gündeminiz
Image
Mustafa Dolu

Demokrasiye sahip ??kmak bu i?te... K?l??daro?lu ezber leri bozdu

gündeminiz

Ne denilmi?ti? “Demokraside çareler tükenmez” Tükenmiyor i?te. ?Y? Partiden korkan ba?ta MHP baraj? a?amayaca??n? anlay?nca AKP’lilerin deyimiyle kuyruk partisi olarak AK Parti ile ittifak yapt?. Hem de o yasa görü?ülürken, bir haftada ç?kmas? gereken yasay? TBMM de sabaha kadar nöbetçi amiri gibi bekleyerek gurubunda söz almay?p o geçe yasay? geçirdi ve murad?na erdi.

 “ ?ttifak yasas?ndansa partisiyle AKP ye geçseydi daha iyi olurdu” diyenler ço?unluktayd?.

Bahçeli, bu hamlesiyle baraj? geçme garantisini sa?lad??? gibi, ittifak yapt??? Ak Parti Genel Ba?kan? Erdo?an, yüzde 50’yi geçer ve Cumhurba?kan? seçilirse yard?mc?l???n? da garantilemi? gibi dü?ünebilir.

Herkese ters kö?e

??te bu s?rada evdeki hesap çar??ya uymad? ve CHP hiç kimsenin ummad??? bir biçimde Genel Ba?kan Kemal K?l?çdaro?lu’nun talimat? ile 15 milletvekilini istifa ettirerek ?Y? partiye geçmeleri sa?land?. Böylece ?Y? Parti TBMM de gurup kurma hakk?n? elde ederek, do?rudan seçime kat?lma ?ans?n? elde etti.  Böylece yüz bin imzaya gerek kalmad??? gibi, hazineden yard?m almay? da hak ediyor.

Uzun süredir bu formül görü?ülüyor olmas?na ra?men, hiç kimsenin duymamas? ve duyurulmamas? sonucu yap?lan aç?klama ile herkesi ?ok eden ve ters kö?eye yat?ran hemen herkesin ezberini bozan karar Gurup Ba?kan Vekil ve Parti Sözcüsü taraf?ndan istifa edip ?Y? Partiye geçenlerle birlikte aç?klad?.

 

Demokrasi ?öleni

 

K?l?çdaro?lu’nun dolay?s?yla CHP nin ald??? bu karar tabanda ve halk aras?nda büyük bir sevinçle kar??land?. Partili olan ya da olmayanlar, “Demokrasiye sahip ç?kmak bu i?te. Bo?una demokrasilerde çare tükenmez dememi?ler” diyerek bunun bir demokrasi ?öleni oldu?u ve istifa eden Milletvekillerinin de tarihe demokrasi kahramanlar? olarak geçecekleri belirtildi.

Siyasi tarihimizde ilk defa bir partiden istifa ederek ba?ka bir partiye geçen milletvekilleri dü?ün, bayram havas?nda alk??lanarak u?urland?.

Çevremde görü?tü?üm ve telefonla fikirlerini sordu?um birçok ki?i, “K?l?çdaro?lu yine yapt? yapaca??n?. ?Y? Partiyi seçime sokmama plan? yapanlara iyi bir demokrasi dersi verdi. Bu durum CHP’nin oylar?n? da etkiler. Birçok karars?z bu hareketinden dolay? CHP ye oy verecektir”  ?eklinde yorum yap?yorlar.

Demokrasiye sahip ç?kma ve Parlamenter sistemin devam? için yola ç?k?lan seçime böylece, dü?ün bayram havas?nda start verilmi? oldu.

K?l?çdaro?lu , “Daha çok sürprizlerimiz var” diyor. Hadi bakal?m bu tür olumlu kararlar? bekleyip görece?iz.

Anla??ld??? kadar?yla demokrasi için akla gelen her ?ey yap?lacak ve ki?i ya da ki?ilerce yönetilmeyen devlet düzenine geçilecek.

 

Mustafa DOLU

Halk?n Avukat?

Ba?yazar, Genel Yay?n Yönetmeni

0 Yorum