gündeminiz
Image
Mustafa Dolu

Atat?rk ve Erdo?an

gündeminiz

Bu yaz?da elbette, Türkiye Cumhuriyetinin Kurucusu ve Ba? Komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’le AKP Genel ba?kan? ve Cumhurba?kan? Recep Tayyip Erdo?an’? tüm özellikleriyle kar??la?t?rmayaca??m.

Erdo?an ?ttifak yasas?n? kiminle ç?kard??

MHP ile. Partililer MHP yi nas?l yorumluyor?

Kuyruk partisi.

Bu yak??t?rmay? MHP yüzde 10 baraj?n? geçemeyece?ini anlad??? için, eskilerde söylediklerini unutup kabul ediyor. Böylece Bahçeli TBMM ye giremeyecek olan partisini oraya sokup gurup karacak kadar da milletvekili elde edecek mi?

Evet.

??te olay bu.

Peki AKP tek ba??na yüzde 50 yi geçemeyece?ini anlay?nca kendine bir kuyruk bulup, bu oran? geçmeyi planl?yor ve buradan da ba?kanl?k ç?karmak istiyor mu?

Evet.

??te AKP nin olay? da bu.

Muhalefet ve bile?enlerde bunlara göre tedbirlerini alsalar, referandumdaki gibi gev?eklik yapmasalar yüzde 50 nin üzerinde ba?ar? elde ederler mi?

Evet ederler.

Muhalefet ve bile?ip gökku?a?? olu?turacaklar için de olay bu.

Gelelim Atatürk Erdo?an Meselesine.

Erdo?an dinin yenilenmesiyle ilgili bir laf etti.

Aman Allah’?m ba?ta iktidara yak?n olan ve oradan geçinen yanc?lardan cemaat ve tarikatlar k?yameti kopard?. Menzilciler, ?smail a?ac?lar, Süleymanc?lar, Nurcular, Nak?iler, ?eyh dedikleri üç sakall? kara cahil kendine din uyduran ki?iler falan filan.

 Beraber yürüdükleri ve istediklerinin tümünü alan ve 15 Temmuz da ülkemizi kana bulamaya çal??an Fetöcü ler de belki bir ?eyler derlerdi ama, sindikleri ve yer alt?na çekilip,  görünmez ve sesleri ç?kmaz oldu?u için fetvac?lara kar??mad?lar.

Atatürk ne yapt??

Cumhuriyeti kurduktan sonra bu cahil ve softalar?n, Fatiha suresini bilip kendini alim ilan edenlerin, bu günkü gibi bela olacaklar?n? ve dini ba?ka yönlere ya da kendilerine göre yorumlay?p yayacaklar?n? bildi?i için, tekke ve zaviyeleri kapat?p bu ve benzerlerinin faaliyetlerine son verdi.

Bununla da kalmayan Atatürk millet dinini iyi anlas?n diye Elmal?l? Hamdi Yazar’a kendi yorumunu katmamas?n? tembihleyerek Kuran-?   Kerim’in tesfirini yapt?rd?. O tercümeyle kurana katk? yap?lmadan anla??l?r hale getirtti.

Günümüze bak?yoruz  Fetö’cüler ber taraf edildi, onlar?n yerine taraf olmak için Menzilciler. Nurcular, Nak?iler, ?smail a?ac?lar, Süleymanc?lar vs almaya çal???yorlar.

Önceleri, “Baz? durumlarda karar al?rken ulamaya dan??mak laz?m” diyen yöneticilerimizin oldu?unu biliyoruz. Bu böyle denince ortal?k kerameti sakalda gören bir çok bilgisiz ve kendine göre din ayarlayan yobaz ve ilahiyatç?larla doldu.

Ba? edilemeyince ülkeyi yönetenler ve halk feryat etmeye ba?lad?.

 Arkada? senin diyanetin var. Orada fetva kurulu var. Bunlar?n görevi dinimizi insanlara en iyi yönleriyle anlatmak oldu?una göre, öyle her önüne gelen ç?k?p, “Ben ilahiyatç?y?m” diyerek yalan yanl?? söylenenleri engelleyecek ve o ki?ileri orada burada konu?turmayacaks?n.

Bak arkada? camiler kimin?

Onlardan sen sorumlu de?il misin? Her önüne gelen orada kürsüye ç?k?p vaaaz veremez. Bunu engellemek senin görevin de?il mi?

O zaman 8-10 Bakanl?k bütçesine sahip olan Ba?kan Ali Erba?, “Din istismar?yla mücadeleye devam edece?iz” diyece?ine mücadele et ve o z?nd?klar? sustur. Bize de dinin güzelliklerini anlatt?r. Görevini ihmal etme. Dostlu?u, karde?li?i, sevgiyi, sayg?y?, ayr?mc?l?k olmayaca??n?, herkesin inanc?nda serbest oldu?unu ve Allaha kar?? sorumlu olduklar?n? anlat yeter.

 

Çanakkale

 

Dünya sava? örnekleri ve ba?ar?l? sava?lar?n ba??nda olan ve “Çanakkale geçilmez” denilen sava??n 103. Y?l dönümünü bu gün kutluyoruz.

Bu sava?ta ba?tan sona destan yazan Ba?ta Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, silah arkada?lar?na, ?ehitlerimize ve gazilerimize ?ükranlar?m? sunuyor, an?lar?n?n yüre?imizde oldu?unu belirtiyor mekanlar?n?n cenneti alada oldu?una inan?yorum.

Burada bir hususa de?inmek istiyorum.

Son zamanlarda Çanakkale zaferi anlat?l?r veya ö?retilirken özellikle bu iktidar döneminde en az on kere de?i?tirilen Milli E?itim müfredat?nda bile, sanki bu sava?ta Atatürk yokmu? gibi davran?lmas?n? çok yad?rg?yorum.

Yahu, neden korkuyorsunuz Atatürk’ün Çanakkale ve Kurtulu? sava?? kahramanl?klar? dünya literatürüne sava? taktikleri olarak geçmi?ken onu benimsemeyen ve özellikle Çanakkale de ad?ndan bahsetmeyen sizlere ne oluyor be?

Utanmadan s?k?lmadan hurafeler üretiyor ve hep kand?r?lan milletimizi kand?rmaya çal???yorsunuz.

Evet sava? imanla yap?l?r. ?man? olmayan?n kendine güveni olmaz ve zaten ba?ar?l? olmaz. ?man ki?iye güç ve cesaret verdi?ini inkar etmek mümkün de?il. Durum böyle iken Çanakkale anlat?l?rken orada görevli rehberlerin ço?u, sava? s?ras?nda ormanlardan ak sakall?lar ç?kt???n? dü?mana sald?rd?klar?n, baz?lar?n?n da yaral?lara bakt??? ve askerlere su ta??d???n? anlat?rlar.

Peki bu ?ah?slar orada 8-9 ay süren sava?ta aç susuz ve ho?afla idare dip sava??rken bu güçler onlara neden yemek getirmediler ki?

Yine Sar?kam?? ta, macerac? Enver Pa?a yüzünden kimine göre 80, kimine göre 90 bin askerimiz donarken, Çanakkale de askerimize sahip ç?kan bu sakall?lar Sar?kam?? ta neredeydi? Onlara battaniye ya da soba getiremezler miydi?

Ey diyanet i?te bunlarda senin görevlerin aras?nda ç?k ve do?rular? anlat

 

 Mustafa DOLU

Halk?n Avukat?

Ba?yazar, Genel Yay?n Müdürü

 

0 Yorum