gündeminiz
Image
Mustafa Dolu

Kud?s ve Mekke mi, Esenyurt mu ?nemli"

gündeminiz


Esenyurt küçük bir köy iken belde oldu. Sonra Esenyurtlu, “Bize Belediye olmak yak???r” dediler ve Büyükçekmece de görev yapan Dr. Gürbüz Çapan’? bularak kurucu ba?kan yapt?lar.

Gürbüz Çapan, buras?n?n köy ve beldeden öte, ilçe olaca??n? hatta ?stanbul’un en büyük ilçesi olaca??n? tahmin etmi? olmal? ki, bulvarlar, caddeler ve sokaklar? yaparken alabildi?ine geni? tutarak modern bir kenti yap?la?t?rmaya ba?lad?.

Hatta o zamanlar, t?pk? Menderes’in Vatan Caddesini yaparken halk?n, ”Yol mu yap?yor, havaalan? m?” dedikleri gibi Çapan için de ayn? ?eyler söylenmi?ti.

Çapan bunlarla kalmad?. Bu gün ülkemizde tek Habitad ödüllü Esenkent’i kurdu. Esenkent aç?khava tiyatrosu, Aqua park?, yüzme havuzlar?, kültür salonlar? ve geni? bahçeleri, çocuklar?n meyveleri bahçelerindeki a?açlardan tan?d???, aç?k otoparklar? ile ve geni? bulvar ve caddeleri ile ülkemizin en modern kentidir.

En önemlisi ise merkezi sistemle ?s?nan, o sistemden s?cak suyunu alan Esenkentliler ülkemizin en ucuz ?s?nan kentidir.

Gün geldi devir geçti. Bir tak?m iftiralar ve uydurulan suçlarla Gürbüz Çapan Esenyurt’tan uzakla?t?r?ld? ve AKP ile Necmi Kad?o?lu iktidar? ba?lad?.

Kad?o?lu hemen bu modern Habitad ödüllü Esenkent’e yöneldi ve orada kooperatiflerle dayan??ma örne?i vererek ev sahibi olan herkese Çapan’?n kur?un askeri gözü ile bakmaya ba?lad?.

?mar?n? bozdu. ?mar de?i?iklikleri ve uydurulan bahanelerle Aqua ya ortak oldu.

Sonra hiç gere?i yokken Regnum denen yere Esenkent’e uymayan ölçüde imar vererek dev binalar diktirip Esenkent’in silüetini bozdu..

Yetmedi  bloklar?n geni? bahçelerine lekeler koyarak oralardan pay ç?karmaya kalkt?. Yetmedi, “Burada oturanlara ac?yorum. Tabutlarda ya??yorlar. Burada kentsel dönü?üm yap?lmal?” dedi ama tüm ada ve parseller mü?terek oldu?u için tutturamad?..

Bu arada Esenyurt’ta inan?lmaz imar izinleri ile ?stanbul’un en yo?un yerle?im alan?n? ve en çok nüfuslu ilçesi oldu.

En önemlisi, referandum nedeniyle düzenlenen bir panelde yapt??? konu?mada, “Bizim milletimiz tarihte hiç sat?c? olmad?. Ta ki Abdülaziz’e kadar. Sonra içimize kan? bozuk, sütü bozuklar s?zd?. Pad??ahlar?m?z? ala?a?? ettiler, y?kt?lar. 10 y?lda Osmanl?y? tarumar ettiler, y?kt?lar. 1923’ te de koskoca 650 y?ll?k  ç?nara darbe yapt?lar. Cumhuriyet kuruldu. ?çinden ihanet edenler, ejdada hainlik edenler, olunca hay?r gelmiyor. Bu milleti millet yapan de?erlere sald?rmaya ba?lad?lar. Kuran’a ezana… 1950 de millet yeniden kükredi. Yeni darbeler oldu ama Amerika koymad?…” gibi sözler etti.

?imdilerde hiçbir tehlike ve sald?r? olmamakla birlikte bu sloganlara ilavelerde yap?larak AKP Genel Ba?kan? dile getiriyor. Tek devlet. Tek millet. Tek bayrak, tek vatan ve ?imdilerde de Do?an gurubunun el de?i?tirmesiyle tek medya olu?uyor.

Evet, Kad?o?lu bunlar? söyledi ve o kan? ve sütü bozuk olanlar onun gitmesine sebep oldu ve gitti. ?imdi söylediklerinden ve icraatlar?ndan pi?man m?d?r bilmem.

Yerine Ali Murat Alatepe geldi.

Alatepe MHP kökenli olmas?na kar??n, onu AKP ye zaman?n ilçe Ba?kan? ?enay bey getirdi. Meclis üyeli?i filan derken, Kad?o?lu’nun yerine o makama gelip oturdu.

??ine, “Kad?o?lu dönemi bitti. Esenyurt’ta imar ve yap?lanma bitti. Zaten burada yap? yapacak yer kalmad?. Halk nefes alam?yor” gibi söylemlerle ba?lad?.

Alatepe’yi dinledi?im zaman içimden, “?deal ve halk adam? bir ba?kan. Demek ki AKP’de böyle dü?ünen halkç? insanlarda varm??” demi? ve sosyol demokratlara benzetmi?tim.

Sonra olmad? be Alatepe.

Do?al olarak Cumhurba?kan?n? ve partinin genel ba?kan?n? öve bilirsin. Hatta hayat?n?n bir bölümünü, ömrünü Sn. Erdo?an’a verebilirsin. Bunda bir mesele yok. Bu do?ald?r da. Bu vefa meselesidir. Bir insan durup dururken ba?kanl?k makam?na oturtturulursa elbette ona biat edersin. Zaten bu durum partinin bir gelene?i.

Sen ?imdiden seçimi kaybedece?ini anlad?n m? ki, , “Buray? kaybedersek Kudüs’ü islam? ve Mekke’yi kaybederiz” diyorsun.

Bak garda?, Kudüs’ün ?slam?n ve Mekkenin sahipleri vard?r. Meraklanma oralara kimse bir ?ey yapamaz. Bazen birileri saman alevi gibi bir ?eyler söyler ve öyle de giderler.

?unu unutma, dinimizin en kutsal?n?n ba??nda olan Kabe ve peygamberimizin mezar? bu ülkeyi kuran ve baz? kimselerin benimsemedi?i ki?iler olsada unutmas?nlar ki, Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmasayd? ?imdi o kutsal yerler olmayacakt?.

Atatürk’ün o zamanki Suudi kral?na yazd??? mektup Devlet ar?ivlerinde vard?r. Bunu Nam?k Kemal Zeybek Bakan iken aç?klam??t?.

O nedenle sen ?imdi din, ecdat, bayrak, ezan muhabbetini b?rak, makam?nda kalmak için gerekli olan ?eylere bak.

Esenyurt’u uyu?turucu bata??ndan kurtar. Esenyurt’u  en olayl? ilçe olmaktan kurtar. Esenyurt’ta üst üste okuyan ve s?n?f mevcutlar? 60-70 leri bulan okullar? rahatlat. ?stanbul trafi?ine dönen trafi?i rahatlatmaya bak. Kudüsü, Mekkeyi b?rak bunlara bak. Sen oralar?n ba?kan? de?ilsin.

Yine hat?rlatay?m milli ve manevi de?erlerle bahsetti?in yerlerin sahibi vard?r.

Endi?eye mahal yok karde?im.

Mustafa DOLU

Halk?n Avukat?

gundeminiz.com Genel Yay?n Yönetmeni Ba? yazar

0 Yorum