gündeminiz
Image
Mustafa Dolu

?stanbul, Ankara, Antalya, Ordu ve Adana'n?n kaybedildi?i se?im zaman?nda yap?l?r m?"

gündeminiz

Son günlerin bitmeyen tart??mas?, ittifak yasas? ve seçim güvenli?i. ?ttifak yapan partilerin durumu ortada.  Birisi yüzde 50’yi geçemeyece?ini biliyor. Di?eri yüzde 10’u. O zaman akl?n yolu bir olup bu s?k?nt?lar? gidermek de?il midir?

Yap?lan bu. S?k?nt?da olan iktidar partisi ve yard?mc?s? bir araya gelip güç birli?i ve iddia edildi?i gibi haz?rlanan hilelerle hedefledikleri baraj? geçmek.

Peki, buna kar?? koyan 16 Nisan Referandumunda ki bile?enler de kar?? ata?a geçmeye çal???yorlar.

CHP Anayasaya uygun olmayan maddeleri yarg?ya ta??maya haz?rlan?yor. Hakl? olabilirler. Bu müracaattan sonra ülkemizde varl??? ve yoklu?u tart???l?r hale gelen hukuku d7ra anlayaca??z.

Bu nedenle bekleyip görece?iz.

Di?er taraftan, “Bu yasa hilelere aç?k” deniliyor. ?yi ya i?te madem aç?k olan k?s?mlar? biliyorsunuz, o zaman ?imdiden önlem al?n.

Ya da aslanlar gibi milletin namusu olan o sand?k sonuçlar?n?n, birle?me tutanaklar?na geçinceye hatta yüksek seçim kuruluna bildirilinceye kadar sahip olmak ve sand?k tutanaklar?n? mutlaka almakt?r.

Ayr?ca demokrasilerde ve ülkemizde y?llardan bu yana yap?lan seçimlerde bu zamana kadar tart???lmayan seçim güvenli?i, seçim hilelerinin gündemde olmas? domokratik düzene asla uymayan bir gerçek.

Ba?ta partiler olmak üzere, vatanda?lar?n endi?esinin bu yönde birle?mesi ne kadar ac? ve hicap duyulmas? gereken bir husus. Demokrasi ile idare edilen ülkemizde bu hususlar?n tart???lmas? insan?n içini burkuyor ve ülkemizin ne hallere geldi?inin ya da getirilmek istedi?inin bir göstergesi olarak kar??m?za ç?k?yor.

 

Erken ya da ertelenmi?

Birle?mi? seçime haz?r olun

Öncelikle hükümet kanad? seçimlerin mutlaka zaman?nda yap?laca??n? s?k s?k aç?klarken, muhalefet kanad? da , “Ne zaman olursa olsun biz haz?r?z” diyor.

?yi güzelde, yap?lan anketlere bak?yor, halka kulak verip dinliyor ve olaylar?, geli?meleri izliyorum. Hükümetin rahat olmad???n? görüyorum.

AKP Genel Ba?kan?n?n hemen hemen her ilçe ve ?l kongrelerine kat?lmas? bile bunun bir göstergesi de?il mi?

Partisinin kendisinden ba?ka toparlayacak birilerinin olmad???n? net bir ?ekilde bilen ve gören Erdo?an onca yorgunlu?a dayan?p il il, ilçe ilçe geziyor.

Öte yandan referandum sonuçlar?na ve son zamanlarda yap?lan anket ve di?er hususlara bak?ld???nda, ?ktidar?n elinde olan ?stanbul ve Ankara ya kesin el de?i?tirece?i gözüyle bak?l?yor.

CHP’den AKP’ye geçen Antalya ve Ordu’nun geri al?naca??na kesin gözüyle bak?l?rkan, Adanan?n da al?nmas?n?n an meselesi oldu?u belirtiliyor.

?imdi bu durumu bilen ve gözlemleyen bir iktidar Mart ay?nda yap?lacak Yerel Seçimde be? ilin Belediye Ba?kanl???n? kaybederse genel ve Cumhurba?kanl??? seçimlerinde sizce ne yapar?

Elbette o moral çöküntüsüyle kaybedece?ini bilir ve önlemini de al?r.

Nedir bu önlem?

Hile ve hurda ya dönük oldu?u ileri sürülen ittifak ve seçim yasas? zaten yürürlükte.

Öte yandan yap?lacak yasa de?i?ikli?i ya da yeni bir yasa ile seçimleri öne çekerek yada arkaya b?rakarak birle?tirmektir.

Böylece Yerel. Genel ve Cumhurba?kanl??? seçimlerini bir arada yap?p o karga?adan yararlanmakt?r.

Herkes bunu böyle bilsin ve haz?rl?kl? olsun.

Hadi bakal?m kolay gelsin.

 

Mustafa DOLU

Halk?n Avukat?

Ba?yazar, genel yay?n yönetmeni

0 Yorum