gündeminiz
Image
Mustafa Dolu

?ttifak yasas? ve ger?ekler

gündeminiz

Birbirlerine etmedik hakaret, atmad?k çamur b?rakmayan ve alabildi?ince a?a??lay?c? laflar, hatta idam kemendi atan, müptezerlik, adilik, alçakl?k gibi laflar? söyleyen, yüce divanda yarg?lamay? taahhüt edenler, ne hikmetse ç?karlar? için birle?ti ve kayna?t?.

B:ir tarafta yüzde 50’ yi geçemeyece?ini apaç?k görenler, di?er tarafta yüzde 10 u a?amayaca??n? görenler, tüm bu hakaret ve a?a??lay?c? laflar? unutup birden ayn? safta bulu?tu ve kayna?t?.

Asl?nda buna ittifakta dememek gerek. MHP’nin iktidar partisi Ak Partiyle birle?mesi demek daha mant?kl? olur.

Ne yaps?n AKP?

Elbette kendini ayakta tutacak bir deste?e ihtiyac? oldu?u kesin. Bunun için ittifak yapmaya mecbur. Bunun için ülkücü kanada mesajda veriyor. Rabia ile Bozkurt kar???m? bir i?aretle ülkücülere mesaj veriyor.

?ftiralar ve hakaretler unutularak s?k, s?k sarayda bulu?uluyor. Bu mesajlar? ülkücü taban yer mi, yemez mi bilmem.

Ç?karlar? do?rultusunda iki parti anla??yor ve di?er partilere f?rsat vermeden, vatanda?a ve seçmene bilgi vermeden yang?ndan mal kaç?r?rcas?na gece yar?s? operasyonu ve herkesin uyudu?u, meclis televizyonunun kapal? oldu?u bir s?rada, bir haftada bitmesi gereken yasa apar topar bir gecede geçiyor.

Öyle bir yasa ki, dünya da, askeri sistemle ya da diktatörlük veya tek ki?i tek parti ile yönetilen ülkelerde bile böyle bir yasa yok ve bu h?zla bir seçim kanunu ç?kar?lmamm??.

Bu yasan?n özü, seçmenin iradesine el koymak, hakk? olmayana pay vermek ve onu bir kambur ya da yama gibi ta??ma yasas?d?r.

Baraj? geçemeyecek bir partiyi zorla meclise ta??ma ve biat ettirme yasas?d?r.

Bu yasaya oy veren vekillerin neye oy verdiklerini bilip bilmedikleri benim için merak konusudur. Bilseler vekilli?ini yapt?klar? milleti birilerine pe?ke? çekmezlerdi diye dü?ünmemek elde de?il.

Bu nedenledir ki. ?ktidar partisinin kuyruk parti tabir etti?i  partinin lideri sabahlara dek her hangi bir ofsayt golü yememek için orada nöbet tutarak, partisinin baraj? geçmesini ve meclise bu yasayla adam sokmas?n? ba?arm??t?r.

Muhalefet ne yap?yor?

Ya da ne yapmal?d?r?

?lk etaptaki gördü?üm ve tespit etti?im a?lama ve s?zlamad?r. Efendim gece yar?s? geçmi?, televizyon yay?nlamam??, kendilerine konu?ma süresi az verilmi?. ?ttifakç?lar zaman geçmesin diye konu?mam??lar falan filan.

Ayr?ca, seçimlere boykot edilmesi gerekti?ini savunanlara ne demeli?

Boykot edersen ne olacak karde?im? ?ttifakç?lar tüm milletvekillerini al?r, sende temsil edilemezsin.

Haa, bu demokrasiye uygun mu, bu demokratik bir protestodur denilebilir ama kimin umurunda karde?im.

O zaman ittifak?n kar??s?nda olan bile?enle, neden ittifak kuram?yor ya da bundan neden çekiniyorlar öncelikle aç?kl??a kavu?turmal?lar.

Evet Anayasaya uygun olmayan bu yasa için ba? vuracaklar tamam da.

Önümüzdeki seçimle ülkenin gelece?i de?i?ecekse ve de?i?mesine kar?? koyuyor ve demokratik parlamenter sistemde kalmay? istiyorsak, o zaman bir gök ku?a?? gibi bir araya gelip birle?ilecek ve ülkeyi gri renkten kurtar?l?p renkli ve kucaklayan hale getirilmelidir.

?imdi partiler seçim güvenli?i için konu?uyorlar ya!.

Bu bile?enlerin tümünün partisi de var ya. Onlar?n sand?k ba??nda temsilcileri olacak m??

Evet olacak.

??te bunlar tam bir vatan görevi edas?yla sand?k mahallini  bir gün önceden gidip görmeli ve tan?mal?d?rlar.

Seçim sabah? iyi bir kahvalt? ve enerji ile ve kazanaca?? dü?üncesiyle, ülke, milletin gelece?i, çocuk veya torunlar?n?n istikbali için kutsal bir görev yapaca?? bilinciyle sand?k görevine ba?lamal?d?r.

Oylama ba?lamadan önce zarflar?n mührüne, oy pusulalar?n?n mührüne bakmal? ve izlemelidir.

Seçmenler oy kullan?rken kimliklerine ve att?klar? imzaya dikkat etmeli.

Sand?k aç?l?nca imza say?s? ile ç?kan zarf say?s?n?n ayn? olmas? gerekti?ini bilmeli ve tutana?a geçmesini sa?lamal?d?r.

Tercih mührünü okuyan sand?k ba?kan?n?n do?ru söyleyip söylemedi?ine ittifakta kime verildi?ine ve yaz?lmas?na pür dikkat edip tutana?a do?ru geçip geçmedi?ine bakmal?d?r.

En önemlisi büyük bir sab?rla sand?k ba??nda tutulan tutana?? imzal? olarak al?p, seçim kuruluna teslim edilirken de ayn? rakamlar?n birle?tirme tutana??na geçip geçmedi?ine dikkat edip tutana?? partisinin ilgilisine teslim etmelidir.

?ttifak kar??s?nda olan bile?enler, ittifak yapm?yor bundan çekiniyorlarsa gelece?imiz ve demokrasi için bunlar? yapmal? ve hodri meydan demelidir.

 Mustafa DOLU

Halk?n Avukat?

Ba?yazar, Genel  Yay?n Yönetmeni

 

 

0 Yorum