gündeminiz
Image
Mustafa Dolu

M. Akif Hamza?ebi, Umut Oran Ve Hak, Hukuk, Adalet

gündeminiz


Ba?l??a bak?ld???nda, “Ne alaka” denilebilir. Bu bir gerçeklere uygun Hak, Hukuk ve Adalet  hikayesidir. Bu muhteremler bilindi?i gibi CHP’nin V?P insanlar? aras?ndad?r.

Ancak öyle garip bir hikaye ve gerçek ki, hiçbir dahlim ve bilgim olmayan bir haberden dolay? bu ?ah?slar?n ve ?u anda FETÖ cü olmaktan k?rm?z? bültenle aran?n Emre Uslu’nun ?ikayetleri üzerine, yarg?land???m bir ceza davas? var. Yar?n (17 Nisan 2018) bu davan?n Bak?rköy Adliye Saray?nda duru?mas? var.

Hani birisi hep söylüyor ya, “Beraber yürüdük biz bu yollarda”, bu yollar m? bozuk nedir anlam?yorum. Bende Adalet yürüyü?ünde beraber yürüdüm M. A. Hamzaçebi ve Umut Oran’la, yürümekle kalmad?k Adalet Kurultay?nda ve ba?ka toplant? ve platformlarda da beraber olduk.

Ayr?ca yine bu ?ah?slarla hak, hukuk ve adalet  mücadelemiz, ülkemiz ve halk?m?z ve adalete ihtiyac? olan herkes için bitmeyecek.

2015 y?l? ba?lar?nda Ak?am Gazetesinde, o günlerde Fuat Avni olarak bilinen ve sosyal medyada fenomenle?en, eski Emniyet Amiri Emre Uslu oldu?u ileri sürülen, ?imdi FETÖ cü oldu?u için yurt d???na kaçan ve k?rm?z? bültenle aranan Emre Uslu ile Hamzaçebi ve Oran aras?nda yap?lan  yaz??malar haberle?tirilmi?ti.

?çeri?inde Cumhurba?kan?na ya da ailesine suikast yap?laca??, CHP ye yurt d???ndan para yard?m? gelece?i gibi hususlar, haber de?eri oldu?u için o zamanki gazete yay?n müdürü taraf?ndan haberle?tirilmi?.

O günlerde e?imin rahats?zl??? ve sonras?nda vefat etmesi nedeniyle gazeteye gitmiyor, gidemiyordum. Dolay?s?yla bu haberin kayna?? ve içeri?ini haber toplant?lar?na da kat?lamad???m için bilmiyordum.

Gazeteye döndü?üm de Genel Yay?n Yönetmeni Murat Kelkitlio?lu sordum. Bana ”haberin ve sosyal medya üzerinden yap?lan yaz??malar?n belgeleri Ankara’dan gönderildi, haber de?eri oldu?u için ben de haberle?tirdim. Zaten bu durumu Cumhurba?kan?m?z da aç?klad? ve Ankara Cumhuriyet Savc?l??? bu konuda soru?turma açt?” dedi.

?ikayetçiler tekzip yoluna ba? vurmadan hakk?m?zda suç duyurusunda bulunmu?lar. Savc?l?k soru?turma a?amas?nda bizlere sormadan davay?  açm?? ve kendimizi hakim kar??s?nda bulduk.

Duru?mada 5187 say?l Bas?n Kanunu’nun ilgili maddeleri gere?ince eser sahibinin tkim oldu?unu belirtip suç duyurusunda bulundum. Mahkeme daha önce benzer bir haberde yapt???m suç duyurusunu kabul etmesine kar??n bu davada talebimi reddetti.

Daha sonraki duru?mada suç duyurusunda bulundu?um ?ahs?n tan?k olarak dinlenilmesini talep ettim bu talebimde raddedildi.

Tüm bu a?amalar? M.A. Hamzaçebi, Umut Oran ve Avukatlar? Turgut Kazan bildikleri halde;

Bana, “Biz seni biliyor ve haberle ilgin olmad???n? da biliyoruz ama o günlerde bu haberlerden etkilenmi?tik” diyerek yarg?lanmam? sürdürüyorlar.

Bir keresinde M. Akif Hamzaçebi’ye, “Siz ?stanbul’a talip oluyorsunuz ben de daha önce aday oldu?um Beyo?lu’nda göreve talip olursam, beni haks?z yere yarg?latt???n?z bu dava sürerken sizinle nas?l bir arada olur, nas?l çal???r?z?” dedi?imde;

“Bakal?m hukuk bu, ne yap?labilir. Bakar?z” demi?ti.

Oran ise, “E?inizin cenazesine kat?lm??t?m. Sizi iyi tan?yorum arkada??m?zs?n?z. Bu haberler zaman?nda CHP ve AKP yi bir birine dü?ürmek için FETÖ kumpas? olabilece?i ile ilgili ?üphelerim var” demi?ti.

Ben, “?u veya bu ?ekilde ne derseniz deyin ama, ben dahlim olmad??? halde ceza ile yarg?lan?yorum. Gazeteyi yarg?latamad???n?za beni de arkada? olarak kabul etti?inize göre çekilmeniz gerekmiyor mu?. Vaz geçin dedim.

Bunlara ra?men Hak, Hukuk, Adalet yolunda beraber yüdrrüdü?ümüz arkada?lar?m beni yarg?latmay? sürdürüyorlar.

Bu s?k?nt?m? siz de?erli okurlar?mla payla??p rahatlamak istedim.

Yar?n duru?mam?z var. “Bakal?m Mevla neyler neylerse güzel eyler” denilmi? ya.

Benim güzel eyleyece?ine dair inanc?m tamd?r ve  de bu durumda hukuka güvenmek zorunday?m.

Mustafa Dolu

Halk?n Avukat?

Ba?yazar, Genel Yay?n Yönetmeni

0 Yorum