gündeminiz
Image
Mustafa Dolu

Milletin vekillerine sormak laz?m!..

gündeminiz

Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni olu?turanlar kimdir? Ad? üstünde Milletvekili. Pekii, ne i? yapar bunlar, ya da ne yapmalar? gerekli?

Yapt?klar? belli.

?ktidar sandalyelerinde oturanlar,  ad? Büyük Millet Meclisi olan o kutsal mekan da, içeri?ini tam olarak bilseler de, bilmeseler de, al?nan gurup karar? gere?i grup ba?kanlar?n? izler o el kald?r?yorsa tümü kald?r?r. Böylece metin yasalla??r. Böyle olmasa bir haftada geçmesi planlanan ittifak yasas? bir gecede geçer miydi?

Ya muhalefet kanad?n? olu?turan, CHP, HDP ve MHP’ye ayr?lm?? koltuklarda oturan milletin vekilleri ne yapar?

MHP li vekillerin yapt?klar? belli.  Onlarda iktidar partisinin koltuklar?nda oturan vekilleri takip edip el kald?r?yorlarsa el kald?r?r ve görü?ülen metinlerin yasalla?mas?na yard?mc? olurlar.

Ana muhalefet partisi olan Cumhuriyet Halk Partisi ile di?er muhalefet partisi olan Halklar?n Demokrasi Partisi’ne gelince;

CHP bir ?eyler yapmak için komisyonlarda u?ra??yor, kavga veriyor ama nafile mesele parma?a gelince ne yaparsan yap, yüzde yüz hakl? olsan da sonuç yukar?da belirtildi?i üzere bilsen de bilmesen de metin kabul ediliyor.

HDP’nin sesi iyice k?s?ld?. Onlardan ne söz eden var ne de onlara söz veren. Gurup toplant?s? yap?p yapmad?klar? bile belli de?il. Kendi iç meseleleri ve hapisteki vekilleri ile u?ra??p duruyorlar.

Meclisi olu?turanlardan iktidar partisi mensuplar?, yap?lmas? gerekenler yerine, ne yapsak ta muhalefetin sesini sustursak projesi üretiyor. Oras? halk?n vekillerinden olu?tu?una göre, o kutsal mekan da halk? ilgilendiren önemli konular gündeme al?nm?yor.

Peri?an durumda olan ve bir parti kursalar neredeyse iktidar olabilecek emekliler önceden ald?klar? büyümeden paylar?n? geri istiyor. Duyan ve veren yok. Seçim öncesinde iyile?tirme vaatleriyle oylar al?n?yor, sonras?nda alaka kesiliyor

Çiftçi peri?an, ekip biçmiyor. Bir zamanlar tar?m ülkesi olarak övündü?ümüz ülkemiz, nohut, mercimek, kuru fasülye, et, birçok meyve ve en önemlisi saman ithal ediyor ilgilenen yok. Esnaf kepenk kapat?yor. ??sizlik alm?? ba??n? gidiyor. Halk çaresiz ve milletin vekilleri oturuyor

 

Meclis RED makam? olmu?
Görevleri, halk?n sorunlar?n? çözmek ve onlar?n refah seviyesini yükseltmek, huzuru  sa?lamak olan meclisimiz, halk?m?zda büyük infial yaratan ve önemli baz? konular da özellikle iktidar kanad? akl?mda kald??? kadar?yla bakal?m ne yapm??.

-Terörün ara?t?r?lmas? ve etkin mücadele edilmesi istenen önergeye RED.

-15 Temmuz hain darbe giri?imi ara?t?r?ls?n ve gereken yap?ls?n önergesine RED.

-FETÖ örgütü ve siyasi aya?? ara?t?r?ls?n önergesine RED.

-H?rs?zl?k, yolsuzluk ve geçlerimizi mahveden uyu?turuculuk ara?t?r?ls?n RED.

-Çocuk tecavüzleri, nedenleri ve niçinleri ara?t?r?ls?n önergesine RED.

-Kad?nlara ?iddet ve özellikle kad?n cinayetleri ve i? kazalar? ara?t?r?ls?n RED.

-Kendi kafalar?na göre din kuran, kurallar koyan ve hükümranl?k elde etmeye çal??an     tarikatlar ara?t?r?ls?n ve FETÖ’cüler gibi yeni örgütler ç?kmas?n önergesine RED.

-Çiftlik Bank ve benzeri kurulu?lar ara?t?r?ls?n önergesine RED.

-15 Temmuzda kayboldu?u belirtilen silahlar ara?t?r?ls?n önergesine RED.

Bunlara benzer baz? bakanlar için verilen gensorular ve di?er ara?t?rma konular? da olabilir. Yukar?da belirtilen önergeler ara?t?r?lsa kime zarar? olurdu? Bunlar tüm halk?m?z?n merakla bekledi?i ve rahats?z oldu?u hususlar de?il midir?

Halk?n vekilleri bunlar? yapmad??? gibi, birkaç gün önce uluslararas? sözle?meler görü?ülürken, parlamento da muhalefetin sesini k?smak için Gurup ad?na yap?lan 20 dakikal?k konu?may? 5 dakikaya,  gündem d??? konu?malar?n 5 dakikal?k süresini 3 dakikaya indirilmesi istenen önergeyi i?leme koymayan Mithat Sancar’?n yerine bir gün sonra teammüllerde olmamas?na ra?men, Meclis Ba?kan? ?smail Kahraman, TBMM ba?kanl?k ederek bu önergeyi oylad? ve muhalefetin sesini de böylece k?sm?? oldu.

?imdi bir gurubun görü?leri 5 dakikada nas?l anlat?l?r, ya da ki?isel olarak bir vekil 3 dakika da ne anlat?r.

Var?n siz de?erlendirin.

Ayr?ca bu durum yar?nlarda KHK görü?melerinde  ve ba?ka metinlerde de uygulan?rsa, halk?n vekilleri halk? hiç anlatamaz  hale gelir, yasalarda , “Kabul edenler, etmeyenler” olarak hemen geçer.

O zamanda hepimize geçmi? ola…
Mustafa DOLU
Halk?n Avukat?
Ba?yazar, Genel Yay?n Yönetmeni

 

0 Yorum