gündeminiz
Image
Mustafa Dolu

Eeey y?neticiler!.. Anadolu a?l?yor

gündeminiz

 

 

Geçti?imiz günlerde bir yak?n?m?n vefat? nedeniyle Giresun ili Alucra ilçesine gittim.

Cenazemiz, k?z karde?imin ve ye?enimin kay?nvalidesi, bu ilçe e?raf?n?n ileri gelenlerinden Metin Demira?’?n annesi merhum Havva Demira? idi. Allahtan rahmet ve geride kalanlara sab?rlar dilerim.

?stanbul’dan Alucra’ya kadar olan 1050 kilometrelik yolda, geçti?imiz Anadolu topraklar?nda ?iddetli so?uk ya?anmas?na kar??n, iki bin metrenin alt?nda olan yerlerde kar yok.

Kar bilindi?i gibi çiftçinin yüzünü güldürür. Topra??n su deposu oldu?u için verimli olmas?n? sa?lar.

Ama gel gör ki, rak?m? bin be? yüz metreyi  geçen ve iki bin metrenin üzerinde olan yalç?n da?lar?n tepelerinde kar var. Bunlar?n topra?a faydas? var m??

Elbette ki verim itibariyle yok. O zirvedeki karlar az da olsa su kaynaklar?n? etkiler o kadar.

Bu durum ne demektir?

E?er ?lkbahar ya?murlar? ya?mazsa kurakl?k ya?anacak ve çiftçi ekti?ini alamayacak, belki de ekmeyecek demektir. Kurakl???n sonucu da malum k?tl?k demektir.

??te çiftçi bu yüzden gelece?ine a?l?yor Anadolu da.

“Kar yava? yava? eridi?i için topra??n su kayna??d?r. Ya?mur suyunu toprak ememiyor. Kar ya?mad?, arazimiz ve topra??m?z yeteri kadar suyu depolayamad?. ?imdiden kurakl?k ya??yoruz. Yaz aylar?nda ne yapaca??z. Duyuyor ve görüyoruz eskiden insanlar ya?mur duas?na ç?kard?. ?imdi kar dualar? yap?ld???n? duyuyoruz ama nafile. Halimizin peri?an olaca?? ?imdiden belli” diyorlar.

Alucra esnaf? ve gençli?inin derdi zaten tüm Anadolu’yu anlat?yor.

Esnaf, “?lçemiz sürekli göç veriyor. Yaz aylar?nda memleketine gelenlerle biraz canlan?yoruz. K?? aylar?nda ise bir birimizden yapt???m?z al?? veri?le idare ediyoruz.

?lçemizde iki bin ö?renci kapasiteli yüksekokul var. Ö?renci say?s? büyük oranda dü?tü. Gelen giden yok.” diyor.

Gençler ise, “?lçemizde i? sahas? yok. 20 ya??n? tamamlayan veya liseyi bitiren an?nda ilçeyi terk ediyor. Neredeyse sohbet edecek arkada? bulamaz hale geldik” diyorlar.

Ya yollar

 

Gidi? geli?imizde mümkün oldu?unca yol kenar?ndaki esnafla da görü?üp konu?tum. Eskiden bu yollar neredeyse ?ehir trafi?i gibi ak?yordu. ?imdi tek tük t?r ve zaman zamanda otobüslere rastl?yorsunuz. Bu durum bile, Anadolu da i?lerin iyi gitmedi?ini ya da vatanda??n durumunun iyi olmad???n? belirtiyor.

Amasya ç?k???ndaki ota? da eskiden yer bulmak mümkün de?ilken, girdi?imde iki genç çay içip sohbet ediyordu. ??letmecisi, “Gözümüz yollarda gelende yok gidende yok “ diyor.

Leblebicilere durum nedir diye sordu?umda, “Beyim görmüyor musun yollar bo?. Bir umutla bekliyoruz ama o da görünmüyor” diyorlar.

Petrol istasyonlar? ve yan?ndaki lokanta ve kafeteryalar da bo?. Onlar. “Eskiden gelen giden otobüslere yeti?emiyorduk. ?imdi gözümüz yollarda” derken. Petrolcüler eskiden yeti?tiremiyoruz. ?imdi haftada bir tanker satsak iyi i? yapt?k demeye ba?lad?k” diyorlar.

Peki, bunu neye yorumluyorsunuz? Dendi?inde;

“Ülkemizin ve vatanda??n durumu belli. Emekli ald??? ile geçinemiyor. Esnaf i? yapam?yor. Sanayici üretti?ini satam?yor. Tar?m ülkesi olan ülkemiz her ?eyi ithal eder hale geldi?i için çitçi zaten yok olmu?.

Bu durumda vatanda? geçim s?k?nt?s? nedeniyle oldu?u yerde kal?yor. Memleketine gidip gelemiyor. Cepte para olmay?nca, nas?l gidip gelsin ki?

Bu yüzden yol üzerinde bulunana bir çok i? yeri kapand?. Gelece?imizin nas?l olaca??n? bilmiyoruz” diyorlar.

Sizin anlayaca??n?z cenaze için giderken üzüntülüydüm. Bunlar? duyup inceleyince üzüntüm daha da artt? ve durumu, “Eeeey” diyenlere aktaray?m dedim.

Mustafa DOLU

Halk?n Avukat?

Ba?yazar, Genel Yay?n Müdürü

0 Yorum