplar?n da dikkatli olmalar?n? öneririm.

Ülkemiz top yekün 2019 yerel ve Genel seçimlerine haz?rlan?r ve Belediye Ba?kanl?klar? adaylar?n?n kimlerin olaca?? tart???l?r ve fikir yürütülürken, ?imdi 24 Haziran Genel ve Cumhurba?kanl??? seçimlerine odakland?k.

?ktidar Partisinin aday? belli, Recep Tayyip Erdo?an,

Tamamlay?c? Parti MHP’nin aday? mecburen iktidar partinin aday?.

Demokrasi örne?i verilerek gurup kurdurulan ?Y? partinin aday? Meral Ak?ener.

HDP’nin aday? Selahattin Demirta?.

Saadet Partisinin aday? düne kadar Abdullah Gül olacakt? ama, ittifak olsayd? çat? aday? olabilirdim ima eder ?eklinde bir aç?klamadan sonra bana göre en önemli cümlesi, “Ülkemiz kötüye gidiyor. Gelece?imizi ve çocuklar?m?z? dü?ünmeliyiz” demesidir.

Bu durum da Gül’ün mesaj aç?k ve net. Kimlerin ne dü?ünece?i belli. Umar?m duyar ve dü?ünürler. ?imdi Saadet Partisinin adayl??? Galiba Temel Karamollao?lu’na kal?yor.

CHP kimi bekliyor?

 

CHP de halk gibiydi. Zaten ad?nda halk var öylede olmas? gerekiyor.

Belediye Ba?kanl??? adaylar?n? belirleme pe?indeyken pat diye erken seçim karar? geldi. Onlarda yukar?da anlatt???m ezber bozan, baz?lar?n? ters kö?eye yat?ran ve seslerinin kesilmesine sebep olan karar?n? aç?klad?lar.

?yi güzelde adaylar? bir türlü aç?klanm?yor.

CHP adayl?kta Anadolu topra?? gibi verimli. Aday enflasyonu var.

Önce Genel Ba?kan K?l?çdaro?lu’nun adayl??? istendi. Erdo?an’a sürekli meydan okuyan Genel Ba?kan aday aray???nda oldu?una göre aday olmayaca?? belli.

Muharrem ?nce, Öztürk Y?lmaz ve Didem Engin K?l?çdaro?lu’na ,”Siz aday olmazsan?z ben aday?m” dediler.

Arkas?ndan adaylar ço?almaya ba?lad?. Kulislerde ad? geçenler ve önerilen isimler ?öyle.

Y?lmaz Büyüker?en, ?lhan Kesici, Haluk Koç, Özgür Özel, Mehmet Haberal, Ali Koç, Metin Fevzio?lu, Ümit Boyner, R?za Türmen, Aziz Kocao?lu, ?lker Ba?bu?, ?lber Ortayl?,Faik Özt?rak ve Haluk Pek?en.

Bu isimler aras?nda Y?lmaz Büyüker?en, ?lhan Kesici ve Muharrem ?nce ön plana ç?k?yor. Her biride halkta kabul görecek adaylar.

 K?l?çdaro?lu’nun kafas?nda ba?ka isim var m? bilemem ama. Sal? günü bu karar verilmelidir.

 

Bunlarda olmazsa ben de aday?m.

 

Evet bunca aday enflasyonu varken tüm bunlar aras?ndan biri kabul görmüyorsa evet ben de Cumhurba?kanl???na aday?m.

Ben kim miyim? Ya da ben kimim

Giresun Alucra do?umluyum. Ziraat ve Siyasal Mezunuyum.  ?lk oyumu 69 seçimlerinde kulland?m,  Ecevit’in Genel Ba?kan oldu?u kurultayda Delege idim.

27 y?l devletin çe?itli kademelerinde teknik eleman, yönetici ve müfetti?lik yapt?m. Sonra gazetecili?im a??r bast??? için1. Derece 4. Kademeden emekli oldum 48 y?ll?k gazeteciyim.

 Tar?msal amaçl? köy kalk?nma kooperatiflerinin kuruculu?unu ve ülkemize yay?lmas?n? o zaman?n ünlü kooperatifçileri Çukurova’dan Nedim Tarhan, K?rklareli’nden Erdo?an Kantürer, Çatalca’dan Ege Ça?layan ve Köy-Koop Ba?kan? Habil Turan ve Ak?n Birdal, Ayhan Karazl?, ?lknur Il?cal?, Osman hami Seymen ile beraber yapt?k. Üreticiyi ve Tüketiciyi örgütleyip arac?y? kald?rd?k. Üretici de memnundu tüketicide.

O zaman?n iktidarlar? , “Bunlar komün kuruyorlar” diyerek Kooperatifler Bakanl???n? kald?rd?lar. Ve bizleri bir reorganizasyonla la?vedip o zamanki Tar?m ve Hayvanc?l?k Bakanl???nda birle?tirdiler.

Yani gelecekte ülkemize çok gerekli olan Kooperatifçilik konusunda ilkler aras?nda oldu?umu biliyorum. Çünkü Ecevit’in uygulad??? köy-Kent Projesinin de içerisindeydim.

Bu arada devlet hizmetimle birlikte 1970 y?l?ndan bu yana aktif gazetecili?imi sürdürüyorum. Bilindi?i gibi halk?n sorunlar?yla ilgilendi?im ve halk?m?n iste?i ile “Halk?n Avukat?” oldum ve ayn? adl? kö?eyi 1995 y?l?ndan bu yana yürütüyor ve yaz?yorum.

1999 seçimlerinde Ecevit ?stanbul 2. Bölgeden 5. S?ra aday? gösterdi. Sonra çekemeyenlerden birinin hiçbir dahlim ve bilgim olmad??? halde, “Bu adam ?brahim ?ahin’e yard?m ve yatakl?ktan yarg?lan?yor” ihbar? ile listeden silindim. O seçimde Ecevit benim 5. S?rada oldu?um listeden 9 milletvekili ç?kard?.

?lgimiz olmamas? nedeniyle davadan beraat etti?imi Sn. Ecevit’e anlatt?m ama, o da , “?aibe oldu yar?nlarda bunu kullan?rlar zorda kal?r?z” demi?ti.

Arkas?ndan 2009 yeril seçimlerinde Sn. K?l?çdaro?lu ?stanbul Büyük?ehir aday? iken ben Beyo?lu Belediye Ba?kan? aday? idim ve o seçimi ilk trafo ma?duru olarak ve yap?lan hileler nedeniyle kaybettim.

2011 seçimlerinde çal??t???m gurup ad?na Milletvekili olaca??m kararla?t?r?lm??ken, sonradan ne olduysa (Olanlar? biliyorum ama) benim yerime gurubun yöneticilerinden birinin ye?eni milletvekili seçildi ve, “Ben CHP milletvekiliyim ama CHP li de?ilim” dedi.

2014 yerel seçimlerinde Beyo?lu’nun rövan??n? almak üzere topyekün haz?rlanm??ken, ve bunu Genel Ba?kana arz etmi?ken, adayl???m son anda aç?klanmad?.

Tüm bunlara kar??n kopmad?m. Kopmayaca??m da.

Hakk?, hukuku, Adaleti, Halk?, köylüyü, çal??an?, topra??, tar?m?, Anadolu ve Trakya’y? iyi bilen biri olarak, yukar?daki adaylar? be?enmiyorsan?z özelliklerimin çok az bir k?sm?n? anlatt?m.

Ya ?u aday?n?z? aç?klay?n ya da beni aday gösterin de;

O zaman birileri meydanlarda ba??rmay? ça??rmay? kessin. Bizlerde i?imize bakal?m. Ayd?nl??a do?ru yolumuza devam edelim.

 

Mustafa DOLU

Halk?n Avukat?

Ba?yazar, Genel Yay?n Yönetmeni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 Yorum